leave one out in the cold

listen to the pronunciation of leave one out in the cold
English - Turkish
(deyim) birine soğuk yapmak
(deyim) yüz vermemek
(deyim) soğuk davranmak
leave one out in the cold

  Hyphenation

  leave one out in the Cold

  Turkish pronunciation

  liv hwʌn aut în dhi kōld

  Pronunciation

  /ˈlēv ˈhwən ˈout ən ᴛʜē ˈkōld/ /ˈliːv ˈhwʌn ˈaʊt ɪn ðiː ˈkoʊld/

  Word of the day

  interstice
Favorites