help a person to feel happy

listen to the pronunciation of help a person to feel happy
English - Turkish
avutmak
help a person to feel happy

  Hyphenation

  help a per·son to feel Hap·py

  Turkish pronunciation

  help ı pırsın tı fil häpi

  Pronunciation

  /ˈhelp ə ˈpərsən tə ˈfēl ˈhapē/ /ˈhɛlp ə ˈpɜrsən tə ˈfiːl ˈhæpiː/

  Word of the day

  polyhistor
Favorites