the quality of being sentimental

listen to the pronunciation of the quality of being sentimental
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
sentimentality
the quality of being sentimental

  Silbentrennung

  the qua·li·ty of be·ing sen·ti·ment·al

  Türkische aussprache

  dhi kwälıti ıv biîng sentımentıl

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˌsentəˈmentəl/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˌsɛntəˈmɛntəl/

  Wort des Tages

  topiary
Favoriten