monday morning quarterbacking

listen to the pronunciation of monday morning quarterbacking
Englisch - Englisch
Present participle of Monday-morning quarterback
monday morning quarterbacking

  Silbentrennung

  Mon·day morn·ing quarterbacking

  Türkische aussprache

  mʌndi môrnîng kwôrtırbäkîng

  Aussprache

  /ˈməndē ˈmôrnəɴɢ ˈkwôrtərˌbakəɴɢ/ /ˈmʌndiː ˈmɔːrnɪŋ ˈkwɔːrtɜrˌbækɪŋ/

  Wort des Tages

  querist
Favoriten