chance of marriage for a girl

listen to the pronunciation of chance of marriage for a girl
English - Turkish
kısmet
chance of marriage for a girl

  Hyphenation

  chance of mar·riage for a girl

  Turkish pronunciation

  çäns ıv merîc fôr ı gırl

  Pronunciation

  /ˈʧans əv ˈmerəʤ ˈfôr ə ˈgərl/ /ˈʧæns əv ˈmɛrɪʤ ˈfɔːr ə ˈɡɜrl/

  Word of the day

  epiphany
Favorites