needlework used to enrich textile fabrics, leather, etc

listen to the pronunciation of needlework used to enrich textile fabrics, leather, etc
English - Turkish

Definition of needlework used to enrich textile fabrics, leather, etc in English Turkish dictionary

embroidery
nakış

Bu, otantik Suzhou nakışıdır. - This is an authentic Suzhou embroidery.

embroidery
nakış işleme
embroidery
{i} süs
embroidery
(Tekstil) işleme, nakış
embroidery
{i} oya
embroidery
süs/nakış/işleme
embroidery
{i} abartı
embroidery
{i} nakış, işleme
English - English
embroidery
needlework used to enrich textile fabrics, leather, etc
Favorites