move so as not face somebody or something

listen to the pronunciation of move so as not face somebody or something
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
turn away
move so as not face somebody or something

  Silbentrennung

  move so as not face some·bo·dy or some·thing

  Türkische aussprache

  muv sō äz nät feys sʌmbıdi ır sʌmthîng

  Aussprache

  /ˈmo͞ov ˈsō ˈaz ˈnät ˈfās ˈsəmbədē ər ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈmuːv ˈsoʊ ˈæz ˈnɑːt ˈfeɪs ˈsʌmbədiː ɜr ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  internuncio
Favoriten