inspector

listen to the pronunciation of inspector
Englisch - Türkisch
müfettiş

Tom bir vergi müfettişidir. - Tom is a tax inspector.

Tom üç yıldır bir güvenlik müfettişi. - Tom has been a safety inspector for three years.

kontrol eden kişi
(Denizbilim) inspektör
sürveyan
denetimci
bağlantı kontrolörü
sakçı komiseri
inspetorate
inspectorshipmüfettişlik memuriyeti veya dairesi
(Askeri) MÜFETTİŞ, DENETLEYİCİ
{i} denetçi
{i} denetmen
{i} kontrolör
denetleyici
muayene memuru
kontrol
araştıran
enspektör
inspector general
(Askeri) GENEL MÜFETTİŞ: Bir genel müfettiş. olarak görevlendirilen ve bir komutanlık, müessese veya faaliyet merkezinin disiplin, verim ve ekonomisi ile ilgili her faaliyet safhasını inceleyip bu konuda rapor veren bir subay
inspector general
(Askeri) müfettiş general
inspector general
(Askeri) denetleme dairesi başkanı
inspector general inquiry
(Askeri) GENEL MÜFETTİŞ SORUŞTURMASI (TETKİK KURULU SORUŞTURMASI): Terim, genel müfettiş araştırmalarında kullanıldığı takdirde; a) bir isnat, hal ve durum ile ilgili olarak emri veren makama açık ve yerinde işlem için sağlam bir mesnet temin gayesiyle, genel müfettiş tarafından isnat, hal veya durum raporları üzerinde yapılan inceleme; b) emri veren makama, bir genel müfettiş araştırmasına sebep olacak bir mesnet temini maksadıyla bir isnat, hal veya durumda gerçeklik bulunup bulunmadığını tespit için bir genel müfettiş tarafından yapılan incelemedir. Görülecek lüzumun derecesine göre, yeminli tanıklığa ve diğer delillere baş vurabilir ve standart formda bir rapor doldurulur. Bir genel müfettiş soruşturması; Kara Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı karargahlarında genel müfettiş bulunan komutanlıklar ve bu komutanlıklardaki kıdemli genel müfettişler tarafından istenebilir
inspector general inspection
(Askeri) GENEL MÜFETTİŞ DENETLEMESİ (TETKİK KURULU DENETLEMESİ): Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup bir komutanlık, müessese veya kuruluş merkezinin bir görevi, disiplin hali, yeterlik derecesi ve iktisadi tutumundaki verimi ile ilgili olarak, bir genel müfettiş tarafından yapılan inceleme. Bak. "annual general inspection", "limited special inspection", "procurement inspection", "technical proficiency inspection" ve "unlimited special inspection"
inspector general inspection
(Askeri) genel müfettiş denetlemesi
inspector general inspection
(Askeri) tetkik kurulu denetlemesi
inspector general inspection report
(Askeri) GENEL MÜFETTİŞ DENETLEME RAPORU (TETKİK KURULU DENETLEME RAPORU): Bir komutanlığın görevi, disiplin durumu yeterlik derecesi, iktisadi tutumundaki verimi hakkında komutana bilgi vermek ve teklifte bulunmak üzere, genel müfettiş tarafından, standart bir form halinde hazırlanan bir rapor
inspector general investigation
(Askeri) GENEL MÜFETTİŞ ARAŞTIRMASI (TETKİK KURULU ARAŞTIRMASI): Emri veren komutana; bir isnat hal veya dûrumla ilgili olarak, açık ve yerinde işlem için sağlam bir mesnet gayesiyle, böyle bir isnat, hal veya durum raporu üzerinde genel müfettiş tarafından yapılan ve yeminli tanıklık, vesaire ile maddi delillerin sistemli şekilde tedarikini, incelenmesini ve kıymetlendirilmesini de içine alan bir inceleme. Bu inceleme sonunda, standart formda bir rapor verilir. Böyle bir araştırma; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı bünyesinde genel müfettiş bulunan komutanlıklar ve makamlarca emredilebilir
inspector general survey
(Askeri) tetkik kurulu incelemesi
inspector general survey
(Askeri) genel müfettiş incelemesi
inspector general survey
(Askeri) GENEL MÜFETTİŞ İNCELEMESİ (TETKİK KURULU İNCELEMESİ): Soruşturma veya denetlemelerle elde edilen bilgilerin dikkatle incelenmesine ve kıymetlendirmesine dayanarak, belirli bir konu veya faaliyet sahasına ait gerçeklerin bulunup ortaya çıkarılması
inspector general's corps
(Askeri) TEFTİŞ DAİRESİ TEŞKİLATI, TETKİK KURULU TEŞKİLATI: Teftiş Dairesine bağlı subaylar ve bu daire ile ilgili teşkilat
inspector general's corps
(Askeri) tetkik kurulu teşkilatı
inspector general's corps
(Askeri) teftiş dairesi teşkilatı
chief inspector
(Kanun) başkomiser
deputy inspector
(Kanun) komiser yardımcısı
deputy inspector
müfettiş yardımcısı
ticket inspector
biletçi
ticket inspector
kondüktör
ticket inspector
kontrolör
factory inspector
hükümet denetçisi
factory inspector
fabrika denetçisi
assistant inspector
Müfettiş yardımcısı
primary education inspector
ilköğretim müfettişi
welding inspector
kaynak inspektörü
ınspector
müfettiş

Tom bir vergi müfettişidir. - Tom is a tax inspector.

Şüpheli müfettişe bir yalan söyledi. - The suspect told a lie to the inspector.

administrative inspector
(Askeri) idari denetleyici
ammunition inspector
(Askeri) MÜHİMMAT UZMANI: Çeşitli tipten mühimmatın özellikleri ve nitelikleri hakkında bilgiye sahip; korunması, elden geçirilmesi, depolanması, bakımı, ıslahı konularında özel surette yetiştirilmiş bir şahıs. Bir ordu donatım tesisinde görevli mühimmat uzmanı, mühimmat tetkik ve sınıflandırma şubesi müdürü olarak vazife görür. Mühimmat konusunda komutana karşı sorumlu ve rapor vermekle görevlidir
ammunition inspector
(Askeri) mühimmat uzmanı
customs inspector
(Ticaret) gümrük memuru
inspectorship
teftiş
inspectorship
denetleme
inspectorship
{i} müfettişlik
medical inspector
(Askeri) koruyucu tababet subayı
medical inspector
(Askeri) KORUYUCU TABABET SUBAYI: Bak. "Preventive Medical Officer"
original inspector
(Ticaret) asıl denetçi
owner's inspector
mal sahibinin kontrol elemanı
technical inspector
(Askeri) TEKNİK DENETLEYİCİ: Özellikle hava kuvvetlerinde, bir malzeme ve teçhizatın durumunu ve bakımını denetleyip bildiren, aynı zamanda birliğin teknik işlerine nezaret eden subay. TECHNICAL INTELLIGENCE (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): : Bak "scientific and technical intelligence
technical inspector
(Askeri) teknik denetleyici
Englisch - Englisch
a person employed to inspect something
a police officer ranking below superintendent
an official appointed to examine or oversee any matter of public interest or importance
In Britain, an inspector is an officer in the police who is higher in rank than a sergeant and lower in rank than a superintendent. I got on the phone to Inspector Joplin at Scotland Yard
An inspector is a person, usually employed by a government agency, whose job is to find out whether people are obeying official regulations. The mill was finally shut down by state safety inspectors
In the United States, an inspector is an officer in the police who is next in rank to a superintendent or police chief. San Francisco police inspector Tony Camileri
{i} one who inspects; one whose job it is to supervise and examine; police officer ranking below a superintendent
One who inspects, views, or oversees; one to whom the supervision of any work is committed; one who makes an official view or examination, as a military or civil officer; a superintendent; a supervisor; an overseer
A person who inspects An official examiner
an investigator who observes carefully; "the examiner searched for clues"
Any person charged with the task of making a physical examination of a person, document or other thing Could be employed by a government body (i e an electrical inspector, fire inspector) or by a potential purchaser (a home inspector)
a high ranking police officer
Professional that examines a home to evaluate its plumbing, electrical work, roof, structural stability, heating and cooling systems, and appliances
A person whose responsibilities include reviewing work products created by others All members should be considered inspectors in an inspection team
The property/mechanical inspector examines a home to evaluate its plumbing, electrical work, appliances, heating and cooling systems, roof and structural stability
In general, an inspector is an individual designated to carry out inspections Under the CWC, inspectors are international civil servants employed by the OPCW Technical Secretariat
Positions that have as the primary purpose of work the determination of the degree of compliance with laws, rules, or regulations by individuals, employers, and other entities regulated by various state agencies
In VisualAge for Java, a window in which you can evaluate code fragments in the context of an object, look at the entire contents of an object and its class, or access and modify the fields of an object
means an officer of the Board designed as such in accordance with Section 40 of the Ordinance
(a) OAS Accepted Inspector An individual employed by a government agency other than DOI who is listed on the USFS Approved Inspectors List (b) OAS Approved Inspector Any inspector approved by OAS This includes OAS employees, DOI employees, and other government agency employees listed on the OAS Approved Inspectors List (c) OAS Inspector An OAS employee listed on the OAS Approved Inspectors List
The property/mechanical inspector examines a home to evaluate its plumbing, electrical work, appliances, hearing and cooling systems, roof and structural stability
An individual who is appointed or employed to inspect something
A method whose nominal purpose is to retrieve a value Execution of an inspector does not change the state of the system (see mutator)
means any person employed by the Department who is authorized to perform a function under the Act and the regulations in 9 CFR parts 1, 2, and 3
A person appointed by the Ministry of Agriculture and Fisheries as an inspector for the purposes of the Meat Act 1981 [New Zealand] (4)
A person hired to examine any system or component of a building in accordance with these Standards of Practice
A person designated under the authority of the Federal Seeds Act or other person selected or approved by the C S G A as an inspector of seed crops
the role played by a person who evaluates a work product during an inspection
A survivor of the Spanish Inquisition Chief function is to weaken the operator's nerve, thus rendering him easy prey to the machine This is accomplished by informing him that certain dimensions are undersize and, when adjusted, are then oversize by the same amount
inspector general
officer with investigative duties in a civil or military organization
inspector general
An officer with general investigative powers within a civil, military, or other organization
inspector general
a military officer responsible for investigations
inspector maigret
a fictional detective in novels by Georges Simenon
inspector of taxes
person appointed to examine taxes
inspector of taxes
a government official who calculates what tax each person should pay = tax inspector
home inspector
A person who carries out the home inspection of a dwelling before it is sold
ticket inspector
A person who checks that passengers on a train etc have a valid ticket, and marks it so that it cannot be used again
ticket-inspector
Alternative spelling of ticket inspector
ınspector
{n} a superintendant, a nice examiner
ammunition inspector
expert whose function it is to examine the condition of explosives or ammunition
chief inspector
a British police officer of middle rank
chief inspector
police officer in charge of investigations
hygiene inspector
person appointed by the government environmental department to inspect cleanliness
inspectors
plural of inspector
inspectorship
The district embraced by an inspector's jurisdiction
inspectorship
The office of an inspector
inspectorship
the office of inspector
office of inspector general
the investigative arm of the Federal Trade Commission
police inspector-general
head police inspector
tax inspector
someone who works for the government, deciding how much tax a person or company should pay
inspector
Favoriten