one who firmly supports a cause

listen to the pronunciation of one who firmly supports a cause
one who firmly supports a cause

  Silbentrennung

  one who firm·ly supports a cause

  Türkische aussprache

  hwʌn hu fırmli sıpôrts ı kôz

  Aussprache

  /ˈhwən ˈho͞o ˈfərmlē səˈpôrts ə ˈkôz/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈfɜrmliː səˈpɔːrts ə ˈkɔːz/

  Wort des Tages

  heterodox
Favoriten