keep someone on the hop

listen to the pronunciation of keep someone on the hop
English - Turkish
diken üstünde tutmak
keep someone on the hop

  Hyphenation

  keep some·one on the hop

  Turkish pronunciation

  kip sʌmwʌn ôn dhi häp

  Pronunciation

  /ˈkēp ˈsəmˌwən ˈôn ᴛʜē ˈhäp/ /ˈkiːp ˈsʌmˌwʌn ˈɔːn ðiː ˈhɑːp/

  Word of the day

  gunk
Favorites