maneuver

listen to the pronunciation of maneuver
Englisch - Türkisch
manevra

Sollama en tehlikeli manevralardan biridir. - Overtaking is one of the most dangerous maneuvers.

Tom Heimlich manevrasını yaparak Mary'nin hayatını kurtardı. - Tom saved Mary's life by performing the Heimlich maneuver.

{f} önlem almak
bkz.manoeuvre
{f} manevra yap
(Askeri) Bir gemi, hava aracı veya kara aracının istenilen hareketleri yapacak şekilde çalıştırılması
(Askeri) Denizde, havada, karada veya harita üzerinde, harbi takliden yapılan taktik tatbikat
(Askeri) Gemi, kıta, malzeme veya ateşi düşmana nazaran daha elverişli bir duruma getirmek için yapılan hareket
(Askeri) Görevi yerine getirmek için, savaş alanında kuvvetlerin, düşmana göre avantajlı bir durum elde etmek amacıyla, ateş veya ateş potansiyeli ile birlikte hareket ederek kullanılması. Ayrıca bakınız: "command post exercise", "exercise", "field exercise"
(Askeri) MANEVRA: 1. Gemi, kıta, malzeme veya ateşi düşmana nazaran daha elverişli bir duruma getirmek için yapılan hareket. 2. Denizde, havada, karada veya harita üzerinde, harbi takliden yapılan taktik tatbikat. 3. Bir gemi, hava aracı veya kara aracının istenilen hareketleri yapacak şekilde çalıştırılması. 4. Görevi yerine getirmek için, savaş alanında kuvvetlerin, düşmana göre avantajlı bir durum elde etmek amacıyla, ateş veya ateş potansiyeli ile birlikte hareket ederek kullanılması. Ayrıca bakınız: "command post exercise", "exercise", "field exercise"
{f} dolap çevirmek
{i} hile
{f} 1. manevra yaparak/birtakım hareketlerle -i (belirli bir yere) getirmek: He maneuvered the car into the
{i} dalavere
{i} dolap
tedbir almak
{f} manevra yapmak
{i} önlem
tedbir
(Tıp) El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra
(Politika, Siyaset) tuzak
manoeuvre
manevra
maneuver switch
manevra anahtarı
maneuver control system; Military Capabilities Study; mine countermeasures ship;
(Askeri) manevra kontrol sistemi; Askeri İmkan Ve Kabiliyetler Çalışması; mayın önleme gemisi; modüler geçiş yolu sistemi
maneuver unit
(Askeri) MANEVRA BİRLİĞİ: Bir taktik harekatta, bir birlik olarak manevra yapan kıta veya kıtanın bir kısmı
manoeuver, maneuver
(Tıp) Tedbir
manoeuver, maneuver
(Tıp) Manevra
map maneuver
(Askeri) HARP OYUNU: Muhasım kuvvetler askeri harekatının harita üzerinde idare edildiği tatbikat şekli. Askeri birlik ve teşkiller işaret ve sembollerle temsil edilir ve kıtaların arazi üzerindeki manevraları, işaret ve semboller hareket ettirilmek suretiyle belirtilir
mass of maneuver
(Askeri) MANEVRA KİTLESİ: Bak. "maneuvering force"
maneuverable
manevra yapılabilir
manoeuvre
{i} dalavere
manoeuvre
hile yapmak
manoeuvre
(Politika, Siyaset) tuzak
manoeuvre
dolap çevirmek
manoeuvre
manevra yapmak
manoeuvre
dalavere yapmak
valsalva's maneuver
valsalva manevrası
heimlich maneuver
Heimlich manevrası
manoeuvring
manevra
valsalva maneuver
ıkınma hareketi
Combat Maneuver Training Center
(Askeri) Muharebe Manevra Eğitim Merkezi
air maneuver
(Askeri) HAVA MANEVRASI: Bak. "maneuver
doll's eye maneuver
(Pisikoloji, Ruhbilim) bebek gözü manevrası
encircling maneuver
(Askeri) ÇEVİRME MANEVRASI: Düşmanın tamamen gerisine düşecek şekilde kuşatılması ve sarılması suretiyle yapılan muharebe hareketi
field maneuver
ask. kara manevrası
fire and maneuver
(Askeri) ATEŞ VE MANEVRA: Bir komuta altındaki muhtelif birliklerden ilerleyen unsurları diğerlerinin ateşi ile desteklemek suretiyle uygulanan taarruz usulü. Buna ateş ve hareket "fire and movement" da denir
free maneuver
(Askeri) SERBEST MANEVRA: Her kuvvetin dilediği gibi hareket etmesi ve sadece alınan harekat emirleri, arazi ve zaman sınırlamaları ve karşı kuvvetin hareketleri ile kayıtlı bulunması suretiyle yapılan manevra
identification maneuver
(Askeri) TANITMA MANEVRASI: Tanıtma amacıyla icra edilen manevra
maneuverability
(İnşaat) dönme yeteneği
maneuverable
dolandırılabilir
maneuvers
i., çoğ., ask. manevralar
manoeuvre
{i} hile
manoeuvre
{i} önlem
manoeuvre
{i} dolap
manoeuvre
taşı/manevra yap
manoeuvre
{f} önlem almak
manoeuvre
i., f., İng., bak. maneuver
manoeuvres
i., çoğ., İng., ask., bak. maneuvers
naval maneuver
(Askeri) DENİZ MANEVRASI: Bak. "maneuver"
nuclear weapon maneuver
(Askeri) (DOD, NATO) NÜKLEER SİLAH MANEVRASI (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, NATO): Ani harekat hazırlığı ile direkt ilgisi bulunmayan bir faaliyet. Nükleer silah tatbikatında gösterilen bütün faaliyetler ile birlikte-silahın ateşlenmesinin haricinde-hava araçları ile uçuşu da içine alır. Tipik manevra şekilleri, nükleer harekat hazırlık manevraları ile taktik hava harekatı manevralarıdır. Ayrıca bakınız: "immediate operational readiness", "nuclear weapon exercise"
nuclear weapon maneuver
(Askeri) (IADB) NÜKLEER SİLAH MANEVRASI (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Ani hareket hazırlığı ile direkt ilgisi bulunmayan bir faaliyet. Nükleer silah tatbikatında gösterilen bütün faaliyetlerle birlikte-silahın atışı hariç-hava araçları ile uçuşu da içine alır. Tipik manevra şekilleri; nükleer harekat hazırlık manevraları ile taktik hava harekatı manevralarıdır. Ayrıca bakınız: "immediate operational readiness", "nuclear weapon exercise"
outflanking maneuver
(Askeri) YANDAN DOLAŞMAK: Düşmanın yanlarını dolaşmak veya yanlarına taarruz etmek gayesiyle birliklerin yaptığı hareketler
pivot of maneuver
(Askeri) TESPİT KUVVETİ: Taarruz eden bir kuvvetin bir kısmı. Büyük kısım düşmana kati sonuçlu hareketi yaparken, bu kısım düşmanı ateş altına alır ve olduğu yerde durdurmaya çalışır
plan of maneuver
(Askeri) MANEVRA PLANI: Bir taarruzda tatbik edilecek manevra ve hareketlere ait teferruatlı plan. Manevra planı; hedeflere nerede, ne zaman ve nasıl taarruz edileceğini; kıtaların düzeni, ast ve destek kuvvetlerine ait vazifeler vesaire gibi teferruatı ihtiva eder. Bu plan ile topçu ateş planı, taarruz planının esasını teşkil eder. Bak. "plan of attack" ve "plan of fire"
scheme of maneuver
(Askeri) MANEVRA PLANI: Kendisine tahsis edilen hedefleri ele geçirmek için bir kuvvet tarafından gerçekleştirilecek taktik plan
Englisch - Englisch
To move (something) carefully, and often with difficulty, into a certain position
To guide, steer, manage purposefully
A movement, often one performed with difficulty

Parallel parking can be a difficult maneuver.

A large training field exercise of military troops

Joint NATO maneuvers are as much an exercise in diplomacy as in tactics and logistics.

To intrigue, manipulate, plot, scheme

The patriarch maneuvered till his offspring occupied countless key posts.

to make adroit or artful moves: manage affairs by strategy
{n} management, dextrous movement
{v} to manage with address, to vary positions in an army or fleet
a military or naval evolution, movement, or change of position
{f} perform a military exercise; change the movement or direction of a moving vehicle; move, change position; control with skill and dexterity; use strategy to gain an objective
direct the course; determine the direction of travelling
perform a movement in military or naval tactics in order to secure an advantage in attack or defense
a military training exercise
Any exposure or treatment that acts upon patients to produce a result (an outcome)
Management; dexterous movement; specif
a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill; "he made a great maneuver"; "the runner was out on a play by the shortstop"
To manage with address or art; to scheme
A large training exercise of military troops
(n ) - to guide skillfully
a move made to gain a tactical end
an action aimed at evading an opponent
A single wrestling hold, takedown, blow, slam, suplex, or other such move Maneuvers are the building blocks of RingMaster combat
A controlled change in movement or direction
Maneuvers set the range of a combat Both players may successively cancel maneuvers until one player relents
the repositioning of a piece
Management with address or artful design; adroit proceeding; stratagem
act in order to achieve a certain goal; "He maneuvered to get the chairmanship"; "She maneuvered herself into the directorship"
To perform a movement or movements in military or naval tactics; to make changes in position with reference to getting advantage in attack or defense
{i} planned military exercise; change in the movement or direction of a moving vehicle; move which involves skill and dexterity; strategy
an action aimed at evading an opponent a move made to gain a tactical end a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill; "he made a great maneuver"; "the runner was out on a play by the shortstop"
see manoeuvre. the American spelling of manoeuvre
a plan for attaining a particular goal
the employment of forces on the battlefield through movement in combination with fires, or fires potential, to achieve a position of advantage with respect to the enemy in order to accomplish the mission (JP 1-02)
a military training exercise act in order to achieve a certain goal; "He maneuvered to get the chairmanship"; "She maneuvered herself into the directorship
To change the positions of, as of troops of ships
mass of maneuver
A body of troops held in military reserve by a general for striking a blow on an exposed flank or wherever the enemy reveals a weak spot
Heimlich maneuver
A first aid procedure used to treat choking. The patient is lifted from behind, squeezing their diaphragm to expel air and thereby dislodging an obstruction in the windpipe
Immelmann maneuver
an Immelmann turn, developed by Max Immelmann
maneuverable
Able to be maneuvered
maneuvering
Present participle of maneuver
maneuvering
An act in which something or someone maneuvers
manoeuvre
A movement, often one performed with difficulty
manoeuvre
A large movement of military troops

The British army was on manoeuvres.

manœuvred
Simple past tense and past participle of manœuvre
manœuvres
Third-person singular simple present indicative form of manœuvre
manœuvres
plural form of manœuvre
manœuvring
Present participle of manœuvre
valsalva maneuver
In medicine, the Valsalva maneuver is performed by forcibly exhaling against closed lips and pinched nose, forcing air into the middle ear if the Eustachian tube is open. This maneuver with slight modifications can be used as a test of cardiac function and autonomic nervous control of the heart or to ‘clear’ the ears (equalize pressure) when ambient pressure changes, as in diving or aviation
valsalva maneuver
The Valsalva maneuver or Valsalva manoeuvre is performed by moderately forceful attempted exhalation against a closed airway, usually done by closing one's mouth and pinching one's nose shut. Variations of the maneuver can be used either in medical examination as a test of cardiac function and autonomic nervous control of the heart, or to "clear" the ears and sinuses (that is, to equalize pressure between them) when ambient pressure changes, as in diving, hyperbaric oxygen therapy, or aviation
Heimlich Maneuver
(Medicine) removing an object from a choking person's throat by embracing him from behind and pressing quickly with the fist against the upper abdomen
Heimlich maneuver
Emergency procedure for dislodging a foreign body from a choking victim's throat, devised by the U.S. surgeon Henry J. Heimlich. It is used only when the airway is totally obstructed, as shown by inability to speak or breathe. The rescuer reaches around the victim from behind, grasps one fist in the other just below the victim's rib cage, and makes several upward thrusts into the victim's belly. This expels the foreign object with air from the victim's own lungs. An unconscious victim is laid faceup and the thrusts are given by a kneeling or squatting rescuer
brigade maneuver
military exercises involving a large body of troops
defense maneuver
defensive move or tactic, move taken for purposes of defending oneself or one's forces
flight maneuver
a maneuver executed by an aircraft (as for evasive purposes)
heimlich maneuver
an emergency procedure to help someone who is choking because food is lodged in the trachea
maneuverability
the quality of being maneuverable
maneuverability
The ability to perform a strategic plan or maneuver
maneuverability
The ease with which a racquet can be prepared / positioned to strike the ball
maneuverability
Ability to put the ship where it needs to go, suggests excess warp, low chance of breakdown and good turn mode
maneuverability
The ability to move smoothly and gracefully between dance patterns
maneuverability
{i} ability to be maneuvered
maneuverable
capable of maneuvering or changing position; "a highly maneuverable ship
maneuverable
capable of maneuvering or changing position; "a highly maneuverable ship"
maneuverable
see manoeuvrable. the American spelling of manoeuvrable
maneuvered
past of maneuver
maneuvering
US, present participle of maneuver
maneuvering
the American spelling of manoeuvring
maneuvers
plural of , maneuver
maneuvers
third-person singular of maneuver
manoeuvre
a move made to gain a tactical end
manoeuvre
To move (something) carefully, and often with difficulty, into a certain position
manoeuvre
room for manoeuvre: see room
manoeuvre
a complex fold
manoeuvre
A change in flight behaviour that is usually equated to a ground-air clearance A manoeuvre always involves a change in heading, flight level or speed and may additionally be characterised by changes to rate of turn or rate of transition
manoeuvre
ma·noeu·vre manoeuvres manoeuvring manoeuvred in AM, use maneuver1. If you manoeuvre something into or out of an awkward position, you skilfully move it there. We attempted to manoeuvre the canoe closer to him I manoeuvred my way among the tables to the back corner of the place The pilot instinctively maneuvered to avoid them. Manoeuvre is also a noun. a ship capable of high speed and rapid manoeuvre
manoeuvre
act in order to achieve a certain goal; "He maneuvered to get the chairmanship"; "She maneuvered herself into the directorship"
manoeuvre
{i} planned military exercise; change in the movement or direction of a moving vehicle; move which involves skill and dexterity; strategy (also maneuver)
manoeuvre
If you manoeuvre a situation, you change it in a clever and skilful way so that you can benefit from it. The authorities have to manoeuvre the markets into demanding a cut in interest rates He manoeuvres to foster recovery. = manipulate Manoeuvre is also a noun. manoeuvres to block the electoral process. + manoeuvring manoeuvrings man·oeuv·ring his unrivalled skill in political manoeuvring. his manoeuvrings on the matter of free trade
manoeuvre
an action aimed at evading an opponent
manoeuvre
perform a movement in military or naval tactics in order to secure an advantage in attack or defense
manoeuvre
a military training exercise
manoeuvre
direct the course; determine the direction of travelling
manoeuvre
{f} perform a military exercise; change the movement or direction of a moving vehicle; move, change position; control with skill and dexterity; use strategy to gain an objective (also maneuver)
manoeuvre
a plan for attaining a particular goal
manoeuvre
Military manoeuvres are training exercises which involve the movement of soldiers and equipment over a large area. Allied troops begin maneuvers tomorrow to show how quickly forces could be mobilized in case of a new invasion
manoeuvre
a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill; "he made a great maneuver"; "the runner was out on a play by the shortstop"
manoeuvre
To control the movement and direction of something, as to manoeuvre a vehicle
manoeuvred
past of manoeuvre
manoeuvres
British, alternative plural of manoeuvre, maneuvers
manoeuvring
Present participle of manoeuvre
manoeuvring
the use of clever and sometimes dishonest methods to get what you want
pincer maneuver
operation in which enemy forces are crushed by surrounding forces
maneuver
Favoriten