range, reach, or glance of the eye; view; sight; as, to be out of eyeshot

listen to the pronunciation of range, reach, or glance of the eye; view; sight; as, to be out of eyeshot
Englisch - Türkisch

Definition von range, reach, or glance of the eye; view; sight; as, to be out of eyeshot im Englisch Türkisch wörterbuch

eyeshot
göz mesafe
eyeshot
(isim) görüş mesafesi
eyeshot
rüyet
eyeshot
nazar
eyeshot
{i} görüş mesafesi
eyeshot
bakış
Englisch - Englisch
eyeshot
range, reach, or glance of the eye; view; sight; as, to be out of eyeshot
Favoriten