pack of nonsense

listen to the pronunciation of pack of nonsense
English - Turkish
bir yığın saçmalık
yalan dolan
bir yığın yalan
a pack of nonsense
bir yığın saçmalık
pack of nonsense

  Hyphenation

  pack of non·sense

  Turkish pronunciation

  päk ıv nänsens

  Pronunciation

  /ˈpak əv ˈnänsens/ /ˈpæk əv ˈnɑːnsɛns/

  Word of the day

  magdalen
Favorites