throw out the bill

listen to the pronunciation of throw out the bill
Englisch - Türkisch
yasa tasarısını reddetmek
throw out a bill
kanun tasarısını reddetmek
throw out the bill
Favoriten