the concept or quality that defines something at its very core

listen to the pronunciation of the concept or quality that defines something at its very core
Englisch - Türkisch

Definition von the concept or quality that defines something at its very core im Englisch Türkisch wörterbuch

bowels
derinlikler
bowels
ahşa
bowels
iç kısımlar
bowels
bağırsak
bowels
{i} iç kısımlar; derinlikler: the bowels of the earth yeryüzünün derinlikleri
bowels
bağırsaklar/iç
bowels
{i} iç kısım
bowels
{i} (Anatomi) bağırsaklar
bowels
{i}
Englisch - Englisch
bowels
the concept or quality that defines something at its very core

  Silbentrennung

  the con·cept or qua·li·ty that defines some·thing at its ve·ry core

  Türkische aussprache

  dhi känsept ır kwälıti dhıt dîfaynz sʌmthîng ät îts veri kôr

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkänsept ər ˈkwälətē ᴛʜət dəˈfīnz ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈat əts ˈverē ˈkôr/ /ðiː ˈkɑːnsɛpt ɜr ˈkwɑːlətiː ðət dɪˈfaɪnz ˈsʌmθɪŋ ˈæt ɪts ˈvɛriː ˈkɔːr/

  Wort des Tages

  tautology
Favoriten