anything that indicates what is to happen

listen to the pronunciation of anything that indicates what is to happen
English - English
portent
anything that indicates what is to happen

  Hyphenation

  a·ny·thing that indicates what I·s to hap·pen

  Turkish pronunciation

  enithîng dhıt îndîkeyts hwʌt îz tı häpın

  Pronunciation

  /ˈenēˌᴛʜəɴɢ ᴛʜət ˈəndəˌkāts ˈhwət əz tə ˈhapən/ /ˈɛniːˌθɪŋ ðət ˈɪndɪˌkeɪts ˈhwʌt ɪz tə ˈhæpən/

  Word of the day

  exalt
Favorites