clearance

listen to the pronunciation of clearance
English - Turkish
{i} açıklık yer
(Biyokimya) atılım
(Mekanik) ara
(Tıp) klerens
ölü hacım
(Ticaret) tazmin ödeme
(Kanun) gümrükleme işlemleri
(Politika, Siyaset) tamamlama
geçiş izni
(Askeri,Bilgisayar) erişim yetkisi
(Ticaret) kliring
bilgi erişim yetkisi
(Biyokimya) atım
(Ticaret) gümrükten mal çekme
(Havacılık) ayrım
(Havacılık) kalkış izni
ölü hacim
aralık
(Fizyoloji,Tıp) klirens
(gemi/vb.) geçiş izni
temizleme
açıklık
(Spor) Oyunda topu tehlike bölgesinden uzaklaştırma
gümrük müsaadesi
{i} boşluk
{i} geminin limanı terketme izni
{i} mevsim sonu satışı
geminin limanı terketme hakkı
{i} limandan ayrılma izni
cleurance papen geminin limanı terketme izni belgeleri
{i} tasfiye

Onlar bir tasfiye satışı düzenliyorlar. - They're holding a clearance sale.

Tom o bir çift ayakkabıyı tasfiye satışında aldı. - Tom bought that pair of shoes at a clearance sale.

{i} gümrük belgesi
(Askeri) Giriş kartı
izin/açıklık/temizleme
(Nükleer Bilimler) temizleme, serbest bırakma
{i} gümrük muayene belgesi
sayışma
{i} tasfiye satışı

Onlar bir tasfiye satışı düzenliyorlar. - They're holding a clearance sale.

Tom o bir çift ayakkabıyı tasfiye satışında aldı. - Tom bought that pair of shoes at a clearance sale.

{i} ödeme
{i} açma
(Askeri) GİRİŞ KARTI; GİRİŞ İZİN KARTI: Kara Kuvvetlerine ait çalışmalarda işbirliği yapan ve bu çalışmalarda meşru bir ilgisi bulunan şahıslara gizli teknik bilgi, malzeme ve teçhizatı tanıma veya bu gibi bilgi, malzeme veya teçhizatın bulunduğu sınırlı bölgeye kabul edilme müsaadesi veren belge
(Ticaret) temiz kağıdı
(Ticaret) gümrük muayenesi
(Biyokimya) giderme
(Havacılık) mesafe
izin
(Ticaret) gümrük makbuzu
gümrük izni
klerans
clearance angle
(Jeoloji) boşluk açışı
clearance capacity
(Askeri) taşıma kapasitesi
clearance angle
boşluk açısı
clearance sale
tasfiye satışı
clearance fit
(Mühendislik) bol geçme
clearance bar
(Havacılık) açıklık çubuğu
clearance capacity
(Askeri) ULAŞTIRMA/TAŞIMA KAPASİTESİ: Bir kıyı veya limandan-karayolu, demiryolu ve yurt içi su yolları dahil- mevcut karayolu ulaştırma vasıtaları ile memleket içine nakledilebilen ve günlük ölçü tonilatosu veya ağırlık fonu ile ifade edilen bir yük tahmini. Bu tahmin, bölgedeki ulaştırma tesisleri fiziki özelliklerinin bir değerlendirmesine dayanır. Ayrıca bakınız: "beach capacity; port capacity"
clearance diving
(Askeri) TEMİZLEME DALIŞI: Mayınların tespiti, teşhisi ve imhası amacıyla dalgıçların kullanılması işlemi
clearance diving
(Askeri) temizleme dalışı
clearance document
(Ticaret) gümrük muayene belgesi
clearance fee
(Ticaret) emtia borsası muamele harcı
clearance fee
(Ticaret) emtia borsası işlem ücreti
clearance fraction
silindirde mesafe oranı
clearance fraction
mesafe oranı
clearance function
(Havacılık) klerans fonksiyonu
clearance gauge
boşluk mastarı
clearance indicator
boşluk göstergesi
clearance inspection
(Otomotiv) boşluk kontrolü
clearance inwards
(Ticaret) giriş beyannamesi
clearance levels
(Nükleer Bilimler) serbest bırakma düzeylerı
clearance limits
(Askeri) GABARİ BOYUTLARI: Nakil araçlarının; yoldaki tünel, köprü, ağaç, çit vesaire engellerden arızasız geçebilmesi için malzemenin yüklenmesinde dikkate alınması gereken boyutlar
clearance limits
(Askeri) gabari boyutları
clearance of span
temiz açıklık
clearance outward
(Ticaret) çıkış beyannamesi
clearance outwards
(Ticaret) gümrük çıkış
clearance outwards
(Ticaret) gümrük çıkış izni
clearance pattern
(Havacılık) klerans modeli
clearance rate
(Askeri) TEMİZLEME ORANI: Özel mayın araştırma ve/veya mayın tarama usullerini kullanarak belirtilen asgari temizlik yüzdesi elde edilecek şekilde birim zamanda temizlenecek bölge
clearance rate
(Askeri) mayın temizleme oranı
clearance sale
indirimli satış
clearance sale
mevsim sonu satışı
clearance sale shop
(Ticaret) seri sonu mağazası
clearance space
(Otomotiv) yanma odası
clearance time
(Askeri) boşaltma zamanı
clearance time
(Askeri) GEÇİŞ ZAMANI; BOŞALTMA ZAMANI: Bir kol nihayetinin belirli bir noktayı geçiş zamanı. Ayrıca bakınız: "clear"
clearance volume
boşluk hacmi
clearance width
(İnşaat) mesafe genişliği
approach clearance
(Askeri) yaklaşma izni
bulk clearance
(Turizm) toplu işlem
costoms clearance
(Ticaret) gümrükleme
costoms clearance
(Ticaret) gümrükten çekme
crest clearance
(Askeri) en küçük yükseliş
custom clearance
(Ticaret) gümrükten çekme
customs clearance
(Ticaret) gümrük formaliteleri
radial clearance
radyal boşluk
tip clearance
uç boşluğu
bill of clearance
gümrük izni
brake pedal clearance
fren pedal boşluğu
cylinder piston clearance
silindir piston açıklığı
dump clearance
dökme en az yüksekliği
effect clearance
gümrük işlemleri yapmak
lateral clearance
yan aralık
lateral piston clearance
yanal piston aralığı
minimum clearance
minimum ara boşluğu
security clearance
güvenlik soruşturması
security clearance
güvenlik belgesi
side clearance
yan aralık
side clearance
yan boşluk
bottom clearance
dış dibi boşluğu
customs clearance declaration document
gümrük çıkış beyannamesi
end clearance angle
(Mühendislik) üç boşluk acısı
medical clearance
sağlam raporu
par clearance
ortalama kliring
piston clearance
piston aralığı
road clearance
taşıtın en lat noktasının yerden yüksekliği
running clearance
Çalışma boşluğu: Bir makine düzeneğinin çalışması için içine yerşeşltirildiği boşluk/aralık
side clearance
yan boşluk, yan aralık
tappet clearance
itecek aralığı
tool normal clearance angle
(Mühendislik) serbest açı
wheel clearance
tekerlek aralığı
Ocean Cargo Clearance Authority
(Askeri) Okyanus Kargo Klerans Makamı
air traffic control clearance
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL MÜSAADESİ: Bir uçağa, belirtilen şartlar dahilinde hareket etmesi için, bir hava trafik kontrol makamı tarafından verilen izin
airlift clearance authority; airspace control authority; airspace coordination a
(Askeri) hava ulaştırma klerans makamı; hava sahası kontrol makamı; hava sahası koordinasyon bölgesi
angle of clearance
(Askeri) SÜTRE EMNİYET AÇISI: Silah hedefe tevcih edildiği zaman, silah hedef hattı ile, silahın hedefe atacağı merminin, hedefe ulaşıncaya kadar yolda hiçbir engele rastlamayacak şekilde tevcihinde, namlunun gösterdiği hat arasında meydana gelen açı
annular coil clearance
(Nükleer Bilimler) halka sargı açıklığı
approach clearance
(Askeri) YAKLAŞMA İZNİ: Cihazlı uçuş kurallarına uygun olarak uçuşu sürdüren bir pilotun bir hava alanına yaklaşmayı başlatması için verilen müsaade
area clearance
(Askeri) BÖLGE TEMİZLENMESİ: Bir bölgenin infilakla veya başka usullerle mayınlardan temizlenmesi
beach clearance unit
(Askeri) kıyı klerans birliği
blade clearance
kanat boşluğu
border clearance
(Askeri) sınır geçiş izni
crest clearance
(Askeri) EN KÜÇÜK YÜKSELİŞ: Bir topa, merminin, namlu ağzı ile hedef arasında bir engele çarpmayacağı bir açı ile verilen yükseklik. Ayrıca bknz. "minimum elevation" ve "minimum clearance"
crest clearance graph
(Askeri) EN KÜÇÜK YÜKSELİŞ GRAFİĞİ: Bir top mevzii için en küçük yükseliş grafiğini çözen bir alet. CRESTED (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): SÜTRE GERİSİNDE: Aradaki bir engel veya sütre nedeniyle bir hedefin ateş altına alınamayacağını veya bir sahanın gözetlenemeyeceğini belirten bildirim
customs clearance
(Avrupa Birliği) (Annex III) gümrükleme
customs clearance
gümrük işlemlerinin yapılması
customs clearance
gümrük muayenesi
cylinder piston clearance
silindir-piston açıklığı
departure clearance
(Havacılık) kalkış kleransi
dummy clearance
türbin içi boşluğu
facility security clearance
(Askeri) tesis güvenlik belgesi
foreign clearance guide
(Askeri) yabancı klerans rehberi
ground clearance
yerden yükseklik
highway clearance diagram
yol gabarisi
lateral clearance
(Otomotiv) yatay açıklık
lateral clearance
(Otomotiv) yatay temiz açıklık
lateral clearance
yanal açıklık
lateral clearance
yan açıklık
mine clearance
(Askeri) (LAND MINE WARFARE) MAYIN TEMİZLEME (KARA MAYIN HARBİ): Kara mayınlarını elle veya mekanik vasıtalarla tespit etme ve kaldırma işlemi
minimum clearance
asgari ara boşluğu
minimum clearance
(Askeri) ASGARİ EMNİYET YÜKSEKLİĞİ: Aşırma ateşi (overhead firing) esnasında, dağılma konisini dost kıtalar üzerinden aşırmak için alınması gereken dikey mesafe
minimum clearance
minimum boşluk
minimum clearance
(Askeri) asgari emniyet yüksekliği
minimum obstruction clearance altitude
(Askeri) ASGARİ ENGEL KLERANS YÜKSEKLİĞİ: Çok yüksek frekans telsiz tespit şebekesi, telsiz fiksleri, hava yolu rota dışı, veya rota kısımları arasında geçerli olan belirli irtifa. Bunlar; a. Tüm rota kısımlarındaki engel klerans gerçeklerini karşılamalı ve, b. Yalnızca 22 mil içindeki çok yüksek telsiz şebekesi içindeki seyir sinyallerini engelleyecek, kabul edebilir derecedeki seyir temin etmelidir
obstacle clearance altitude
(Havacılık) engel ayrım irtifası
obstacle clearance height
(Havacılık) engel ayrım yüksekliği
obstacle clearance limit
(Havacılık) engelden arındırma sınırı
ocean clearance
(Askeri) OKYANUSA AÇILMA İZNİ: Ticari gemilerin deniz kontrolü olmaksızın planlanan rotalarından çıkıp, deniz nakliye prensiplerini yerine getirmek üzere açık denize açılması. Ayrıca bakınız: "shipping movement policy", "turn aside"
ocean clearance
(Askeri) okyanusa açılma izni
overhead clearance
(Askeri) UÇUŞ ROTASI ÜZERİNDE İZİN VERİLEN İRTİFA: Rota düzlemiyle onun üzerindeki bir engel arasındaki dikey mesafe
percentage clearance
(Askeri) mayın temizleme yüzdesi
percentage clearance
(Askeri) MAYIN TEMİZLEME YÜZDESİ: Mayın harbinde, belirli özellikteki mayınlardan temizlenmiş bulunan bir bölge veya kanalın tahmini temizlik yüzdesi
piston clearance
(Otomotiv) piston boşluğu
port and beach clearance
(Askeri) LİMAN VE PLAJ BOŞALTMASI: Deniz trafiğinde tıkanıklığa ve gecikmelere mani olmak ve ikmal maddeleri akışını çabuklaştırmak maksadıyla, limanda toplanmış ikmal maddelerinin kıyı bölgesinden kaldırılması
port clearance capacity
(Askeri) LİMAN TEMİZLEME KAPASİTESİ: Bir deniz terminal noktasından yurt içine sevkedilebilecek yük hacmi ve yolcu miktarı
radial internal clearance
radyal iç boşluk
road clearance distance
(Askeri) YOL BOŞALTMA MESAFESİ: Belirli bir yol kısmının, bütün kol hesabına boşaltılması için bir motorlu kol başının katetmesi gereken toplam mesafe. Bu mesafe, katedilecek yol ile motorlu kol derinliğinin toplamına eşittir
road clearance time
(Askeri) YOL BOŞALTMA SÜRESİ: Belirli bir yol kısmının, bütün kol hesabına boşaltılması için bir motorlu kol başının yürümesi gereken toplam zaman. Buna, kısaca (road time) de denir
rotor clearance
(Otomotiv) rotor boşluğu
rotor clearance indicator
rotor boşluğu ölçer
security clearance
(Askeri) EMNİYET BELGESİ: Giriş kartı
terminal clearance capacity
(Askeri) TERMİNAL BOŞALTMA KAPASİTESİ: Bir günde bir terminalden geçebilecek veya çıkabilecek yük veya personel miktarı
terrain clearance indicator
radyo altimetresi
terrain clearance indicator
(Askeri) arazi mesafe ayar göstergesi
terrain clearance system
(Askeri) arazi mesafe ayar sistemi
terrain clearance system
(Askeri) ARAZİ MESAFE AYAR SİSTEMİ: Uçuş vektörüne dik bir düzey üzerinde istenilen yükseklikte uçulması için, uçağın pilotunun veya otomatik pilotuna düz yer veya engebeli arazilere göre uçuş mesafesini ayarlamayı temin eden sistem. Bu sistem araziyi takip ederek vadiler boyunca alçalma ve bu şekilde araziyi izleme sisteminden farklıdır
tire clearance
(Otomotiv) lastik boşluğu
traffic control clearance
(Askeri) TRAFİK UÇUŞ İZİNİ: Bir pilota, hava trafiği kontrolü altında bulunan bir bölgede uçağıyla uçması için verilen izin
valve clearance
(İnşaat) sübap boşluğu
viral clearance
(Tıp) viral arındırma
water clearance authority
(Askeri) su temizleme yetkilisi
water terminal clearance authority
(Askeri) su terminali temizleme yetkilisi
English - English
A sale of merchandise at a reduced price
The removal of harmful substances from the blood; renal clearance
A permission for a vehicle to proceed, or for a person to travel

He got clearance to travel to America, even though he had previous links to terrorists.

A permission to have access to sensitive or secret documents or other information
The act of potting all the remaining balls on a table at one visit
The height or width of a tunnel, bridge or other passage, or the distance between a vehicle and the walls or roof of such passage; a gap, headroom
The act of kicking a ball away from the goal one is defending
The settlement of transactions involving securities or means of payment such as checks by means of a clearing house
The act of clearing or something (such as a space) cleared
The distance between two moving objects, especially between parts of a machine
a certificate from the proper authorities that a vessel has complied with the law and may sail
{n} the act of clearing, an acquittal
When waste or things you do not want are removed from a place
When you have official permission for something or have satisfied the official conditions of something
The distance or space that is needed for one thing to avoid touching another thing
(Spor) The act of hitting or kicking a ball out of the defensive area
When goods are offered for sale cheaply so that people will be encouraged to buy them and there will be space for new goods
The conclusion of an exchange of securities (See settlement)
of a membrane switch, the smallest distance separating conductive parts at a specified setting
The maximum cylinder volume on a working side of the piston minus the piston displacement volume per stroke It is usually expressed as a percentage of the displace volume
the processing of cheques at a clearing house
A label defining the upper boundary of a label range There are two components to a clearance: a classification, and zero or more compartments A clearance need not be a well-formed label; it defines a theoretical boundary, not necessarily an actual label See also user clearance, session clearance, and label encodings file
Clearance is the removal of a substance from the blood via the kidneys Kidney function can be tested by measuring the amount of a specific substance excreted in the urine in a given length of time
Clearance is the removal of old buildings, trees, or other things that are not wanted from an area. a slum clearance operation in Nairobi The UN pledged to help supervise the clearance of mines
vertical space available to allow easy passage under something
The removal of the toxic waste products of food from the body Clearance is one of the two main functions of the kidneys In kidney failure, clearance is inadequate and toxins from food build up in the blood
the distance by which one thing clears another; the space between them
permission to have access to sensitive or secret documents or other information
A certificate that a ship or vessel has been cleared at the customhouse; permission to sail
The act of clearing; as, to make a thorough clearance
Devices that receive permission to market, not approval Designation based on demonstrating substantial equivalence to a preamendment device or another device reviewed under section 510(k) of the FD&C Act
Tire/fender--brake reachTire/shoeGround/pedal*****
Obtaining a time period for a commercial on a station and obtaining approval to use a commercial from the stations legal and continuity departments
permission to proceed; "the plane was given clearance to land" the distance by which one thing clears another; the space between them
in a reciprocating compressor cylinder is that volume contained in one end of the cylinder which is not swept by the movement of the piston It includes space between piston and head at the end of the compression stroke, space under the valves, etc , and is expressed as a percentage of the piston displacement per stroke Clearance may be different for the two ends of a double-acting cylinder An average is generally used
A term used by short-form media buyers to indicate which part of their media order, or campaign, in any given day or week was actually broadcast
{i} release; cleaning, washing
The distance by which one object clears another, as the distance between the piston and cylinder head at the end of a stroke in a steam engine, or the least distance between the point of a cogwheel tooth and the bottom of a space between teeth of a wheel with which it engages
Limiting dimensions of a rail shipment that allow it to clear tunnels and bridges
the distance required by building and fire codes between stove, smoke pipe or chimney and combustible materials such as wood furniture or carpets Clearances must be obeyed even if the combustible materials, such as wood furniture or carpets, are protected by noncombustible plaster or other masonry materials
Clearance is the minimum distance between two conductors, between conductors and supports or other objects, or between conductors and ground
The post-trade and pre-settlement matching of trade details for the purpose of confirming the trade and allowing settlement
The space or distance allowed for anchorage or erection purposes or to accommodate dimensional variations in a building structure
Clear or net profit
The process of determining accountability for the exchange of money and securities between counterparties in a trade which creates statements of obligation for securities and/or funds due; a trade that does not clear properly is said to fail
The clearance of a bridge is the distance between the lowest point of the bridge and the road or the water under the bridge. The lowest fixed bridge has 12.8m clearance
permission to proceed; "the plane was given clearance to land"
the unobstructed space provided on or under a bridge superstructure for the free passage of vehicular and pedestrian traffic, a river or stream with its surface burden of floating debris, or a navigation craft Clearance is also provided for the free assembly and adjustment of the elements or members of a structure and for the variations in dimension due to workmanship, temperature changes, and minor irregularities Clearance is sometimes described as go-and-come or play allowance See also clear headway
the removal by swallowing, of substance in the mouth Clearance is dependent on the completeness of swallowing and the rate of flow of saliva
A document stating that a shipment is free to be imported into the country after all legal requirements have been met
Clearance is the process of transmitting, reconciling, and in some cases, confirming payment orders or security transfer instructions prior to settlement, possibly including the netting of instructions and the establishment of final positions for settlement In the context of securities markets, this process is often referred to as clearance [GAO] (includes ACH operator/processor, clearing agent bank, clearing house, clearing members, comparison member)
The maximum cylinder volume on a working side of the piston, minus the piston displacement volume per stroke It is usually expressed as a percentage of the displace volume (020)
If you get clearance to do or have something, you get official approval or permission to do or have it. Thai Airways said the plane had been given clearance to land = authorization
permission for a vehicle to proceed, or for a person to travel
Distance required by building and fire codes between stove, smokepipe, or chimney and combustible material such as wood furniture or carpets Clearances must be obeyed even if the combustible material is covered by noncombustible plaster or other masonry materials
the removal of substances from the blood; renal clearance
The process by which a vehicle reviews an advertisement for legal, ethical, and taste standards, before accepting the ad for publication
Customhouse certificate that states that all legal requirements having been met and a ship is free to leave port
clearance hole
A hole in a surface which is large enough to enable screw threads and shank to pass through
clearance check
A security clearance check is a background check of a person to determine whether he can be trusted with confidential information. Unauthorized release of such information could damage a company's competitiveness or endanger military and intelligence personnel. About 3 million people in the United States have security clearances at any given time
clearance sale
A clearance sale is a sale in which the goods in a shop are sold at reduced prices, because the shopkeeper wants to get rid of them quickly or because the shop is closing down. an occasion when goods in a shop are sold cheaply in order to get rid of them
clearance sale
general sale, sale intended to sell an entire inventory
clearance sale
a sale to reduce inventory
ground clearance
The shortest distance between a level surface, and any part (other than tires or equivalent) of the underside of a vehicle standing on that surface
renal clearance
A measure of the ability of the kidneys to remove a specific substance from the bloodstream
total clearance
The potting of all the object balls on the table
entry clearance
Entry Clearance is a catch all term under UK Immigration legislation that refers to both visas and entry certificates issued to persons seeking to enter the UK
security clearance
Official permission for someone to see secret documents etc, or to enter a building, after a strict checking process
security clearance check
A security clearance check is a background check of a person to determine whether he can be trusted with confidential information. Unauthorized release of such information could damage a company's competitiveness or endanger military and intelligence personnel. About 3 million people in the United States have security clearances at any given time
clearances
plural of clearance
customs clearance
Regulations and procedures covering the entry of goods into accounts
customs clearance
The procedures involved in getting cargo released by Customs through designated formalities such as presenting import license/permit, payment of import duties and other required documentations by the nature of the cargo such as FCC or FDA approval » Back to top of screen
customs clearance
The act of obtaining permission to import merchandise from another country into the importing nation
customs clearance
- Formal inspection procedures carried out before allowing a shipment into a country
customs clearance
– Formal inspection procedures carried out before allowing a shipment into a country
renal clearance
The volume of plasma completely cleared of a specific compound per unit time and measured as a test of kidney function
security clearance
permission given to a person to deal with a topic that was classified for security reasons
clearance
Favorites