set up this in contrast to that

listen to the pronunciation of set up this in contrast to that
Englisch - Englisch
set off against
set up this in contrast to that

  Silbentrennung

  SET up this in con·trast to that

  Türkische aussprache

  set ʌp dhîs în kınträst tı dhıt

  Aussprache

  /ˈset ˈəp ᴛʜəs ən kənˈtrast tə ᴛʜət/ /ˈsɛt ˈʌp ðɪs ɪn kənˈtræst tə ðət/

  Wort des Tages

  ambrosia
Favoriten