put something forward to

listen to the pronunciation of put something forward to
Englisch - Türkisch
put something forward to

  Silbentrennung

  put some·thing for·ward to

  Türkische aussprache

  pût sʌmthîng fôrwırd tı

  Aussprache

  /ˈpo͝ot ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈfôrwərd tə/ /ˈpʊt ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːrwɜrd tə/

  Wort des Tages

  gestalt
Favoriten