without much extent; contractedly

listen to the pronunciation of without much extent; contractedly
Englisch - Türkisch

Definition von without much extent; contractedly im Englisch Türkisch wörterbuch

narrowly
zar zor
narrowly
anca
narrowly
darı darına
narrowly
dar
narrowly
güç belâ

Tom çarpılmaktan güç bela kaçtı. - Tom narrowly escaped being hit.

Tom güç bela ölümden kaçtı. - Tom narrowly escaped death.

narrowly
z. dar, güçbela, darı darına
narrowly
ucu ucuna

Tom ucu ucuna ölümden kaçtı. - Tom narrowly escaped death.

Englisch - Englisch
narrowly
without much extent; contractedly
Favoriten