throw out a bill

listen to the pronunciation of throw out a bill
Englisch - Türkisch
kanun tasarısını reddetmek
throw out the bill
yasa tasarısını reddetmek
to throw out a bill
kanun tasarısını reddetmek
throw out a bill
Favoriten