pertaining to events

listen to the pronunciation of pertaining to events
English - Turkish

Definition of pertaining to events in English Turkish dictionary

eventual
sonunda

Tom sonunda kendi bilgisayarına ücretsiz bir veritabanı uygulamasını yüklemeyi anladı. - Tom eventually figured out how to install a free database application on his computer.

Onların tartışması sonunda berabere bitti. - Their argument eventually ended in a draw.

eventual
{s} son olarak
eventual
ilerde
eventual
er geç

Tom onu hemen yapmayacak ama er geç onu yapacak. - Tom won't do that right away, but he'll do it eventually.

Tom'un er geç ortaya çıkacağını biliyordum. - I knew Tom would show up eventually.

eventual
en sonunda olan
eventual
sonunda olan
eventual
sonuç olarak

Tom sonuç olarak yapmasını istediğimiz her şeyi yaptı. - Tom eventually did everything we asked him to do.

eventual
en sonraki
eventual
nihai

Adalet yavaş ama nihaidir. - Justice is slow, but eventual.

eventual
eventually nihayet
eventual
akıbette
eventual
sonuçta gelen
eventual
{s} muhtemel

Sonuçta, Tom muhtemelen bize yardım etmeyi kabul edecek. - Eventually, Tom will likely agree to help us.

Tom onu muhtemelen sonunda yapacak. - Tom will probably do that eventually.

eventual
netice olarak vaki olan
eventual
{s} er geç olan, en sonunda olan, nihai
eventual
{s} olası
English - English
eventual
pertaining to events
Favorites