look at in an alluring manner

listen to the pronunciation of look at in an alluring manner
English - Turkish
bakışmak
look at in an alluring manner

  Hyphenation

  look at in an al·lur·ing man·ner

  Turkish pronunciation

  lûk ät în ın ılûrîng mänır

  Pronunciation

  /ˈlo͝ok ˈat ən ən əˈlo͝orəɴɢ ˈmanər/ /ˈlʊk ˈæt ɪn ən əˈlʊrɪŋ ˈmænɜr/

  Word of the day

  adamantine
Favorites