open one's heart to someone

listen to the pronunciation of open one's heart to someone
English - Turkish
English - English

Definition of open one's heart to someone in English English dictionary

open one's heart
show kindness
open one's heart to someone

  Hyphenation

  o·pen one's heart to some·one

  Turkish pronunciation

  ōpın wʌnz härt tı sʌmwʌn

  Pronunciation

  /ˈōpən ˈwənz ˈhärt tə ˈsəmˌwən/ /ˈoʊpən ˈwʌnz ˈhɑːrt tə ˈsʌmˌwʌn/

  Word of the day

  exalt
Favorites