plotting

listen to the pronunciation of plotting
English - Turkish
(Askeri) plana geçirme
(Askeri) işaretleme
(Askeri) plotin
çizim yapma
grafik anlatım
(Askeri) grafik
krokisini çizme
(Askeri) kıymetlendirme
(Askeri) noktalama
(Askeri,Teknik) çizme
(Askeri) tersim
(Nükleer Bilimler) çizim
(Askeri) İŞARETLEME; TERSİM; ÇİZME; KIYMETLENDİRME; PLANA GEÇİRME; NOKTALAMA; PLOTİN (DZ): Kara, hava, deniz haritaları veya şema üzerinde hedeflerin mevkileri ile istikamet vesairelerin işaretlenmesi
plot
komplo

Kralı öldürmek için komplo yapıyorlar. - They are plotting to kill the king.

Suikast komplosu başarısız oldu. - The assassination plot failed.

plot
entrika
plot
arsa

Arsa o kadar önemli değil. - The plot isn't that important.

plotting vector
(Bilgisayar) çizim vektörü
plotting paper
kareli kâğıt
plotting head
kafa çizim
plotting instrument
enstrüman çizim
plotting and relocating board
(Askeri) KIYMETLENDİRME VE KESTİRME PLANI: Üzerinde bir batarya atış sahasının, ölçek dahilinde gösterildiği bir levhadan ibaret cihaz. Bir kıymetlendirme ve kestirme planı üzerinde, gözetleme noktaları, baz hattı ile batarya ortası veya esas top, mikyas dahilinde ve yek diğerine nazaran nispi mevkilerinde gösterilir. Kıymetlendirme ve kestirme planından, hedefin gözetlendiği mevkileri işaretleme ve gerekli atış sahalarının hesaplanabilmesi için bilgileri önceden bildirme hususunda faydalanılır
plotting and relocating board mechanism
(Askeri) KIYMETLENDİRME VE KESTİRME TERTİBATI: Bak. "plotting and recolating board"
plotting board
(Askeri) KIYMETLENDİRME LEVHASI (HV. ): Hareket eden bir cisim veya cisimlerin belirli koordinatlara veya sabit cisimlere nazaran hareketini gösteren bir levha
plotting board m10
(Askeri) MEVZİ KIYMETLENDİRME LEVHASI: Topçuda; plansız atışta, özel düzeltmelerin hesaplanmasında, değişik durumlarda, cephesinin bulunmasında kullanılan bir alet
plotting chart
(Askeri) seyrüsefer tersimat haritası
plotting chart
(Askeri) (NAVIGATION) PLOTLAMA HARİTASI (SEYRÜSEFER-SEYİR): Seyrüseferin grafik yöntemi için hazırlanmış harita
plotting paper
çizim kağıdı
plotting position
(Askeri) grafik konumu
plotting room
(Askeri) kıymetlendirme odası
plotting room
(Askeri) noktalama odası
plotting room
(Askeri) KIYMETLENDİRME ODASI; NOKTALAMA ODASI (HV. SAV. ): Bak. "fire direction center"
plotting scale
(Askeri) mesafe cetveli
plotting scale
(Askeri) ölçek cetveli
plotting scale
(Askeri) ÖLÇEK CETVELİ; MESAFE CETVELİ: Üzerinde çeşitli taksimat bulunan ve haritalar üzerindeki mesafeleri ölçmekte kullanılan cetvel
plotting station
(Askeri) kıymetlendirme istasyonu
plotting station
(Askeri) KIYMETLENDİRME İSTASYONU: Bak. "plotting room"
plotting vector
çizm vektörü
plot
{i} hikâyenin konusu
plot
{f} grafiğini çizmek
plot
tema

Temanın ana fikri açık değil. - The main idea of the plot is not clear.

plot
olaylar dizisi
plot
{i} kumpas

Tom ve Marry hayat sigortası için Tom'un babasını öldürmek amacıyla kumpas kuruyorlardı. - Tom and Mary were plotting to kill Tom's father for the life insurance.

Tom projeyi yok etmek için bir kumpas kurdu. - Tom plotted to destroy the project.

plot
{i} arazi parçası

Bu arazi parçası benim malımdır. - This plot of land is my property.

plot
{i} parsel
plot
{i} fesat
plot
kumpas kurmak
plot
plan

Ona suikast yapılacağı planından habersizdi. - He was ignorant of the plot to assassinate him.

Tom karısını öldürmek için şeytani bir plan hazırladı. - Tom masterminded a diabolic plot to kill his wife.

plot
(Askeri) GRAFİK, HARİTA, HAVA HARİTASI, DENİZ HARİTASI, PLAN, ŞEMA: Çeşitli arazi ve deniz bilgileri veren kara hava veya deniz haritası veya grafik
plot
{i} suikâst

Suikast komplosu başarısız oldu. - The assassination plot failed.

Ona suikast yapılacağı planından habersizdi. - He was ignorant of the plot to assassinate him.

plot
(Havacılık) plot
plot
fesat karıştırmak
plot
olay örgüsü
plot
dolap

Tom, Meryem ile benim bir dolap çevirdiğimizden şüpheleniyor. - Tom suspects that Mary and I are plotting something.

plot
(Tıp,Teknik) çizim yapmak
plot
(Tıp) grafiğe dönüştürmek
plot
gizli plan
plot
ayak oyunu
plot
planını çizmek
plot
dalavere çevirmek
plot
haritada göstermek
plot
arazi

Bu arazi parçası benim malımdır. - This plot of land is my property.

plot
entrikacı
plot
dolap çevirmek
plot
(Bilgisayar) çizdir
plot
çizim
plot
çizdirmek
plot
haritasını çıkarmak
plot
(Politika, Siyaset) suikast düzenlemek
plot
tertip
plot
(Biyokimya) çizit
plot
suikast

Suikast komplosu başarısız oldu. - The assassination plot failed.

Ona suikast yapılacağı planından habersizdi. - He was ignorant of the plot to assassinate him.

plot
işaretlemek
plot
komplo kurmak
plot
(roman/vb.'de) olay örgüsü
plot
çiz

Sanırım onlar bir şey çiziyorlar. - I think they're plotting something.

plot
parsellemek
plot
{i} hedef noktası
tape plotting system
şerit çizim sistemi
air surveillance plotting board
(Askeri) HAVA GÖZETLEMESİ KIYMETLENDİRME LEVHASI: Özel bir bölgenin küçük ölçekli, gridli bir hava savunma haritası. Hava kontrol merkezinde tutulur. Üzerine radar veya kara gözetleme tesislerinin menzilleri dahilindeki dost ve düşman bütün uçakların o andaki yerleri, miktarları ve irtifaları işaretlenmiştir
direct plotting
(Askeri) DİREKT HEDEF TESPİTİ: Tek bir top mevziinden hedefin mesafe ve istikamet açısının hesaplanması bataryadaki diğer topların ihtiyaçlarını da karşıladığı zaman, harekat halindeki bir hedef için atış hesaplarını tayin etmekte kullanılan usul. Ayrı kıymetlendirme (offset plotting) terimi, birden fazla topa atış esasları verilmesi gerektiği zaman kullanılır
offset plotting
(Askeri) AYRI KIYMETLENDİRME: Bir bataryanın her topuna ayrı mesafe ve istikametlerin gönderilmesi gerektiği hallerde uygulanan atış esaslarını değerlendirme usulü
offset plotting
(Askeri) ayrı kıymetlendirme
plot
{f} plân üzerinde işaretlemek
plot
(Nükleer Bilimler) çizmek
plot
{f} kroki üzerinde göstermek
plot
{i} radarda görünen nokta
plot
{f} plânını çıkarmak
plot
{f} yerini belirlemek
plot
plan veya harita üzerinde işaretlerle göstermek aradaki noktaları birleştirerek çizgi çizmek
plot
çiz,v.çiz: n.çizim
plot
plotterplan yapan
plot
kötü niyetlerle plan yapmak
plot
f plan veya haritasını çıkarmak
plot
plotting paper kareli kâğıt
sound ranging plotting board
(Askeri) SES ÖLÇME KIYMETLENDİRME PLANI: Bir ses kaynağının yerini tespit için kullanılan standart kıymetlendirme planı
submarine plotting board
(Askeri) denizaltı plot levhası
submarine plotting board
(Askeri) DENİZALTI PLOT LEVHASI: Üzerinde denizaltı harekatının plot veya takip edildiği bir harekat durum levhası
Turkish - Turkish

Definition of plotting in Turkish Turkish dictionary

plot
Roman, hikaye, tiyatro gibi eserlerde, baştan sona devam eden hareketlerin yapısı
English - English
Present participle of plot
Scheming; making plots
plot
The general course of a story including significant events that determine its course or significant patterns of events
plot
To conceive (a crime, etc)

They had plotted'' a robbery.

plot
{f} place data into a table; scheme, conspire, intrigue; represent on a chart or graph; devise a plot
plot
"the characters were well drawn but the plot was banal" a chart or map showing the movements or progress of an object a small area of ground covered by specific vegetation; "a bean plot"; "a cabbage patch"; "a briar patch" plan secretly, usually something illegal; "They plotted the overthrow fo the government
plot
{v} to scheme, plan, project, contrive
plot
{n} a stratagem, intrigue, conspiracy, plat
plot
hexaploid
plot
A section of the campus where NPHC groups have sections to display their symbols This area acts as a place where undergraduates and graduates (alumni) gather when on the campus Very common at Historically Black Colleges and Universities (HBCU's) Not as common at Historically White Colleges and Universities
plot
A graphic God's-eye representation of the current dataset By default the plot has a black background but this may be altered by the user
plot
A share in such a plot or scheme; a participation in any stratagem or conspiracy
plot
To plan; to scheme; to devise; to contrive secretly
plot
a chart or map showing the movements or progress of an object
plot
a secret scheme to do something (especially something underhand or illegal); "they concocted a plot to discredit the governor"; "I saw through his little game from the start"
plot
Any scheme, stratagem, secret design, or plan, of a complicated nature, adapted to the accomplishment of some purpose, usually a treacherous and mischievous one; a conspiracy; an intrigue; as, the Rye-house Plot
plot
the story that is told in a novel or play or movie etc
plot
A plan; a purpose
plot
To form a scheme of mischief against another, especially against a government or those who administer it; to conspire
plot
A specific area of ground in a cemetery owned by a family or individual A plot usually contains two or more graves
plot
the story that is told in a novel or play or movie etc ; "the characters were well drawn but the plot was banal"
plot
put a point on a graph -- " the point is plotted in a different place on the graph " (264)
plot
To contrive a plan or stratagem; to scheme
plot
If someone loses the plot, they become confused and do not know what they should do. The Tories have lost the plot on law and order. Doctors' Plot Gunpowder Plot July Plot Rastenburg Assassination Plot Popish Plot Rye House Plot
plot
The way the story that lies within the play or the way the order in which the television programme is put together
plot
The events selected by the writer to reveal the conflicts, or struggles, among or within characters, often arranged chronologically but sometimes including flashbacks to past events Traditionally, the plot begins with exposition, which presents background information; rises to a climax, the point of greatest tension; and ends with a resolution and denouement, which contains the outcome
plot
make a schematic or technical drawing of that shows how things work or how they are constructed
plot
A plan or draught of a field, farm, estate, etc
plot
A carefully measured area laid out for experimentation or measurement
plot
An area or land used for building on or planting on
plot
When someone plots something on a graph, they mark certain points on it and then join the points up. We plot about eight points on the graph
plot
"A purposeful progression of logically connected events leading to the resolution of a climax " Atlas Shrugged: One by one, the most productive members of a society, recognizing their moral right to live for their own sake, end their participation in the society, in order to expose the false values of the society and bring down the government that seeks to control them (My words )
plot
the arrangement of the action and incidents that make up the story; is the story line, or sequence of events in a narrated or presented work It's between the PREMISE and the PAYOFF
plot
the storyline or plan of a narrative text
plot
If someone plots the progress or development of something, they make a diagram or a plan which shows how it has developed in order to give some indication of how it will develop in the future. They used a computer to plot the movements of everyone in the building
plot
In fiction, the story of a play, novel, romance, or poem, comprising a complication of incidents which are gradually unfolded, sometimes by unexpected means
plot
When people plot a strategy or a course of action, they carefully plan each step of it. Yesterday's meeting was intended to plot a survival strategy for the party
plot
A plantation laid out
plot
If people plot to do something or plot something that is illegal or wrong, they plan secretly to do it. Prosecutors in the trial allege the defendants plotted to overthrow the government The military were plotting a coup They are awaiting trial on charges of plotting against the state
plot
A plot of land is a small piece of land, especially one that has been measured or marked out for a special purpose, such as building houses or growing vegetables. The bottom of the garden was given over to vegetable plots
plot
Contrivance; deep reach of thought; ability to plot or intrigue
plot
plan secretly, usually something illegal; "They plotted the overthrow fo the government"
plot
  The events and occurrences within a story not anchored to the chronology or mode in which they are recounted    
plot
a chart or map showing the movements or progress of an object a small area of ground covered by specific vegetation; "a bean plot"; "a cabbage patch"; "a briar patch"
plot
To mark (a point on a graph, chart, etc)
plot
A graph or diagram drawn by hand or produced by a mechanical or electronic device
plot
drawn to a scale
plot
plan secretly, usually something illegal; "They plotted the overthrow fo the government
plot
is the organization of events that will take place in the story
plot
The process in which the story's actions take place
plot
in literature, the major storyline or series of events in a narrative or drama
plot
A small extent of ground; a plat; as, a garden plot
plot
In a narrative film, all the events that are directly presented to us, including their causal relations, chronological order, duration, frequency, and spatial locations Opposed to story, which is the viewer’s imaginary construction of all the events in the narrative See also duration, ellipsis, frequency, order, viewing_time
plot
sequence of events that contains conflicts, climax, and resolution
plot
1) Any list of cues for effects used in the play 2) The fundamental thread that runs through a story, providing the reason for the actions of the characters
plot
When someone plots the position or course of a plane or ship, they mark it on a map using instruments to obtain accurate information. We were trying to plot the course of the submarine
plot
{i} chart, graph; scheme, design; main story of a literary work; conspiracy, intrigue; tract of land; small piece of land in a cemetery
plot
Depending on context, the word plot may be used to mean: A plot object A primary base plot and all its plot members The output resulting from drawing a primary base plot and all its plot members The output resulting from drawing any arbitrary collection of viewable objects
plot
The order or structure of events in a story Plot tends to follow a pattern of exposition, conflict, rising action, climax, and falling action or denouement
plot
To trace out (a graph or diagram)
plot
A formal field location of a certain size where the data necessary to classify the vegetation communities is collected The data generated from the plot data collection is subsequently entered into a database known as the PLOTS database Plot size will vary depending on the vegetation physiognomy being sampled Synonymous with vegetation plot For more information see Grossman, et al , 1994 at http: //biology usgs gov/npsveg/fieldmethods/index html
plot
In literature, is the action of the story; in theatre, is the action of the story presented on stage
plot
make a plat of; "Plat the town"
plot
The plot of a film, novel, or play is the connected series of events which make up the story. see also sub-plot
plot
To make a plot, map, pr plan, of; to mark the position of on a plan; to delineate
plot
The sequence of events in a play, differs from the "story," which encompasses earlier events (multi-plot stories)
plot
A plot is a secret plan by a group of people to do something that is illegal or wrong, usually against a person or a government. Security forces have uncovered a plot to overthrow the government He was responding to reports of an assassination plot against him
plot
"the characters were well drawn but the plot was banal"
plot
the arrangement of the events in a narrative or dramatic work; "plot" suggests a carefully planned relationship (often based on cause and effect) among events whereas "story" simply refers to the sequence of events
plot
a small area of ground covered by specific vegetation; "a bean plot"; "a cabbage patch"; "a briar patch"
plot
A plan to commit a crime
plot
To conceive a crime, misdeed, etc
plot
A target report resulting from digital integration of the received echoes (PSR) or replies (SSR) inside the antenna beam width The PSR report contains range and bearing information whereas the S SR report contains in addition Mode 3/A identity code and the Mode C decoded altimeter height value
Turkish - English

Definition of plotting in Turkish English dictionary

plot
(Havacılık) plot
plotting
Favorites