information

listen to the pronunciation of information
English - Turkish
bilgi

Sosyal görevliden Stevenson ailesi hakkındaki bilgiyi takip etmesi istedi. - The social worker was asked to follow up the information about the Stevenson family.

Bu konuyla ilgili alabildiğin tüm bilgiyi bana getir. - Get me all the information you can on this matter.

{i} bilgi edinme

Birazcık bilgi edinmemin dışında hiçbir şey olmadı. - Nothing happened except that I obtained a tiny bit of information.

Sami o konuda daha fazla bilgi edinmek için İnternet'i taradı. - Sami scoured the Internet to find more information about that.

{i} danışma

Turizm danışma bürosu nerede? - Where is the tourist information office?

Danışma masası nerede? - Where is the information counter?

{i} enformasyon
{i} istihbarat

Facebook'a üye olursanız, bilgileriniz istihbarat örgütlerine gönderilecektir. - If you sign up to Facebook, your information will be sent to intelligence agencies.

Tom istihbaratın kaynağını kimseye ifşa etmeyeceğine ant içti. - Tom promised not to divulge the source of the information to anyone.

{i} haber

Senin için bazı haberlerim var. - I have some information for you.

Tom için biraz haberim var. - I have some information for Tom.

danışma/bilgi
{i} şikâyet
{i} malumat

Yeterince malumatımız yok. - We don't have enough information.

(Tıp) bilgileme
(Felsefe) bilisi
bildirişim
Bilişim

John bilişim sistemlerinde eğitim aldı ama bilgisayarlarla çalışmaz. - John was trained in information systems, but he doesn't work with computers.

(Askeri) (INTELLIGENCE) BİLGİ (İSTİHBARAT): Gözetlemeler, raporlar, söylentiler, görüntü ve diğer kaynaklardan elde edilenler dahil, işleme tabi tutulduğu zaman istihbarat çıkarılabilecek olan değerlendirilmemiş bilgi
{i} iddia
{i} bildirme

Yeryüzüne ilk çıkışından beri, insan oğlu bilgi topladı ve faydalı fikirleri diğer insanlara bildirme girişiminde bulundu. - Since their first appearance on earth, men have gathered information and have attempted to pass useful ideas to other men.

(Askeri) BİLGİ: İstihbaratta kullanım şekliyle, istihbarat üretilmesinde kullanılabilecek her nevi işleme tabi tutulmamış veriler. Bak. "information (intelligence) " ve "military information"
(Bilgisayar) etiket ayrıntıları
bili

Tom'un bilgiyi nasıl elde ettiğini biliyor musun? - Do you know how Tom obtained the information?

John bilişim sistemlerinde eğitim aldı ama bilgisayarlarla çalışmaz. - John was trained in information systems, but he doesn't work with computers.

ilmi vukuf
maruzat
inform
bilgilendirmek

Biz seni bilgilendirmek istedik. - We wanted to keep you informed.

Kararımla ilgili onu bilgilendirmek için yazdım. - I wrote to inform him of my decision.

inform
bilgi vermek

Televizyon bilgi vermek için çok önemli bir araçtır. - Television is a very important medium for giving information.

inform
haber vermek
inform
{f} bildirmek

Onlara bildirmek zorunda olacağım. - I will have to inform them.

information pack
bilgi edinme sayfası

i read by information pack.

information about
Hakkında bilgi
information bureau
danışma bürosu
information access
(Pisikoloji, Ruhbilim) bilgi erişimi
information board
(Ticaret) bilgi panosu
information booth
danışma
information booth
müracaat
information booth
danışma yeri
information box
(Askeri) bilgi kutusu
information center
bilgi merkezi
information content
bilgi içeriği
information frame
bilgi çerçevesi
information gap
(Dilbilim) bilgi boşluğu
information kiosk
bilgi büfesi
information media
(Politika, Siyaset) iletişim araçları
information office
bilgi bürosu
information policy
(Bilgisayar,Politika, Siyaset) bilgi politikası
information report
bilgi raporu
information report
durum raporu
information sector
bilişim sektörü
information sharing
bilgi paylaşımı
information support
(Askeri) bilgi destek
information system
(Askeri,Bilgisayar,Teknik) bilişim sistemi
information system
(Bilgisayar) bilişim dizgesi
information systems
bilişim sistemleri
information theory
(Bilgisayar,Teknik) bilişim teorisi
information theory
bilgi teorisi
information theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) enformasyon teorisi
information warfare
bilgi savaşı
information bank
bilgi bankası
information bit
bilgi biti
information bits
bilgi bitleri
information channel
bilgi arnası
information feedback
bilgi geribeslemesi
information feedback system
bilgi geribesleme sistemi
information input
bilgi girişi
information management system
bilgi yönetim sistemi
information network
bilgi ağı
information network
bilişim ağı
information output
bilgi çıkışı
information processing
bilgi işlem
information processing center
bilgi işlem merkezi
information retrieval
bilgi erişimi
information retrieval system
bilgi elde etme sistemi
information retrieval technique
bilgi elde etme tekniği
information security
bilgi güvenliği
information separator character
bilgi ayırıcı karakter
information service
bilişim hizmeti
information storage
bilgi saklama
information structure
bilgi yapısı
information system
bilişim jüyesi
information technology
bilişim teknolojisi
information utility
bilgi desteği
information word
bilgi sözcüğü
information analysis
bilgi analizi
information asymmetry
bilgi asimetrisi
information balance
bilgi denge
information barrier
bilgi bariyer
information booth
bilgi standında
information design
enformasyon tasarımı
information discipline
bilgi disiplin
information efficiency
bilgi verim
information engineer
bilgi mühendisi
information engineering
bilgi mühendisliği
information entropy
bilgi entropi
information evaluation
bilgi değerlendirme
information exchange
bilgi alışverişi
information executive
bilgi yürütme
information explosion
bilgi patlaması
information filter
bilgi filtre
information gateway
bilgi ağ geçidi
information gathering
bilgi toplama
information literacy
bilgi okuryazarlığı
information management
bilgi yönetimi
information memory
bilgi bellek
information office
danışma bürosu
information on
bilgi
information product
bilgi ürün
information profession
bilgi meslek
information reproduction
bilgi sunumu
information resource
bilgi kaynağı
information science
bilgi bilimi
information sciences
bilgi bilimleri
information scientist
bilgi bilim adamı
information seeking
bilgi isteyen
information sink
bilgi lavabo
information society
bilgi toplumu
information source
bilgi kaynağı
information specialist
bilgi uzmanı
information supreme
bilgi yüce
information systems
Bilgi sistemleri
information technnology
Bilgi teknolojisi
information technology
Bilgi teknolojisi
information technology
Bilgi teknolojisi, bilişim teknolojisi, İT
information technology - see ict
Bilgi teknolojisi - Bak ıct
information technology law
bilişim hukuku
information technology system
bilgi teknolojisi sistemi
information, intelligence, data
bilgi, istihbarat, veri
information, piece of information
bilgi bilgi parçası
information; advice; dispatch boat
bilgi; tavsiye; avizo
information objectives; information operations; intelligence oversight; internat
(Askeri) bilgi hedefleri; bilgi harekatları; istihbarat gözetimi; uluslar arası teşkilat
incident report; information rate; information requirement; infrared; intelligen
(Askeri) vukuat raporu; bilgi oranı; bilgi ihtiyacı; kızılötesi; istihbarat ihtiyacı
inform
bilgilendirme
inform
{f} haberdar etmek

Bu, sizi adres değişikliğimden haberdar etmek için. Lütfen posta listenizi güncelleyiniz. - This is to inform you of my address change. Please update your mailing list.

inform
gammazlamak
inform
{f} 1. (of/about/that) -den haberdar etmek, hakkında bilgi vermek, -i bildirmek: I informed him that I would not come tomorrow. Ona yarın
inform
malumat vermek
inform
fitnelemek
inform
ilam etmek
inform
bilgilendirme yapmak
inform
söylemek
informational
bilgilendirme amaçlı
informational
(Bilgisayar) bilgi
informational
bilgilendirici
inform
(against/on/upon ile) ihbar etmek
inform
bilgi ver

O bize biraz faydalı bilgi verdi. - She gave us some useful information.

Tom Mary'ye herhangi bir bilgi vermeyi reddetti. - Tom refused to give Mary any information.

informational
bilgi niteliğinde
ınformation
bilgi
inform
(of/about/that) -den haberdar etmek, hakkında bilgi vermek, -i bildirmek: I informed him that I would not come tomorrow. Ona yarın
inform
bildir,bilgi ver
inform
{f} ihbar etmek
informational
(sıfat) bilgi niteliğinde
press information officer; public information officer
(Askeri) basın bilgi subayı; halkla ilişkiler subayı
tactical information processing and interpretation system; tactical information
(Askeri) taktik bilgi işlem ve kıymetlendirme sistemi; taktikm bilgi işlem kıymetlendirme
English - English
The act of informing against someone, passing on incriminating knowledge; accusation
Any unambiguous abstract data, the smallest possible unit being the bit
A statement of criminal activity brought before a judge or magistrate; in the UK, used to inform a magistrate of an offence and request a warrant; in the US, an accusation brought before a judge without a grand jury indictment
A service provided by telephone which provides listed telephone numbers of a subscriber
The creation of form; the imparting of a given quality or characteristic; forming, animation
Divine inspiration
Things that are or can be known about a given topic; communicable knowledge of something

I need some more information about this issue.

The act of informing or imparting knowledge; notification

For your information, I did this because I wanted to.

The systematic imparting of knowledge; education, training
As contrasted with data, knowledge which is gathered as a result of processing data

And as you can see in this slide, we then take the raw data and convert it into information.

{i} knowledge, intelligence, data; act of providing knowledge; formal criminal charge presented by a public officer (Law)
Information is a service which you can telephone to find out someone's telephone number. American Standard Code for Information Interchange. Communist Information Bureau information theory geographic information system information processing information retrieval information science
A sworn statement by an authorized official filed in court briefly describing the nature of each charge against a suspect, tantamount to an indictment but without the involvement of a grand jury
A written accusation charging a person with a crime It is presented in court by a prosecuting officer under oath and does not come from a grand jury
The formal accusation charging the defendant with a particular crime but brought by the U S Attorney, rather than by the grand jury
a collection of facts from which conclusions may be drawn; "statistical data"
"The meaning that a human extracts from data by means of known conventions of the representation used " (Gould, 1971) dictionary: The communication or reception of knowledge or intelligence 2 knowledge obtained from investigation, study, or instruction
A collection of related data
It differs from an indictment in criminal cases chiefly in not being based on the finding of a grand jury
Facts, concepts, or instructions; any sort of knowledge or supposition which can be communicated
Any communication or representation of knowledge such as facts, data, or opinions, in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative, or audio-visual forms
A written accusation (document) charging a person with a crime that is presented by a prosecuting officer under oath of office, rather than one produced by a grand jury
A rating used to calculate a vulnerability, based on the relative availability of information that discloses a vulnerability For example, if a vulnerability is disclosed in books or on the Internet, then the information factor is rated high If a vulnerability is not well-known and little or no documentation on the vulnerability exists, then information is rated low
A formal accusation by a government attorney that the defendant committed a misdemeanor
As used here, any non-tangible item (such as data or knowledge) that is considered sensitive for export control purposes
the knowledge about the attributes and performance of a teacher, based on assessments, documentation, and data sources used in the assessment and evaluation processes See Data, Evidence, Inference
formal accusation of a crime
News, advice, or knowledge, communicated by others or obtained by personal study and investigation; intelligence; knowledge derived from reading, observation, or instruction
A logarithmic measure of improbability See Marijke's introductory article The amount of information there is to be known about a system is what constitutes its entropy
an assembly of data in a comprehensive form capable of communication and use
Data that have been processed and presented in a form suitable for human interpretation, often with the purpose of revealing trends or patterns
is stimuli that have meaning in some context for its receiver Some (if not all) kinds of information can be converted into data and then passed on to another receiver Relative to the computer, we can say that information is made into data, put into the computer where it is stored and processed as data, and then put out as data in some form that can be perceived as information
The act of informing, or communicating knowledge or intelligence
(communication theory) a numerical measure of the uncertainty of an outcome; "the signal contained thousands of bits of information"
Information is the result of processing, manipulating and organizing data in a way that adds to the knowledge of the person receiving it
The knowledge or formation acquired through learning and understanding Information is a process by which, from the set of accessible data, the subset of relevance for the subject being informed is extracted and elaborated
The data in context The meaning given to data or the interpretation of data based on its context The finished product as a result of the interpretation of data
Any communication or representation of knowledge, such as facts, data, or opinions in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative, or audiovisual forms
Knowledge about a topic
Information about someone or something consists of facts about them. Pat refused to give her any information about Sarah Each centre would provide information on technology and training an important piece of information
1 Facts, data, or instructions in any medium or form 2 The meaning that a human assigns to data by means of the known conventions used in their representation
An accusation of some criminal offense, in the nature of an indictment, but which is presented by a competent public officer instead of a grand jury
any communication or representation of knowledge such as facts, data, or opinions in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative, or audiovisual forms (OMB Circular A-130)
Something that can be recorded, communicated and computed with Information is fungible, which implies that its meaning can be identified regardless of the particulars of the physical realization Thus, information in one realization (such as ink on a sheet of paper) can be easily transferred to another (for example, spoken words) Types of information include deterministic, probabilistic and quantum information Each type is characterized by information units, which are abstract systems whose states represent the simplest information of this type These define the "natural" representation of the information For deterministic information the unit is the bit, whose states are symbolized by and Information units can be put together to form larger systems and can be processed with basic operations acting on a small number of units at a time
data that has been interpreted, translated, or transformed to reveal the underlying meaning; see also data, knowledge Information
(communication theory) a numerical measure of the uncertainty of an outcome; "the signal contained thousands of bits of information" knowledge acquired through study or experience or instruction a message received and understood formal accusation of a crime
One of the basic resources used by technological systems Information is data and facts that have been organized and communicated in a coherent and meaningful manner
knowledge acquired through study or experience or instruction a message received and understood formal accusation of a crime
Data to which meaning is assigned, according to context and assumed conventions (National Security Council, 1991, as cited in the HISB draft Glossary of Terms Related to Information Security In Health care Information Systems)
answer to a question, minimal part of information is bit (2), which is answer yes or no
knowledge acquired through study or experience or instruction
Information consists of the facts and figures that are stored and used by a computer program. Pictures are scanned into a form of digital information that computers can recognize. = data
A proceeding in the nature of a prosecution for some offense against the government, instituted and prosecuted, really or nominally, by some authorized public officer on behalf of the government
Data that have been processed into a format that is understandable by its intended audience
a message received and understood
info

Is this information correct? - Is this information right?

Is this information right? - Is this information correct?

dope
data
information and communications technology
the creation of computer systems and applications, especially those that move data around a computer network, between clients and servers, or over the Internet
information and communications technology
the computing and communications department of an organization
information and communications technology
the processing of data using computers, and the movement of data between computers
information entropy
A measure of the uncertainty associated with a random variable ; a measure of the average information content one is missing when one does not know the value of the random variable ; usually in units such as bits

A passphrase is similar to a password, except it can be a phrase with a series of words, punctuation, numbers, whitespace, or any string of characters you want. Good passphrases are 10-30 characters long, are not simple sentences or otherwise easily guessable (English prose has only 1-2 bits of entropy per character, and provides very bad passphrases), and contain a mix of upper and lowercase letters, numbers, and non-alphanumeric characters. — BSD General Commands Manual : ssh-keygen(1), October 2, 2010.

information integrity
The accuracy, consistency and reliability of the information content, processes and systems, especially with regard to database corruption
information market
prediction market
information model
An abstract but formal representation of entities including their properties, relationships and the operations that can be performed on them
information modeling
The process of creating information model
information overload
The inability to process everything one hears and sees; the availability or supply of too much information, or a state of stress which results

But it's often hard to discern the forest for the archaeological trees, partly because archaeology is now so specialized, and also because all of us suffer from information overload about the past dumped on us by the Web, newspapers, TV specials, and all the apparatus of modern global communications.

information retrieval
The science of searching for information in documents, searching for documents themselves, searching for metadata which describe documents, or searching within databases, whether relational stand-alone databases or hypertextually-networked databases such as the World Wide Web
information science
A broad and interdisciplinary science that deals with the gathering, classification, storage, manipulation, retrieval and analysis of information as an organized resource
information sciences
plural form of information science
information security
The protection of information and information systems from unauthorized access and disruption
information space
the totality of information, especially that which is accessible online
information superhighway
The Internet and all other computer networks in the 1990s
information symmetry
A condition in which all relevant information is known to all parties involved. For example, in the stock market, stock information has a full public disclosure, and all investors are in the same position to share information. Abbreviation: infmetry
information system
Any data processing system, either manual or computerized
information system
Any telecommunications system whose primary function is to transmit and/or display data
information systems
plural form of information system
information technology
the computing department of an organization
information technology
the practice of creating and/or studying computer systems and applications
information theory
A branch of applied mathematics and engineering involving the quantification of information sent over a communication channel, disregarding the meaning of the sent messages, exemplified by the noisy-channel coding theorem
information velocity
The speed of information flow about a product in a market
information velocity
The speed at which information is transmitted through a particular medium
information warfare
The use and management of information in pursuit of an advantage over an opponent, such as propaganda, disinformation, and gathering assurances that one's own information is accurate
information glut
Masses of continuously increasing information, so poorly catalogued or organized (or not organized at all) that it is almost impossible to navigate through them to search or draw any conclusion or meaning
information and communication technology
Information and communications technology or information and communication technology (ICT), is often used as an extended synonym for information technology (IT), but is a more specific term that stresses the role of unified communications and the integration of telecommunications (telephone lines and wireless signals), computers as well as necessary enterprise software, middleware, storage, and audio-visual systems, which enable users to access, store, transmit, and manipulate information
information and communications technology
Information and communications technology or information and communication technology (ICT), is often used as an extended synonym for information technology (IT), but is a more specific term that stresses the role of unified communications and the integration of telecommunications (telephone lines and wireless signals), computers as well as necessary enterprise software, middleware, storage, and audio-visual systems, which enable users to access, store, transmit, and manipulate information
information fatigue syndrome
people highly stressed through trying to cope with the huge amounts of information from books, fax messages, the telephone, journals, and the Internet. The symptoms include "a hyper-aroused psychological condition", "paralysis of analytical capacity", "anxiety and self-doubt", leading to "foolish decisions and flawed conclusions"
information technology
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech, IT
inform
To impart information or knowledge
inform
To give form or character to; to inspire (with a given quality); to affect, influence (with a pervading principle, idea etc.)

His sense of religion informs everything he writes.

inform
To direct, guide
inform
To make known, wisely and/or knowledgeably
inform
To instruct, train (usually in matters of knowledge)
inform
To communicate knowledge to (an)other(s)
inform
To act as an informer (on ...), denounce
informational
Designed to or able to impart information

The subway map was quite informational, allowing us to determine the most efficient route to our destination.

informationally
In an informational manner
informationally
With regard to information
ınformation
{n} intelligence, notice, a charge
inform
INFORmation for Motorists; a computerized traffic management and information system operated by the NY State DOT in the highly congested Long Island Corridor
inform
– Organizations are doing the bare minimum with technology and the web, using it to simply convey information to members Information is largely static and their site can best be described as brochure-ware Members and potential members should be able to access general information about the Association online
inform
Without regular form; shapeless; ugly; deformed
inform
to make known
inform
To take form; to become visible or manifest; to appear
inform
To give intelligence or information; to tell
inform
To "inform" is to make the author aware of an event or situation through alert, prompt, sound, flash, or other means
inform
impart knowledge of some fact, state or affairs, or event to; "I informed him of his rights"
inform
If someone informs on a person, they give information about the person to the police or another authority, which causes the person to be suspected or proved guilty of doing something bad. Thousands of American citizens have informed on these organized crime syndicates
inform
An SNMP trap message which includes a delivery confirmation request See "trap "
inform
To give form or share to; to give vital or organizing power to; to give life to; to imbue and actuate with vitality; to animate; to mold; to figure; to fashion
inform
to communicate knowledge to
inform
act as an informer; "She had informed on her own parents for years
inform
To communicate knowledge to; to make known to; to acquaint; to advise; to instruct; to tell; to notify; to enlighten; usually followed by of
inform
give character or essence to; "The principles that inform modern teaching"
inform
The ACCC's online documentation facility
inform
give character or essence to; "The principles that inform modern teaching" impart knowledge of some fact, state or affairs, or event to; "I informed him of his rights" act as an informer; "She had informed on her own parents for years
inform
If a situation or activity is informed by an idea or a quality, that idea or quality is very noticeable in it. All great songs are informed by a certain sadness and tension The concept of the Rose continued to inform the poet's work
inform
act as an informer; "She had informed on her own parents for years"
inform
If you inform someone of something, you tell them about it. They would inform him of any progress they had made My daughter informed me that she was pregnant `I just added a little soy sauce,' he informs us
inform
A compiled, object-oriented language optimized for creating interactive fiction
inform
To communicate a knowledge of facts to, by way of accusation; to warn against anybody
inform
{f} communicate information to, tell, apprise, notify; tell on, betray; inspire; animate
information technology
is a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, and other forms, including those not yet conceived) A convenient term for including both telephony and computer technology in the same word, IT is the technology that is driving what has often been called "the information revolution " IT includes matters concerned with furthering computer science and technology, design, development, installation, and implementation of information systems and applications
information technology
General term used to describe technologies that help produce, manipulate, store, communicate, or disseminate information
information technology
The relation of technology, or automation, to Information Management
information technology
Term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and manipulate information in its various forms (business data, voice input, still images, motion pictures, multimedia presentations, and other forms including those not yet conceived) The term is often used for encompassing both telephony and computer technology together Information Technology is driving what has often been called "the information revolution "
information technology
Includes all matters concerned with the furtherance of computer science and technology and with the design, development, installation, and implementation of information systems and applications [San Diego State University] An information technology architecture is an integrated framework for acquiring and evolving IT to achieve strategic goals It has both logical and technical components Logical components include mission, functional and information requirements, system configurations, and information flows Technical components include IT standards and rules that will be used to implement the logical architecture
information technology
A term used to refer collectively to all forms of computer related technology
information technology
Computer and communications hardware and software used to automate and augment clerical, administrative, and management tasks in organizations
information technology
The hardware and software that processes information, regardless of the technology involved, whether computers, telecommunications, or others
information technology
Information Technology (sometimes called IT) is a term that covers all forms of technology used to create, store, transmit, interpret, and manipulate information in its various formats
information technology
The application of science to the processing of data according to programmed instructions in order to derive results In the widest sense, IT includes all information and all technology; in a much narrower sense, telecommunications technology is excluded - or for some particular reason needs to be emphasised See also Information and Communications Technology
information technology
The technology included in hardware and software used for information, regardless of the technology involved, whether computers, communications, micro graphics, or others
information technology
Also often called ICT (Information and Communications Technology) and C and IT (Communication and Information Technologies) The broad subject concerned with all aspects of managing and processing information, on databases or in libraries, especially within large organisations
information technology
Any equipment or interconnected system or subsystem of equipment, that is used in the automatic acquisition, storage, manipulation, management, movement, control, display, switching, interchange, transmission, or reception of data or information The term information technology includes computers, ancillary equipment, software, firmware and similar procedures, services (including support services), and related resources
information technology
The broad subject concerned with all aspects of managing and processing information, especially within a large organization or company Because computers are central to information management, computer departments within companies and universities are often called IT departments Some companies refer to this department as IS (Information Services) or MIS (Management Information Services) Many companies are discovering that it is more cost-effective to outsource these departments
information technology
IT encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (e g business data, voice conversations, still images, motion pictures and multimedia presentations)
information technology
Includes both hardware and software Use this term when the use of information technology is the underlying driver of the "interesting" feature or of the organization's profitability or productivity This term can include computer modeling, simulation, innovative uses of A I , automated knowledge discovery, data mining, data warehousing (Technology)
information technology
acquisition, processing, storage and dissemination of all types of information using computer technology and telecommunication systems
information technology
Modern high- throughput technologies are providing vast amounts of sequence, expression, and functional data for genes and proteins One of the most difficult challenges is turning this enormous pool of information into useful scientific insight and novel therapeutic products Faster discovery of more effective drugs is plausible with the integration of biological, chemical, and clinical information Sophisticated high- performance information technology (IT) solution architectures- infrastructures and applications- are needed to collect, store, analyze, manage, and share the enormous amount of data that is being created Dr Srini Chari, IBM Corp " An Information Technology Solution Architecture and Framework for Life Sciences" Genome Tri- Conference: Human Genome Discovery Feb 25- 27, 2002 Santa Clara CA
information technology
computer communications, networks, and information systems that enable exchanges of digital objects Technologie de l'information
information technology
Electronic equipment that stores, sends, retrieves, or manages information It includes computers, networks, electronic databases, CD-ROMs, laserdiscs, video cameras, tape-recorders, and fax machines
information technology
(Technologie de l'information) - Information technology refers to the scientific, technological and engineering disciplines as well as to the management technologies used in information handling, communication and processing, their applications and associated software and equipment and their interaction
information technology
The wide range of electronic devices and tools used to acquire, record, store, transfer, or transform data or information
information technology
Information technology is the theory and practice of using computers to store and analyse information. The abbreviation IT is often used. the information technology industry. The development, installation, and implementation of computer systems and applications. IT the study or use of electronic processes for gathering and storing information and making it available using computers
information technology
implementation of different branches of technology in information processing
information technology
the hardware and software operated by a Federal agency or by a contractor of a Federal agency or other organization that processes information on behalf of the Federal Government to accomplish a Federal function (OMB Circular A-130)
information technology
Computer hardware and software; voice, data, network, satellite and other telecommunications technologies; and multimedia and application development tools These technologies are used for the input, storage, processing, and communication of information
information technology
The use of modern technology to handle information - it basically means using a computer to do stuff
informational
Informational means relating to information. the informational needs of school-age children
informational
{s} of information, informative, serving to inform
information

  Hyphenation

  in·for·ma·tion

  Turkish pronunciation

  înfôrmeyşın

  Antonyms

  ignorance

  Pronunciation

  /ənˈfôrˈmāsʜən/ /ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən/

  Etymology

  [ "in-f&r-mA-sh&n ] (noun.) 14th century. From Anglo-Norman informacioun, enformation et al., Middle French informacion, enformacion et al. (French: information), and their source, Latin informātiō (“formation, conception; education”), from the participle stem of informāre (“to inform”).

  Common Collocations

  information technology

  Videos

  ... I've thought about a lot, because all information can be a number. Which raises the question, ...
  ... The process of medicine will be transformed just as information technology transforms ...

  Word of the day

  lalochezia
Favorites