to look at attentively; to observe; to examine

listen to the pronunciation of to look at attentively; to observe; to examine
Englisch - Türkisch

Definition von to look at attentively; to observe; to examine im Englisch Türkisch wörterbuch

consider
{f} göz önüne almak

Ailenin kültürel geçmişini göz önüne almak çok önemlidir. - It is very important to consider the cultural background of the family.

Bu sorunu göz önüne almak zorundayız. - We have to take this problem into consideration.

consider
{f} düşünmek

Diğer alternatiflerin ihtimalini düşünmek için zerre kadar istekli olmadığına inanamıyorum. - I can't believe that you aren't at least willing to consider the possibility of other alternatives.

Tom Mary'den tavsiye almayı düşünmek isteyebilir. - Tom might want to consider asking Mary for advice.

consider
dikkate al

Gerçeği dikkate almalısın. - You must take the fact into consideration.

Tom Mary'nin yaşını dikkate almadı. - Tom didn't take Mary's age into consideration.

consider
{f} fikrinde olmak
consider
{f} göz önünde tutmak
consider
{f} dikkate almak

Tom'un önerisini dikkate almak zorunda kaldım. - I had to consider Tom's proposal.

consider
not worth considering kale alınmaz
consider
lafını etmeye değmez
consider
gözü ile bakmak
consider
(Politika, Siyaset) mülahaza etmek
consider
göz ardı etmemek
consider
gözönüne almak
consider
{f} görmek

Tom Mary'yi bir kahraman olarak görmektedir. - Tom considers Mary to be a heroine.

consider
saymak
consider
{f} addetmek
consider
hesaba kat

Onu hiç hesaba katmadım. - I've never considered that.

Ben ebevenylerime yardım etmenin benim vazifem olduğunu hesaba katarım. - I consider it my duty to help my parents.

consider
{f} üzerinde düşünmek; düşünmek
consider
{f} göz önünde tutmak, dikkate almak, hesaba katmak
Englisch - Englisch
consider
To look at
view

Try to look at it from Tom's point of view. - Try to look at it from Tom's point of view.

to look at attentively; to observe; to examine
Favoriten