jealous, envious (of)

listen to the pronunciation of jealous, envious (of)
English - Turkish
kıskanç
jealous, envious (of)
Favorites