pay for something before receiving it

listen to the pronunciation of pay for something before receiving it
Englisch - Englisch
prepay
pay for something before receiving it

  Silbentrennung

  pay for some·thing be·fore re·cei·ving it

  Türkische aussprache

  pey fôr sʌmthîng bîfôr risivîng ît

  Aussprache

  /ˈpā ˈfôr ˈsəmᴛʜəɴɢ bəˈfôr rēˈsēvəɴɢ ət/ /ˈpeɪ ˈfɔːr ˈsʌmθɪŋ bɪˈfɔːr riːˈsiːvɪŋ ɪt/

  Wort des Tages

  dehort
Favoriten