dertler

listen to the pronunciation of dertler
Turkish - English
heartaches
dert
trouble

I'm sorry to cause you all this trouble. - Bütün bu dertleri başına açtığım için üzgünüm.

I do not want to cause you any trouble. - Sana dert açmak istemiyorum.

dert
bother
dert
nuisance
dert
sorrow
dert
{i} affliction
dert
{i} trial
dert
{i} worry

Don't worry about it. It's not your problem. - Dert etmeyin. O sizin sorununuz değil.

Don't worry about what Tom thinks. - Tom'un ne düşündüğünü dert etme.

dert
{i} cross
dert
{i} distress
dert
heartache
dert
{i} ill
dert
disease
dert
{i} fear
dert
eviler
dert
discomfort
dert
grievance
dert
mess
dert
knock
dert
pain in the neck
dert
misery
dert
scourge
dert
tribulation
dert
matter

There's nothing the matter. - Dert olabilecek hiçbir şey yok.

dert
{i} headache
dert
evilest
dert
cate
dert
grievances
dert
{i} evil
dert
mopes
dert
{i} throe
dert
{i} rock
dert
suffering
dert
dolour [Brit.]
dert
{i} complaint
dert
{i} solicitudes
dert
{i} grief
dert
a trouble, a sorrow, a care, a worry
dert
{i} dolour
dert
{i} pother
dert
{i} pain
dert
{i} bore
dert
{i} plague
dert
pip
dert
a chronic disease, sickness
dert
trouble, worry, sorrow; suffering, pain, affliction; nuisance, bother, plague, a pain in the neck; disease, sickness
dert
dolor
dert
botheration
dert
solicitude
dert
{i} woe
dert
a troublesome problem
dert
fash
dertler
Favorites