edilgen

listen to the pronunciation of edilgen
Türkçe - İngilizce
passive

That is not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

He has a passive character. - Onun edilgen bir karakteri var.

passive voice

That is not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

{g} passive (verb). ~ çatı passive form. ~ eylem
{g} impersonal passive verb
{g} passive verb
inactive
edilgen bağışıklık
(Biyokimya) passive immunity
edilgen devre
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) passive network
edilgen eylem
(Dilbilim) passive verb
edilgen iki kapılı devre
(Bilgisayar,Teknik) passive four terminal network
edilgen tehdit
(Bilgisayar,Teknik) passive threat
edilgen tehdit
(Bilgisayar,Teknik) passive menace
edilgen yansıtıcı
(Bilgisayar,Teknik) passive reflector
edilgen yapı
(Dilbilim) the passive voice
edilgen öğe
(Bilgisayar,Teknik) passive element
edilgen anlatım
(Dilbilim) using suppressive voice
edilgen cümle
(Dilbilim) passive sentence
edilgen dil bilgisi
(Dilbilim) passive language knowledge
edilgen dönüştürücü
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) passive transducer
edilgen eylem
1. passive verb. 2. impersonal passive verb
edilgen görünüşlü eylem
(Dilbilim) deponent verb
edilgen güdüm
(Bilgisayar,Teknik) passive guidance
edilgen hata belirleme
(Bilgisayar,Teknik) passive fault detection
edilgen istasyon
(Bilgisayar,Teknik) passive station
edilgen sözcük bilgisi
(Dilbilim) passive vocabulary
edilgen sözvarlığı
(Dilbilim) passive vocabulary
edilgen taşınım
(Biyokimya) passive transport
edilgen toprak basıncı
(Askeri) passive earth pressure
edilgen tüketicilik
passive consumerism
edilgen çatı
(Dilbilim) inactive voice
edilgen çatı
passive form
edilgen çatı
passive voice

That is not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

That's not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

edilgen çatı
passive

That is not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

That's not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

edilgen-saldırgan davranış
(Pisikoloji, Ruhbilim) passive-aggressive behavior
etken anlamlı edilgen yapılı
deponent
etken anlamlı edilgen yapılı fiil
deponent
Türkçe - Türkçe
Yapılan işten etkilenen, pasif
Gerçek öznesi olmayan eylemlere verilen ad
pasif
edilgen fiil
Türkçede çoğu kez -(i)l, bazen de -(i)n- edilgen çatı ekleriyle kurulan, gerçek öznesi belli olmayan, sözde özne ile kullanılan fiil: yaz-ıl-mak, oku-n-mak, tanı-n-mak vb
edilgen çatı
Türkçede çoğu kez -(i)l- bazen de -(i)n- çatı ekleriyle kurulan, sözde özne ile kullanılan fiil çatısı
edilgen