korkut

listen to the pronunciation of korkut
Türkisch - Englisch
{f} frightened

The thunder frightened the students. - Gök gürültüsü öğrencileri korkuttu.

The fury of the storm frightened the children. - Fırtınanın hiddeti çocukları korkuttu.

frighten

Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening. - Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur.

The thunder frightened the students. - Gök gürültüsü öğrencileri korkuttu.

{f} dismay
{f} frightening

The big dog is frightening them. - Büyük köpek onları korkutuyor.

Is bungee jumping frightening or fun? - Bangi atlama korkutucu mu yoksa eğlenceli mi?

{f} startling
{f} horrified
{f} dismaying
{f} horrifying
horrify
{f} scared

She was scared by the big earthquake. - Büyük bir deprem tarafından korkutuldu.

She scared the cat away. - O, kediyi korkutup kaçırdı.

intimidate

It's no use trying to intimidate me. - Gözümü korkutmaya çalışmanın faydası yok.

Don't let Tom intimidate you. - Tom'un gözünü korkutmasına izin verme.

{f} startled

The noise startled him. - Gürültü onu korkuttu.

Tom is easily startled. - Tom kolayca korkutuluyor.

{f} scare

I didn't mean to scare you. - Seni korkutmak istemedim.

What scared Tom the most was the thought that he might not be able to walk again. - Tom'u en çok korkutan şey tekrar yürüyemeyeceği düşüncesiydi.

startle

It might startle them. - Bu onları korkutabilir.

The loud noise startled Tom. - Yüksek ses Tom'u korkuttu.

terrify

That was enough to terrify anyone. - O herkesi korkutmak için yeterliydi.

Sami was terrifying the girls. - Sami kızları korkutuyordu.

dismayed
overawe
spook

Something must've spooked them. - Bir şey onları korkutmuş olmalı.

Something must've spooked her. - Bir şey onu korkutmuş omalı.

terrorize
dede korkut
dada gorgud
dede korkut
dede qorqut
dede korkut destanı
dada gorgud epic
Türkisch - Türkisch
Büyük dolu tanesi
korkut boratav
Uluslararası Sömürü ve Türkiye, Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, Türkiye iktisat Tarihi, Türkiye'de Devletçilik gibi yapıtlarıyla tanınmış iktisatçımız
korkut
Favoriten