up to this point in time

listen to the pronunciation of up to this point in time
Englisch - Türkisch
şimdiye kadar
up to this point in time

  Türkische aussprache

  ʌp tı dhîs poynt în taym

  Aussprache

  /ˈəp tə ᴛʜəs ˈpoint ən ˈtīm/ /ˈʌp tə ðɪs ˈpɔɪnt ɪn ˈtaɪm/

  Wort des Tages

  janus-faced
Favoriten