something considered to be outstanding

listen to the pronunciation of something considered to be outstanding
Englisch - Englisch
cat's whiskers
something considered to be outstanding

  Silbentrennung

  some·thing con·sid·ered to be out·stand·ing

  Türkische aussprache

  sʌmthîng kınsîdırd tı bi autständîng

  Aussprache

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ kənˈsədərd tə bē ˌoutˈstandəɴɢ/ /ˈsʌmθɪŋ kənˈsɪdɜrd tə biː ˌaʊtˈstændɪŋ/

  Wort des Tages

  redolent
Favoriten