one who commits a tort or trespass; a trespasser; a tort feasor

listen to the pronunciation of one who commits a tort or trespass; a trespasser; a tort feasor
Englisch - Türkisch

Definition von one who commits a tort or trespass; a trespasser; a tort feasor im Englisch Türkisch wörterbuch

wrongdoer
günahkâr
wrongdoer
kötülük eden kimse
wrongdoer
haksızlık eden
wrongdoer
kabahatli
wrongdoer
{i} haksızlık eden kimse
wrongdoer
zalim veya günahkar kimse
wrongdoer
{i} suç işleyen kimse
Englisch - Englisch
wrongdoer
one who commits a tort or trespass; a trespasser; a tort feasor
Favoriten