plural form of heat engine

listen to the pronunciation of plural form of heat engine
Englisch - Englisch
heat engines
plural form of heat engine

  Silbentrennung

  plu·ral form of heat en·gine

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv hit encın

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈhēt ˈenʤən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈhiːt ˈɛnʤən/

  Wort des Tages

  french leave
Favoriten