the quality of being dim

listen to the pronunciation of the quality of being dim
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
faintness
dimness
the quality of being dim

  Silbentrennung

  the qua·li·ty of be·ing dim

  Türkische aussprache

  dhi kwälıti ıv biîng dîm

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈdəm/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈdɪm/

  Wort des Tages

  publican
Favoriten