one that falsifies

listen to the pronunciation of one that falsifies
Englisch - Türkisch

Definition von one that falsifies im Englisch Türkisch wörterbuch

falsifier
sahtekâr
falsifier
{i} kalpazan
falsifier
{i} tahrifçi
falsifier
{i} sahteci
falsifier
{i} oynama yapan kimse
falsifier
{i} düzenbaz
Englisch - Englisch
falsifier
one that falsifies
Favoriten