abundantly, copiously

listen to the pronunciation of abundantly, copiously
English - Turkish

Definition of abundantly, copiously in English Turkish dictionary

plentifully
bolca
plentifully
bolbol
plentifully
yetecek kadar
English - English
{a} plentifully
{a} plenteously
abundantly, copiously
Favorites