make the last row of stitches when knitting

listen to the pronunciation of make the last row of stitches when knitting
Englisch - Englisch
cast off
make the last row of stitches when knitting

  Silbentrennung

  make the last row of stitches when knit·ting

  Türkische aussprache

  meyk dhi läs rō ıv stîçîz hwen nîtîng

  Aussprache

  /ˈmāk ᴛʜē ˈlas ˈrō əv ˈstəʧəz ˈhwen ˈnətəɴɢ/ /ˈmeɪk ðiː ˈlæs ˈroʊ əv ˈstɪʧɪz ˈhwɛn ˈnɪtɪŋ/
Favoriten