to pierce through, to kill

listen to the pronunciation of to pierce through, to kill
Englisch - Englisch
{v} transfix
to pierce through, to kill
Favoriten