to be affected by the evil eye

listen to the pronunciation of to be affected by the evil eye
to be affected by the evil eye

  Silbentrennung

  to be af·fec·ted by the e·vil eye

  Türkische aussprache

  tı bi ıfektıd bay dhi ivıl ay

  Aussprache

  /tə bē əˈfektəd ˈbī ᴛʜē ˈēvəl ˈī/ /tə biː əˈfɛktəd ˈbaɪ ðiː ˈiːvəl ˈaɪ/

  Wort des Tages

  dis
Favoriten