velocity

listen to the pronunciation of velocity
Englisch - Türkisch
hız

Işık saniyede 186.000 millik bir hızla hareket eder. - Light travels at a velocity of 186,000 miles per second.

Işık hızı saniyede yaklaşık 186.000 mildir. - The velocity of light is about 186,000 miles per second.

sürat
(Tıp) velosite
(Kimya) hız vektörü
ivinti
(Ticaret) paranın dolaşım hızı
çabukluk
Vektörel hız
(Askeri) HIZ: Genel olarak (speed) ile eşit anlamda kullanılan terim
(Tıp) vites
velocity gradient
(Çevre) hız gradyanı
velocity profile
(Gıda,Teknik) hız profili
velocity vector
(Askeri) hız vektörü
velocity head
dinamik yükseklik
velocity potential
hız potansiyeli
velocity ratio
hız oranı
velocity costing
hız maliyetleme
velocity modulation
hız modülasyonu, hız kiplenimi
velocity of circulation
(Ekonomi) Para dolaşım hızı
velocity of money
(Ekonomi) Para dolaşım hızı

When velocity of money is higher, then money must be changing hands faster.

velocity of the wind
rüzgar hızı
velocity resonance
hız rezonansi
velocity selector
vektörel hız seçici
velocity spectrograph
hız spektrografi
velocity contour
hız çizgisi
velocity curve
hız eğrisi
velocity error
(Havacılık) hız hatası
velocity fire
(Askeri) ilk hız tespit atışı
velocity fire
(Askeri) İLK HIZ TESPİT ATIŞI: Belirli bir silah, sevk barutu ve tapa düzenine ait ilk hızı tayin için yapılan hazırlık atışı Ayrıca bak "fire"
velocity head
(Gıda,Teknik) hız yüksekliği
velocity head
hız yükü
velocity log
hız logu
velocity meter
hızölçer
velocity of flow
akım hızı
velocity of flow formula
akım hızı bağıntısı
velocity of flow formula
akış hızı formülü
velocity of flow formula
akış hızı bağıntısı
velocity of gas flow
gaz akış hızı
velocity of target drift
(Askeri) hedef düşüş hızı
velocity road
hız çubuğu
velocity scale
hız ölçeği
velocity scale
hız eşeli
velocity vector
(Askeri) HIZ VEKTÖRÜ: Balistik füze, mermi yoluna ait iki değerin; füze ağırlık merkezinin, mermi yolu üzerinde belirli bir noktasındaki hızı ile mahalli düşey hat ve hız istikameti arasındaki açının bileşmesi
velocity-depth distribution
hız-derinlik dağılımı
hyper velocity
(Askeri) ÜSTÜN İLK HIZ: Bir top mermisinin saniyede 3.500 fit veya daha fazla olan ilk hızı. Bak. "high velocity"
angular velocity
açısal sürat
constant velocity
soğutucu hızı
effective velocity
etkin hız
escape velocity
(Fizik) kurtulma hızı
escape velocity
(Askeri,Meteoroloji) kaçış hızı
linear velocity
çizgisel hız
muzzle velocity
(Askeri) ilk hız (silahta)
muzzle velocity
(Askeri) namlu çıkış hızı
muzzle velocity
(Askeri) namlu ilk hızı
particle velocity
(Askeri) parçacık hızı
propagation velocity
(Bilgisayar,Teknik) yayılım hızı
propagation velocity
(Askeri) yayılma hızı
radial velocity
(Askeri,Meteoroloji,Teknik) radyal hız
reaction velocity
(Kimya) reaksiyon hızı
settling velocity
(Askeri) çökelme hızı
striking velocity
(Askeri) vuruş hızı
threshold shear velocity
(Askeri) başlangıç kayma hızı
threshold velocity
başlangıç hızı
acoustic velocity
akustik hız
angular velocity
açısal hız
average velocity
ortalama hız
constant velocity
sabit hız
constant velocity universal joint
sabit hızlı kardan mafsalı
constant wind velocity
sabit rüzgar hızı
critical velocity
kritik hız
diffusion velocity
difüzyon hızı
diving velocity
dalış hızı
drift velocity
sürüklenme hızı
electron velocity
elektron hızı
final velocity
son hız
high velocity
yüksek hız
high velocity convection burner
yüksek hızla yayılmalı yakıcı
high velocity scanning
yüksek hızlı tarama
horizontal velocity
yatay hız
initial velocity
ilk hız
light velocity
ışık hızı
linear velocity
lineer hız
low velocity scanning
alçak hızla tarama
maximum velocity
maksimum hız
maximum velocity
azami hız
mean velocity
ortalama hız
muzzle velocity
ilk hız
particle velocity
tanecik hızı
phase velocity
faz hızı
radial velocity
ışınsal hız
sonic velocity
ses hızı
sound velocity
ses hızı
terminal velocity
ayrılış hızı
areal velocity
bölgesel hız
constant linear velocity
sabit çizgisel hız
face velocity
bir davlumbaz yüzünde genellikle feet/min ( fpm) yada metre/saniye ( m/s) olarak ölçülen davlumbaz yüzüne dik olarak hareket eden havanın hızı
inflow velocity
akış hızı
muzzle velocity
(Askeri) Namlu çıkış hızı: Merminin silahı terk ettiği andaki namluya göre olan hızı
normal velocity
normal hız
outlet velocity
hava besleme çıkış yüzüne göre belirli noktalarda ölçülen hava hızlarının ortalaması olan hız Vk
parabolic velocity
parabolik hız, kurtulma hızı
recombination velocity
yeniden birleşim hızı
relative velocity
izafi hız, bağıl hız
rotational velocity
dönme hızı
sector velocity
alansal hız
space velocity
alan hızı
virtual velocity
virtüel hız, edimsiz hız
volt velocity
volt hızı
wave velocity
dalga hızı
absorption velocity
(Tekstil) emme hızı
air plot wind velocity
(Askeri) HAVA SEYİR PLANI RÜZGAR HIZI: Hava mevkii ve noktalama mevkiinin bilinmesiyle hesaplanmış rüzgar sürati
angular velocity
(Askeri) AÇISAL HIZ: Hareket halindeki bir hedefin, yan ve yükseklik bakımından açısal durumundaki değişiklik oranına nazaran, gözetleme noktasında ölçülen hızı
angular velocity sensitivity
(Havacılık) açısal hız duyarlığı
angular velocity sight
(Askeri) açısal hız nişangahı
angular velocity sight
(Askeri) AÇISAL HIZ NİŞANGAHI: bkz: "bomba sighting systems"
apparent velocity
(Çevre) görünür hız
approach velocity
yaklaşım sürati
approach velocity
yaklaşım hızı
approaching velocity
(Askeri) yaklaşma hızı
average velocity
ortalama suret
average wind velocity
(Askeri) ORTALAMA RÜZGAR HIZI: Bir tayyarenin içinde uçtuğu havanın ortalama rüzgar hızı
axial velocity
eksenel hız
burnout velocity
(Askeri) YANIŞ TÜKENME NOKTASI HIZI: Bir füzenin, motorundaki yanış sona erdiği anda ulaştığı hız
capture velocity
yakalama hızı
characteristic velocity
(Askeri) KARAKTERİSTİK HIZ (HV): Belirli bir seyir için tasarlanmış bir roket tarafından, frenleme maksadıyla, elde edilmesi veya üstüne çıkılması gereken bütün hızlar toplamı
circular velocity
(Askeri) dairesel hız
circular velocity
(Askeri) DAİRESEL HIZ (HV.): Bir uydunun tabi bulunduğu cisim etrafında dairesel bir yörüngede hareket edeceği kritik hız. dairesel hız; yörünge hızının özel ve gerekli sıhhat derecesinin kontrolü dolayısıyla, tatbikatta, elde edilmesi beklenmeyen bir halidir
closing velocity
kapama sürati
closing velocity
kapama hızı
combustion velocity
yanma hızı
compressional wave velocity
p dalga hızı
compressional wave velocity
boyuna dalga hızı
cut off velocity
(Askeri) KESME NOKTASINDAKİ HIZ: Bir füzenin yakıt kesme noktasında ulaşmış olduğu hız
cut off velocity
(Askeri) kesme noktasındaki hız
detonation velocity
infilak hızı
detonation velocity
patlatma hızı
developed muzzle velocity
(Askeri) FİİLİ İLK HIZ: Herhangi bir silahın hakiki ilk hızı
discharge velocity
filtre hızı
doppler sonar velocity log
(Askeri) doppler sonar hız kayıt cihazı
effective exhaust velocity
(Askeri) TESİRLİ ÇIKIŞ HIZI, FAYDALI ÇIKIŞ HIZI (HV.): Bir egzoz akımının; sürtünme, sıcaklık nakli, eksen dışı akım ve diğer şartlarla ilgili etkiler tarafından düşürüldükten sonraki hızı
eroding velocity
aşındırma hızı
escape velocity
(Askeri) KAÇIŞ HIZI (HV.): Bir cismin, örneğin arz gibi bir çekim sahasından kurtulması ve teorik olarak sonsuzlukta yolculuğa devam etmesi için ulaşması gereken hız. Arz yüzeyinden kaçış hızı saniyede 36,700 fittir. İçinde insan bulunan kullanışlı bir uzay aracı, atmosferi daha küçük bir hızla geçip sonra kaçış hızını artırmak suretiyle, aerodinamik ısınmada meydana gelen zararlı seri ilk ivme veya yüksek cidar sıcaklığına engel olur
exit velocity
çıkış hızı
expansion velocity
(Astronomi) genişleme hızı
final velocity
final hız
firing table muzzle velocity
(Askeri) ATIŞ CETVELİ İLK HIZI: Bir silaha ait atış cetvellerinin hazırlanmasında o silahın bu cetvellere esas teşkil eden ilk hızı
fitter velocity
filtreleme hızı
flame velocity
alev hızı
fluid velocity
(Askeri) akışkan hızı
friction velocity
(Çevre) sürtünme hızı
group velocity
grup hizi
high velocity
(Askeri) YÜKSEK İLK HIZ: Tank top mermilerinin saniyede 1.550: 3.350 fit arasındaki ilk hızları
high velocity drop
(Askeri) YÜKSEK HIZLA ATMA: İkmal maddeleri ve teçhizatın, uçuş halindeki hava araçlarından atılması işi veya işlemi. Burada yükün iniş hızı; klasik yük paraşütüyle atma usullerinden (düşük hızla atma "low velocity drop") faydalanılarak elde edilenden daha yüksek, fakat, düşüş hızından (serbest atma "free drop") daha düşüktür. Yüksek hızla atma sistemi; yükü, yere çarptığı zaman şok tesirini azaltacak ve hasara uğramaktan kurtaracak yeterlikte yastık malzemesi ile takviyeli ve önceden tespit edilmiş bir düzeye indirmek için iniş hızını sınırlayan geciktirici vasıtalardan ve dengeleme vasıtalardan (genellikle geciktirici vasıtalarla birleştirilmiş) ibarettir. Ayrıca bakınız: "airdrop", "air movement", "free dropping", "free fall" ve "low velocity drop"
high velocity level
(Çevre) yüksek hızlı tabaka
hyper velocity
(Askeri) üstün ilk hız
ideal exhaust velocity
(Askeri) İDEAL EGZOZ HIZI (HV.): İdeal bir roketin egzoz hızı
impact velocity
(Askeri) vurma hızı
impact velocity
(Askeri) VURMA HIZI: Bir merminin vuruş anındaki hızı. Burada, vuruş anında hedefin hızı da hesaba girebilir. Bu terimi, merminin vuruş noktasında haiz olduğu hızı ifade eden vuruş hızı (striking velocity) terimi ile karıştırmamalıdır. Bak. "striking velocity"
induced velocity
(Havacılık) endüvi hız
inflow velocity
giriş akımı hızı
inital velocity
başlangıç hızı
initial velocity
(Askeri) İLK HIZ: Bak. "muzzle velocity"
instantaneous particle velocity
anlik parcacik hizi
jet exit velocity
jet çıkış hızı
lifting velocity
kaldırma sürati
limit velocity
(Askeri) ASGARİ DELME HIZI: Tam nüfuzlardan herhangi birinin elde edilmesine imkan veren en düşük hız. Asgari delme hızını elde etmek güç olduğu için, genel olarak, bunun yerine, daha kolay elde edilebilen bir başka değer kullanılır. Balistiki limit (ballistic limit) olarak adlandırılır
low velocity
(Askeri) DÜŞÜK İLK HIZ: Bir top mermisinin saniyede 750 m (2.499 fit) veya daha az olan ilk hızı
low velocity drop
(Askeri) DÜŞÜK HIZLA ATMA (BIRAKMA): Düşüş hızının saniyede 30 feet'i aşmadığı bir atma (bırakma) usulü. Uçuş halindeki hava araçlarından; personel, ikmal maddeleri ve teçhizatın, yere indikleri zaman zayiat ve hasara uğramalarını önlemek için, paraşüt ile yeteri kadar hız düşümü sağlanarak atılmaları. Bak. "air drop", "air movement", "free dropping", "free fall", "high velocity drop"
low-velocity zone
düşük hız zonu
minimum phase velocity
(Askeri) minimum faz hızı
muzzle velocity
(Askeri) İLK HIZ: Merminin silahı terk ettiği andaki namluya göre olan hızı
muzzle velocity error
(Askeri) İLK HIZ HATASI: Meteorolojik esaslar ve diğer bilinen sapmaların tatbiki suretiyle tespit edilen düzeltmeler ile aşağı yukarı aynı zamanda yapılmış, ince tanzimle tespit edilen düzeltmeler arasındaki adedi fark. Bu fark; standart ilk hıza nazaran saniyede fit cinsinden değişiklikler şeklinde ifade edilir. Bunun, atış cetvelindeki ilk hız (firing table muzzle velocity) ile fiili hız (developed muzzle velocity) arasındaki farkı, belirttiği kabul edilir
muzzle velocity error
(Askeri) ilk hız hatası
natural velocity of flow
doğal akış hızı
nose velocity
(Denizbilim) burun hızı
orbital velocity
(Askeri) YÖRÜNGE HIZI: Böyle bir cismin yörüngesinde belirli bir süre içindeki hızı; örneğin, yörünge tepe noktasındaki hızı, yerçekim sahası merkezine en yakın bulunduğu andaki hızından daha azdır
outlet velocity
çıkış hızı
permissible velocity
sınır hız
permissible velocity
müsaade edilen hız
phase velocity
evre hizi
positioning, velocity, and timing
(Askeri) mevki, hız ve zamanlama
propagation velocity
yayilim hizi
radial velocity
(Askeri) RADYAL HIZ: İki cisim, özellikle bir gözlemci ile bir ışın kaynağı arasında bu ikisini birleştiren bir hat üzerine yaklaşma ve gerileme hızı
reaction velocity
(Tekstil) tepkime hızı, reaksiyon hızı
relative velocity
rölatif hız
relative velocity
(Fizik) bağıl hız
relative velocity
izafi hız
relativistic velocity
(Nükleer Bilimler) izafi hız
remaining velocity
(Askeri) ANİ HIZ: Bir merminin uçuş yolu üzerinde herhangi bir noktadaki hızı. Genellikle, saniyede fit cinsinden ölçülür
remote velocity
(Askeri) SERBEST AKIM SÜRATİ: Bir cismin, çevresindeki sıvı ortamına oranla, bir bütün olarak ele alınan ve parçalarından herhangi birinin mahalli hızından farklı olan hızı
remote velocity
(Askeri) serbest akım sürati
rim velocity
(Otomotiv) jant hızı
rise velocity
yükselme hızı
rising velocity
yükselme hızı
rupture velocity
(Çevre) yırtılma hızı
satellite velocity vector
(Telekom) uydu hız vektörü
scouring velocity
erozyon hızı
scouring velocity
aşınım hızı
seismic wave velocity
(Coğrafya) sismik dalga hızı
separation velocity
(Askeri) AYRILIŞ HIZI: Bir uzay aracının herhangi bir parça veya kısım kendisinden ayrıldığı andaki hızı; özellikle bir arz uydusunun taşıyıcıdan ayrıldığı andaki hızı
separation velocity
(Askeri) ayrılış hızı
shear velocity
sürüklenme hızı
shear wave velocity
(Çevre) kesme dalgası hızı
standard muzzle velocity
(Askeri) STANDART İLK HIZ: Bir merminin namlu ağını ilk terkettiği anda haiz olduğu kabul edilen hız. Bu hız; silahın özelliğine, kullanılan sevk barutuna ve silahtan atılan merminin cinsine göre hesaplanır. Atış cetvelleri, standart ilk hız esas alınarak düzenlenmiştir. Bak. "muzzle velocity error"
static velocity error coefficient
kalici hiz hata katsayisi
steady wind velocity
(Meteoroloji) sabit rüzgar hızı
striking velocity
(Askeri) VURUŞ HIZI, VURUCU HIZ: Bir merminin vuruş noktasındaki hızı. Bunu, merminin, bilfiil vuruş anındaki hızını ifade eden vurma hızı (impact velocity) ile karıştırmamalıdır
suction velocity head
emme hızı yüksekliği
suction velocity head
emme hız yüksekliği
superficial mass velocity
yüzeysel yığın hızı
superficial mass velocity
yüzeysel kütle hızı
superficial velocity
(Gıda) boş kolon hızı
temporal mean velocity
geçici ortalama hız
terminal velocity
(Askeri) DÜŞÜŞ HIZI: Bir merminin düşüş yolu üzerindeki silah namlu ağzı ile aynı seviyede bulunduğu noktadaki hızı
tidal current velocity
(Askeri) gel-git akıntı hızı
turbulent velocity
türbülans hızı
uniform velocity
üniform hız
uniform velocity
düzgün hız
virtual velocity
(Fizik) virtüel hız
virtual velocity
(Fizik) edimsiz hız
Englisch - Englisch
Rapidity of motion
The number of times that an average unit of currency is spent during a specific period of time
A vector quantity that denotes the time rate of change of position, or a speed with the directional component
The rate of occurrence
rapid motion
{n} speed, swiftness, quickness of moition
The distance travelled in a certain direction per unit of time Velocity differs from speed in that the direction of motion is also specified
{i} speed; rate of change of the position of a moving body in relation to its speed and direction of travel
The number of times a dollar is spent, or turns over, in a specific period of time Velocity affects the amount of economic activity generated by a given money supply
Ratio of change in position to time interval over which change takes place
Quickness of motion; swiftness; speed; celerity; rapidity; as, the velocity of wind; the velocity of a planet or comet in its orbit or course; the velocity of a cannon ball; the velocity of light
Time rate of motion in a given direction and sense, usually expressed in feet per second
The rate of change of displacement with respect to time (measured in meters per second, with the appropriate direction)
change in position with respect to time; velocity has both a magnitude and a direction
a rate of change of position in relation to time
Velocity is the speed at which something moves in a particular direction. the velocities at which the stars orbit. high velocity rifles. Quantity that designates the speed and direction in which a body moves. It can be represented graphically by an arrow (pointing in the direction of the motion), the length of which is proportional to the magnitude, or speed. For an object in circular motion, the direction at any instant is tangential to the circle at that point, and so is perpendicular to the radius at that point. The instantaneous speed of a vehicle, such as an automobile, can be determined by a speedometer, or mathematically by differential calculus. The average speed is the ratio of the distance traveled in any given time interval divided by the time taken
Rate of change of position in a given direction
See the Note under Speed
Velocity is the MIDI way of determining how hard a note is pressed on the keyboard controller
The speed of an object together with its direction
How fast a point on the ground is shaking as a result of an earthquake
The displacement of an object divided by the time interval over which the displacement occurs; the time rate of change of position
n the speed of an object that also includes its direction
The rate of motion in a particular direction
The rate at which an object moves In other words, how far an object moves in a given amount of time (usually meters/sec in physics) Wave velocity is the rate that waves propagate through a medium and is affected by the medium You can measure the velocity of waves by measuring how far a waves moves and dividing this by the time the wave takes to move that distance Back to Top Back to Wave Index
distance travelled per unit time
Rate of position change, a vector quantity
The speed at which the dice are propelled toward the landing zone It is an independent variable that the shooter creates It's value is a function of his technique, table position, distance to wall, landing zone, etc The shooter can also input a rotational speed to the dice if he wants the dice to rotate along the arc to the target landing site Practice helps him set the necessary values
the speed with which money circulates in the economy, defined as the ratio of income to the money supply
The speed and direction describing a moving object's travel
The speed of an object and the direction in which it is moving
The speed or time rate of change of displacement
Speed and direction; used to describe a mode of functioning which is efficient and tightly aligned with conscious intention
Rate of motion; the relation of motion to time, measured by the number of units of space passed over by a moving body or point in a unit of time, usually the number of feet passed over in a second
Another term for speed but also indicates a certain direction is involved
The speed of movement of an object in one direction
The rate of change of position over time is velocity, calculated by dividing distance by time (cf Gathering Information from Graphs Discussion)
vel
velocity of circulation
(Ekonomi) The velocity of money (also called velocity of circulation) is the average frequency with which a unit of money is spent in a specific period of time. Velocity associates the amount of economic activity associated with a given money supply. When the period is understood, the velocity may be presented as a pure number; otherwise it should be given as a pure number over time. In the equation of exchange, velocity of money is one of the variables claimed to determine inflation
velocity of money
(Ekonomi) The velocity of money (also called velocity of circulation) is the average frequency with which a unit of money is spent in a specific period of time. Velocity associates the amount of economic activity associated with a given money supply. When the period is understood, the velocity may be presented as a pure number; otherwise it should be given as a pure number over time. In the equation of exchange, velocity of money is one of the variables claimed to determine inflation
velocity circulation
relation between the gross national product and the circulation of money that is used to determine the speed that money changes hands in an economy (Economics)
velocity costing
(Ticaret) An overhead allocation method based on overall cycle time as opposed to volume or number of units. It focuses on time as a factor in competition, and the consumption of resources of all types as time passes
velocity of circulation
relation between the gross national product and the circulation of money that is used to determine the speed that money changes hands in an economy (Economics)
velocity of fall
speed at with a body falls
velocity of light
speed of light
velocity of money circulation
the quickness of the turnover of money, economic equation which teaches us about the swiftness of transferring funds from one factor in the market to another (Economics)
velocity of sound
speed of sound
velocity vector
rate of speed and direction
angular velocity
The angle turned, in a given time, by a body rotating about an axis; the rate of rotation through an angle
constant-velocity
Describing a universal joint that allows constant power to be transmitted through a variable angle
escape velocity
The minimum velocity needed to escape the gravitational field of a planet or other body
four-velocity
A generalization of velocity in four-dimensional spacetime
group velocity
the propagation velocity of the envelope of a modulated travelling wave, which is considered as the propagation velocity of information or energy contained in it
information velocity
The speed of information flow about a product in a market
information velocity
The speed at which information is transmitted through a particular medium
instantaneous velocity
the velocity of an object at any given instant (especially that of an accelerating object)
instantaneous velocity
the limit of the change in position per unit time as the unit of time approaches zero; expressed mathematically as \lim_{t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}
muzzle velocity
The velocity of a discharged projectile at the muzzle of a firearm
pen-tip velocity
The velocity of the pen tip, during handwriting
phase velocity
the velocity of propagation of a pure sine wave of infinite extent and infinitesimal amplitude
radial velocity
motion of a star toward or away from the earth
root mean square velocity
the root mean square of the velocities of all the molecules in a volume of gas; directly proportional to its temperature in the case of an ideal gas
space velocity
The velocity of a star relative to the Sun
terminal velocity
The speed at which an object in free-fall and not in a vacuum ceases to accelerate downwards because the force of gravity is equal and opposite to the drag force acting against it
Constant Angular Velocity
CAV, revolution speed of a hard disk that does not change according to the location of data on the disk (as opposed to CLV in which the speed is faster on the inner tracks)
Constant Linear Velocity
CLV, flow of data at a constant speed (caused by a change in the speed of revolution of the hard disk according to the location of data - faster on the inner tracks and slower on the outer tracks)
High-Velocity Missile
{i} HVM, missile that travels at high speeds, missile that travels fast
air velocity
rate at which air moves
angular velocity
The angular displacement divided by the time over which the displacement occurs; direction given by a right-hand rule
angular velocity
n. The rate of change of angular displacement with respect to time
angular velocity
Spin or revolutions put on the ball by the bowler (See also: Rotational energy)
angular velocity
the rate of turning of a body about an axis expressed in angle turned per unit
angular velocity
A vector quantity whose magnitude is its speed of rotation (radians/second) and whose direction is defined by the axis of rotation
angular velocity
rate of change of angular displacement
angular velocity
angular displacement divided by elapsed time during which the displacement occurs
angular velocity
The rate at which a body rotates as expressed by an angular change of position per unit time
angular velocity
The time rate of change of angular displacement
angular velocity
The change in the central angle with respect to time as an object moves along a circular path (Lesson 7 7)
angular velocity
The rate of rotation of a particle about the axis of rotation, with magnitude equal to the time rate of angular displacement of any point of the body Angular velocity is a vector oriented in accordance with a right-hand rotation (i e , when the fingers of the right hand are curved in the sense of rotation, the thumb points in the direction of the angular velocity vector)
constant velocity joint
A universal joint used especially in front-wheel drive cars that allows power to be transmitted from a transaxle to an axle or from an axle to a wheel even at sharp angles, as when the suspension moves up and down. Also called CV joint
constant velocity joints (CV)
(Otomotiv) Found mostly in front-wheel-drive cars, and on some rear-wheel-drive cars with independent rear suspension systems, these special joints transmit engine power while allowing full steering and suspension movement. They are covered by black accordion boots that protect joints and hold grease
escape velocity
minimum speed that a body must reach to overcome a gravitational pull
escape velocity
The minimum velocity that a body must attain to escape a gravitational field completely. the speed at which a rocket must travel in order to get into space. Speed sufficient for a body to escape from a gravitational centre of attraction without accelerating further. It decreases with altitude and equals the square root of 2 (about 1.414) times the speed needed to maintain a circular orbit at the same altitude. At the surface of Earth, disregarding atmospheric resistance, escape velocity is about 6.96 mi/second (11.2 km/second). Escape velocity from the surface of the Moon is about one-third of this
escape velocity
the minimum velocity needed to escape a gravitational field
flow velocity
speed at which a current travels
initial velocity
speed of a object at the point in time when its speed is first measured
light velocity
speed of light, distance that light travels within a given unit of time (approximately 299, 792.5 m per sec/186, 200, 000 miles per second)
linear velocity
speed in the direction of a straight line
maximum velocity
greatest possible velocity
muzzle velocity
the velocity of a projectile as it leaves the muzzle of a gun
muzzle velocity
speed at which a bullet is fired within the barrel of a firearm
peculiar velocity
velocity with respect to the local standard of rest
radial velocity
velocity along the line of sight toward or away from the observer
rotational velocity
speed that is directed in a circle
strike velocity
speed at which a body collides with another body
terminal velocity
maximum constant velocity that a non freely falling object reaches when a retarding force balances the gravitational force and the objects acceleration is zero
terminal velocity
the constant maximum velocity reached by a body falling through the atmosphere under the attraction of gravity
terminal velocity
The velocity at which the driving forces are cancelled out by the resistive forces Terminal velocity depends a great deal upon the shape of the object that is facing the direction it is moving Once an object has reached terminal velocity, the object is not accelerating (a=0), therefore it is not speeding up or slowing down It is a constant velocity unless the driving forces or the resistive forces change Typically, Terminal Velocity is only a possibility when you are dealing with fluid friction as opposed to contact friction like static or kinetic friction
terminal velocity
or fallspeed, the speed at which a particular body's weight is balanced by its drag as it falls through a particular fluid
terminal velocity
The final velocity of falling solid particles in water or in air or of raindrops in air
terminal velocity
The maximum velocity attainable, especially by a freely falling body, under the given conditions
terminal velocity
Maximum speed that can be achieve by a body falling through a fluid like water or air
terminal velocity
The speed at which drag matches the pull of gravity, resulting in a constant fall rate Typical terminal velocity for formation skydiving is in the 120 to 135 mile per hour range, but speeds as high as 300 miles per hour have been reached
terminal velocity
The speed at which a Skydiver falls when the friction of the air on their body is equal to and counter acts the force of gravity so that they no longer accelerate It is about 120 mph in a flat stable position, lying on the air, face down The Skydiver can fall faster or slower, up to a point, by changing their body position
terminal velocity
The maximum speed of an object through a fluid An object reaches terminal velocity when all the forces on it balance out
velocities
plural of velocity
whirl velocity
speed of spinning
wind velocity
speed of the wind
velocity
Favoriten