(konuşma dili) envious, jealous

listen to the pronunciation of (konuşma dili) envious, jealous
English - Turkish
haset
(konuşma dili) envious, jealous
Favorites