kötülükle

listen to the pronunciation of kötülükle
Turkish - English
nefariously
evilly
egregiously
kötü
wicked

Once there lived a very wicked king in England. - Bir zamanlar İngiltere'de çok kötü bir kral yaşarmış.

Punish the wicked and save the weak. - Kötüleri cezalandır ve zayıfları koru.

kötü
poor

He has poor eyesight. - Onun görme kabiliyeti kötü.

I am concerned about his poor health. - Ben onun kötü sağlığı hakkında endişe duyuyorum.

kötü
evil

Money is the root of all evil. - Para tüm kötülüklerin köküdür.

Money is the root of all evil. - Para bütün kötülüğün köküdür.

kötü
bad

I've got a bad stomachache. - Kötü bir karın ağrım var.

This house is nearby, it has two bedrooms and a living room, and the decoration isn't bad; it's 1500 a month. - Bu ev yakında, iki yatak odası ve bir oturma odası var, ve dekorasyonu kötü değil; ayda 1500.

kötü
nasty

Tom can't seem to get rid of his nasty cold. - Tom kötü soğuk algınlığından kurtulamıyor gibi görünüyor.

His brother was nasty to me. - Onun kardeşi bana göre kötüydü.

kötü
worse

The weather today is worse than yesterday. - Bugün hava dünkünden daha kötü.

Tom speaks French worse than English. - Tom, Fransızcayı İngilizceden daha kötü konuşur.

kötü
haunted
kötü
lousy

We're expecting lousy weather today. - Bugün kötü hava bekliyoruz.

My uncle is a lousy driver. - Amcam kötü bir sürücü.

kötü
fatal
kötü
gross
kötü
baneful
kötü
eviler
kötü
dreadfull
kötü
angrily; malevolently; maliciously
kötü
(Konuşma Dili) really (used as an intensifier): Kötü acıyor. It really hurts
kötü
evilest
kötü
not good
kötü
perverted
kötü
bleak

My prognosis is bleak. - Benim prognozum kötü.

kötü
frightful
kötü
evildoer

He is an evildoer, are you aware of that? - O bir kötülük eden bir kimse, bunun farkında mısın?

kötü
miserable

The weather was miserable yesterday. - Hava dün çok kötüydü.

The experiment resulted in a miserable failure. - Deney çok kötü bir başarısızlıkla sonuçlandı.

kötü
dissolute
kötü
{s} dark

Beth is afraid of the dark because of her evil brother. - Beth kötü erkek kardeşinden dolayı karanlıktan korkuyor.

It grew dark, and what was worse, we lost our way. - Hava karardı, ve daha da kötüsü, yolumuzu kaybettik.

kötü
badly

I must have expressed myself badly. - Ben kendimi kötü bir şekilde ifade etmiş olmalıyım.

It would be unfair if we treated him so badly. - Biz ona çok kötü davranırsak, haksızlık olur.

kötü
adverse
kötü
{s} horrible

I hate Sunday! It's a horrible day! - Pazar gününden nefret ediyorum! Çok kötü bir gün!

Tom couldn't shake the feeling that something horrible was about to happen. - Tom kötü bir şey olmak üzere olduğu hissini atlatamadı.

kötü
crummy
kötü
sorry

Sorry, I'm bad at explaining. - Kusura bakma, açıklama yapma konusunda kötüyüm.

You called me at bad time. Sorry, I'm busy. - Kötü bir zamanda beni aradın. Üzgünüm, meşgulüm.

kötü
poorly

Tom did poorly on the test. - Tom testte kötü şekilde yaptı.

I speak French very poorly. - Çok kötü bir şekilde Fransızca konuşuyorum.

kötü
{s} rough

Tom had a rough day at work. - Tom iş yerinde kötü bir gün geçirdi.

kötü
{s} malign

George III has been unfairly maligned by historians. - George III, tarihçiler tarafından haksız yere kötü muamele gördü.

Tom is a malignant narcissist. - Tom kötü huylu bir narsisist.

kötü
{s} dreadful
kötü
hedge
kötü
(Tıp) mis-
kötü
wrongful
kötü
(Argo) wack
kötü
worthless
kötü
bitter

I had a bad cough, so I took the bitter medicine. - Kötü bir öksürüğüm vardı, bu yüzden acı reçete aldım.

kötü
(deyim) go hard with
kötü
corrupt

The corruption of the best is the worst. - En iyi yolsuzluk, en kötüdür.

Money was corrupting Tom. - Para Tom'u kötü yola sürüklüyordu.

kötü
wretched
kötü
beastly
kötü
(Felsefe) wrong

There was nothing wrong with their ability, it was just that the expense for each unit was so vast that the cost performance was bad. - Onların yeteneğiyle ilgili yanlış bir şey yoktu, o sadece maliyet performansı kötü olan her bir ünite için giderin çok yüksek olmasıydı.

We got off on the wrong foot. - Kötü bir başlangıç yaptık.

kötü
sticky
kötü
transgressive
kötü
unfavourable
kötü
(deyim) go hard for
kötü
reprobate
kötü
unfortunate

Unfortunately, Brian met with bad weather. - Ne yazık ki, Brian kötü hava ile karşılaştı.

Unfortunately, I have bad news. - Maalesef kötü haberlerim var.

kötü
unwell

Sami was feeling unwell. - Sami kendini kötü hissediyordu.

kötü
vice

I have vices, but gambling isn't one of them. - Benim kötü alışkanlıklarım var fakat kumar onlardan biri değil.

An army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age. - Ordu, devlet içinde bir devlettir, çağımızın kötülüklerinden biridir.

kötü
awful

You look awful. What happened? - Çok kötü görünüyorsun. Ne oldu?

Although natto smells awful, it is delicious. - Natto kötü kokmasına rağmen, lezzetlidir.

kötü
unrighteous
kötü
poisonous

Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas. - Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir.

kötü
hopeless
kötü
ill

Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas. - Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir.

He resigned on the grounds of ill health. - O kötü sağlık gerekçesiyle istifa etti.

kötü
sinister
kötü
hateful
kötü
maleficent
kötü
malignant

Tom is a malignant narcissist. - Tom kötü huylu bir narsisist.

kötü
sinful
kötü
amiss
kötü
iniquitous
kötü
nice

He is very nice. He never speaks ill of others. - O çok kibardır. Başkalarının hakkında asla kötü konuşmaz.

One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day. - Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır.

kötü
foul

That foul odor is coming from the river. - O kötü koku nehirden geliyor.

There was a strange, foul-smelling brown liquid in the waste basket. - Çöp sepetinde garip, kötü kokulu kahverengi bir sıvı vardı.

kötü
deep
kötü
pernicious
kötü
rotten

One rotten apple spoils the barrel. - Bir kötünün bin iyiye zararı var.

kötü
unwholesome
kötü
seamy
kötü
{s} purple
kötü
be bad
kötü
the evil

He held forth for more than an hour on the evils of nuclear power. - O, nükleer enerjini kötülükleri üzerine bir saatten daha fazla nutuk çekti.

The brave knight saved the beautiful princess from the evil dragon. - Cesur şövalye, güzel prensesi kötü ejderhadan kurtardı.

kötü
poor to
kötü
bad to
kötü
the worse
kötü
miscreant
kötü
execrable
kötü
{s} devilish
kötü
{s} unhallowed
kötü
{s} nefarious
kötü
{s} feeble
kötü
crook
kötü
{s} indifferent
kötü
{i} abuse

The king abused his power. - Kral, gücünü kötüye kullandı.

Tom has a problem with drug abuse. - Tom'un ilacı kötü amaçla kullanma sorunu vardır.

kötü
ungodly
kötü
{s} grotty
kötü
disagreeable
kötü
{s} hellish
kötü
{s} stinking

This fish is stinking. - Bu balık kötü kokuyor.

kötü
{s} chintzy
kötü
rank
kötü
{s} vicious

Sami was a vicious malicious salesman. - Sami kötü niyetli bir satıcıydı.

kötü
{s} harmful
kötü
mis

I made a bad mistake on the test. - Testte kötü bir hata yaptım.

I feel terrible about my mistake. - Hatam hakkında kötü hissediyorum.

kötü
mark

At worst, I will get an average mark. - En kötü ihtimalle, ortalama bir puan alacağım.

kötü
{s} obnoxious
kötü
horrid
kötü
off

He is badly off, because his book doesn't sell well. - O oldukça kötü, çünkü kitabı iyi satmıyor.

This gas gives off a bad smell. - Bu gaz kötü bir koku verir.

kötü
black

Some people believe that black cats bring bad luck. - Bazı insanlar siyah kedilerin kötü şans getirdiklerine inanırlar.

Some superstitious people in America believe that if a black cat crosses your path, you'll have bad luck. - Amerika'daki bazı batıl inançlı insanlar eğer bir kedi sizin yolunuzdan geçerse, kötü şansınız olacağına inanıyor.

kötü
worthless, poor in quality
kötü
{s} portentous
kötü
bad, evil, nasty, foul
kötü
evil, wicked
kötü
fierce
kötü
offensive

Nigger is an offensive word. - Zenci kötü bir kelimedir.

kötü
dread
kötü
flyblown
kötü
ropy
kötü
iniqultous
kötü
shabby
kötü
{s} ugly

Tom thought the watch Mary had given him was ugly. - Tom Mary'nin ona verdiği saatin kötü olduğunu düşündü.

Tom and Mary had an ugly divorce. - Tom ve Mary kötü bir ayrılma yaşadı.

kötü
sardonic
kötü
heinous
kötü
currish
Turkish - Turkish

Definition of kötülükle in Turkish Turkish dictionary

kötü
Zararlı, tehlikeli
kötü
Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan. İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse). İstenilmeyen, beğenilmeyen, yararsız, uygun olmayan bir biçimde
kötü
Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın
kötü
İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan (nesne), fena, iyi karşıtı
kötü
Hoşa gitmeyen
kötü
Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal
kötü
Aşırı, çok
Kötü
(Hukuk) MALUS
Kötü
(Osmanlı Dönemi) FENA
Kötü
berbat
kötü
İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse)
kötü
Az, yetersiz
kötü
Kaba ve kırıcı
kötü
İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
kötü
Korku, endişe veren
kötü
Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan
kötü
İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan
kötü
İstenilmeyen, beğenilmeyen, yararsız, uygun olmayan bir biçimde
kötülükle
Favorites