index

listen to the pronunciation of index
Englisch - Türkisch
{f} indekslemek
fihrist

Kitabın bir fihristi var mı? - Is there an index to the book?

indeks

İndeksli yatırım fonlarına yatırım yapmak istiyorum - I want to invest in index funds.

Uygulama, vücut kütle indeks oranını hızlı bir şekilde hesaplamanı sağlıyor. - The application allows you to quickly calculate the ratio of body mass index - BMI.

dizin

Her öğrenci için numaralandırılmış dizin kartları kullanırım. - I use numbered index cards for each student.

{i} gösterge
katsayı
(Havacılık) ındeks
dizinlemek
(Ticaret) alfabetik sıra
içindekiler
indeksini bulmak
indeksle göstermek
{f} indeksle
(Tıp) Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret
{f} indekse yazmak
{ç} --es (în'deksîz)/in.di.ces (în'dısiz)
{f} 1. (kitap) için dizin hazırlamak
indeks içine koymak
{i} ibre
(Tıp) İşaret (şahadet) parmağı
dizin,v.indeksle: n.indeks
{f} ayarlı aynaya bağlamak
index nu
{i} işaret

Onun işaret parmağı, yüzük parmağından daha küçüktür. - His index finger is smaller than his ring finger.

İşaret parmağım birden kaşındı. - My index finger was suddenly itchy.

indeks yapmak
{f} yasak kitaplar listesine yazmak
{i} yasak kitaplar listesi
index finger işaret parmağı
(Tıp) (indicis)
(Askeri) PAFTA İNDEKSİ: Bir serideki (veya ilgili diğer serilerdeki) paftaların isim ve/veya numaralarını, genellikle her bir paftanın kapsadığı sahayı da belirtmek suretiyle, bir harita üzerinde gösteren diyagram
{i} katalog
endekslemek
indis
belirti
(Matematik) damga
indisi
içerik
bulduru
endeks

Endeks 120.5'e yükseldi, bir önceki aya göre %4 fazla. - The index advanced to 120.5, up 4% from the preceding month.

Fiyat endeksi tüm zamanların en yükseğine ulaştı. - The price index hit an all-time high.

index finger
işaret parmağı

Onun işaret parmağı, yüzük parmağından daha küçüktür. - His index finger is smaller than his ring finger.

O, başparmak ve işaret parmağıyla kelebeği yakaladı. - He grabbed the butterfly with his thumb and index finger.

index number
indeks sayı
index base
(Bilgisayar) dizin tabanı
index case
(Tıp) indeks olgu
index delete
(Bilgisayar) dizin sil
index field
(Bilgisayar) dizin alanı
index file
(Bilgisayar) dizinli kütük
index finger
şehadet parmağı
index finger
gösterme parmağı
index fishing
(Denizbilim) gösterge avcılığı
index locale
(Bilgisayar) yerel dizin
index maker
(Bilgisayar) dizin oluşturucu
index mark
(Tekstil) indeks işareti
index name
(Bilgisayar) dizin adı
index server
(Bilgisayar) dizin sunucu
index server
(Bilgisayar) dizin sunucusu
index size
(Bilgisayar) dizin boyutu
index status
(Bilgisayar) dizin durumu
index update
(Bilgisayar) dizin güncelleştir
index cycle
dizin çevrimi
index error
gösterge hatası
index file
dizin kütüğü
index file
dizin dosyası
index finger
işaretparmağı
index hole
indeks deliği
index linked bond
endeksli tahvil
index marker
dizin işareti
index number
indeks sayısı
index of refraction
kırılma indeksi
index of refraction
kırılma katsayısı
index position
dizin konumu
index register
dizin yazmacı
index sequential file
dizinli sıralı kütük
index sequential file organization
dizinli sıralı kütük organizasyonu
index set
indeks kumesi
index word
dizin kelimesi
index word register
dizin sözcüğü yazmacı
index futures
(Finans) endekse dayalı vadeli işlem
index futures conract
(Finans) endekse dayalı vadeli işlem sözleşmesi
index futures contract
(Finans) endekse dayalı vadeli işlem sözleşmesi
index head
(Mühendislik) bölümlü başlık
index of
indeksi
index positions
dizin konumları
index reference
indeksi referans
index sequential
dizinli sıralı
index; indication
indeksi; göstergesi
index card
fiş
index contour line
(Askeri) İNDEKS DÜZEÇ EĞRİSİ, KALIN MÜNHANİ (EŞ YÜKSELTİ EĞRİSİ): Ara düzeç eğrisinden ayırt etmek için daha kalın çizilmiş bir düzeç eğrisi. İndeks düzeç eğrileri genellikle verilen değerleri ile birlikte yükselmeleri okumayı kolaylaştırmak için her 5 düzeç eğrisinde verilir
index ellipsoid
indeks elipsoyidi
index entry
dizin öğesi
index entry
(Bilgisayar) dizin girdisi
index entry codes
dizin giriş kodları
index error
indeks hatası
index error
(Askeri) skala hatası
index error
(Askeri) ISKALA HATASI: Bir pusula, ıskala veya başka bir alet üzerinde okunan miktarla, hakiki miktar arasındaki fark
index fossil
indeks fosil
index fund
(Ticaret) indeksli yatırım fonu
index heading
dizin başlığı
index letter
(Askeri) İNDEKS HARFİ: Bir şifre alfabesi mürekkebinde, diğer bir mürekkibin anahtar harfi ile yan yana getirilen harf
index line
(Askeri) ISKALA HATTI: Bir ölçü aleti üzerindeki müracaat hattı. Bu hat; taksimatın başlangıç noktası olarak kullanılır
index line
(Askeri) skala hattı
index linked
geçim indeksine bağlanmış
index liquid
indeks sıvısı
index map
(Askeri) FİHRİST HARİTASI: Üzerinde, bir uçaktan alınmış bir seri fotoğrafların kapladığı bölgeler işaretlenmiş harita. Bir fihrist haritası, genellikle, fotoğrafların kapladığı arazinin tabii şekillerini ihtiva eder. Bak. "map"
index mineral
indeks mineral
index number
(Ticaret) endeks sayısı
index number
(İstatistik) gösterge sayısı
index of coincidence
(Askeri) RASTLAMA GÖSTERGESİ, TEKRARLANANLARIN İNDEKSİ: Kriptografide metne ait mükerrer elemanların görünen ve beklenen miktarları arasındaki nispet
index of help topics
Yardım konuları dizini
index of refraction
kırılma indisi
index of wholesale prices
toptan eşya fiyat endeksi
index on field
alana göre dizin yarat
index set
(Matematik) indeks kümesi
index set
(Matematik) damga kümesi
index species
indeks tür
index to adjoining sheets
(Askeri) Bak. "interchart relationship diagram"
index word
(Elektrik, Elektronik) endeks kelimesi
index word
(Bilgisayar,Teknik) dizin sözcüğü
international index number
uluslararası indeks numarası
infiltration index
(Tarım) infiltrasyon indisi
installation index
(Aydınlatma) döşem indisi
installation index
(Aydınlatma) yer indisi
instrument with optical index
isikli gostergeli alet
indexing
(Antika) Bir bilgisayardaki arama motorunun, bir problemin çözümünde izlenen işlemler dizisine göre bir düzen içerisinde ağ robotunun oluşturduğu veri tabanından sayfaları alması
indexing
dizinleme
indices
(Ticaret) indeksler
indices
endeksler
color index
(Jeoloji) renk indisi
color index
(Jeoloji) renk indeksi
commodity channel index
(Ticaret) emtia kanal endeksi
commodity selection index
(Ticaret) emtia seçim endeksi
competition index
(Denizbilim) yarış göstergesi
consistency index
(Çevre) uyumluluk endeksi
consistency index
(Jeoloji) kıvam indeksi
consumer confidence index
(Ticaret) tüketici güven endeksi
consumer index
tüketici endeksi
consumer price index
(Ticaret) tüketici fiyatları indeksi
consumer price index
(Kanun) tüketici fiyat indeksi
consumer price index
(Ticaret) tüfe
consumer price index changes
(Ticaret) tüfe değişim oranları
consumer prince index
(Ticaret) tüketici fiyat endeksi
content index
(Bilgisayar) içerik dizini
cost of living index
(Kanun) hayat pahalılığı endeksi
cross index
çapraz dizin
device index
(Bilgisayar) aygıt dizini
diversity index
(Denizbilim) çeşitlilik göstergesi
equity index
(Ticaret) özkaynak endeksi
flood index
(Coğrafya) taşkın indeksi
flow index
(Çevre) akış endeksi
flow index
(Jeoloji) akma indeksi
human development index
insani gelişmişlik indeksi
indexed
(Bilgisayar) dizin
indexed
(Bilgisayar) dizili
indexed
(Bilgisayar) dizin oluşturma
indexed
(Bilgisayar) dizin oluşturuldu
indexed
(Bilgisayar) sıralı
indexed
(Bilgisayar) endekslenmiş
indexed
(Bilgisayar) sıralanmış olarak
indexes
(Bilgisayar) dizinler
indexing
(Bilgisayar) dizin oluşturma
indexing
(Bilgisayar) indisleme
indexing
(Bilgisayar) dizin oluşturuluyor
load index
(Otomotiv) yük endeksi
main index
(Bilgisayar) ana dizin
mass index
(Ticaret) kütle endeksi
mitotic index
(Tıp) mitotik indeks
performance index
(Bilgisayar,Teknik) başarım ölçütü
port index
bağlantı noktası dizini
producer price index
(Ticaret) üretici fiyat endeksi
producer price index
(Kısaltma) üfe
reference index
referans indeksi
security index
(Tıp) güvenlik indeksi
thumb index
harf indeksi
title index
(Bilgisayar) başlık dizini
unique index
(Bilgisayar) benzersiz dizin
volatility index
(Ticaret) oynaklık endeksi
volatility index
(Ticaret) volatilite endeksi
weighted index
(Ticaret) ağırlıklı indeks
wind chill index
(Meteoroloji) rüzgar soğutma endeksi
alphabetical index
alfabetik indeks
breadth index
genişlik endeksi
business index
iş indeksi
card index
kartotek
card index
kart fihristi
cephalic index
kafatasının eni ile boyu arasındaki oran
cephalic index
kafa indisi
colour index
renk ölçeği
composite index
bileşik endeks
compression index
sıkışma indisi
consumer price index
tüketici fiyat endeksi
cost of living index
geçim indeksi
cycle index counter
çevrim dizin sayacı
gross index
ana dizin
gross index
temel dizin
help index
yardım dizini
indexation
endeksleme
indexed
dizinli
indexed
{f} indeksle
indexing
{f} indeksle
indexing
{i} indeksleme
indices
(ç.) (bkz.) index
indices
indeks
pre-index
ön-dizin
price index
fiyat  listesi
price index
fiyat endeksi

Fiyat endeksi tüm zamanların en yükseğine ulaştı. - The price index hit an all-time high.

Tüketici fiyat endeksi çılgınca dalgalanıyor. - The consumer price index has been fluctuating wildly.

refractive index
kırılım indisi
refractive index
kırılma indisi
retail price index
perakende fiyat endeksi
sub-index
sembolün sağ altına yazılan rakam
swelling index
şişme indisi
wholesale price index
toptan eşya fiyat indeksi
chain index
zincirleme endeks
comparable price index
karşılaştırılabilir fiyat indeksi
fit index
(İstatistik) Uyum indeksi
fog index
sis endeksi
geographical index
coğrafi endeksi
glycemic index
glisemik indeks
gouge index
oymak endeksi
high level index
üst düzey endeksi
indexed
indeksli
indexes
indeksler
Englisch - Englisch
A type of noun where the meaning of the form changes with respect to the context. E.g., 'Today's newspaper' is an indexical form since its referent will differ depending on the context. See also icon and symbol
An integer or other key indicating the location of data e.g. within a vector, database table, associative array, or hash table
An alphabetical listing of items and their location; for example, the index of a book lists words or expressions and the pages of the book upon which they are to be found
To arrange an index for something, especially a long text
The index finger, the forefinger
A sign; an indication; a token

His son's empty guffaws ... struck him with pain as the indices of a weak mind.

To inventory, to take stock
a single number calculated from an array of prices or of quantities
A data structure that improves the performance of operations on a table
a mathematical notation indicating the number of times a quantity is multiplied by itself
A term used in Adjustable Rate Mortgages, (see Adjustable Rate Mortgage) It is a measure of prevailing market interest rates The index is used with the margin to determine your new interest rate at the time of adjustment If the index increases, your interest rate increases unless an interest rate cap (see Cap) is reached if the index decreases, your interest rate decreases, unless a cap is reached Often, these interest rates are the rates for U S treasury securities Treasury securities have become popular as indexes because they are easy to monitor and reflect economic conditions accurately
A positive or non-negative integer indicating the location of data within a vector or vector based multidimensional array
An index is a system by which changes in the value of something and the rate at which it changes can be recorded, measured, or interpreted. the UK retail price index. economic indices
That which points out; that which shows, indicates, manifests, or discloses
A published interest rate against which lenders measure the difference between the current interest rate on an adjustable rate mortgage and that earned by other investments (such as one- three-, and five-year U S Treasury Security yields, the monthly average interest rate on loans closed by savings and loan institutions, and the monthly average Costs-of-Funds incurred by savings and loans), which is then used to adjust the interest rate on an adjustable mortgage up or down
A key indicating the location of data or an object, e.g. within a database table, associative array, or hash table
The second digit, that next to the pollex, in the manus, or hand; the forefinger; index finger
a numerical scale used to compare variables with one another or with some reference number
Most lenders generally tie adjustable rate mortgage loan (ARM) interest rate changes to an "index " An index is a widely published rate such as LIBOR, T-Bill, or 11th District Cost of Funds (COFI) Lenders use these indices to establish the interest rates charged on mortgage loans For ARMs, a predetermined margin is added to the index to compute the interest rate adjustment
A published interest rate, such as the prime rate, LIBOR, T-Bill rate, or the 11th District COFI Lenders use indexes to establish interest rates charged on mortgages or to compare investment returns On ARMs, a predetermined margin is added to the index to adjust the interest rate up or down
the finger next to the thumb an alphabetical listing of names and topics along with page numbers where they are discussed a number or ratio (a value on a scale of measurement) derived from a series of observed facts; can reveal relative changes as a function of time a numerical scale used to compare variables with one another or with some reference number adjust through indexation; "The government indexes wages and prices"
To provide with an index or table of references; to put into an index; as, to index a book, or its contents
For arrays and collections, the position of the particular element with respect to others, usually beginning with 0 (arrays) or 1 (collections) as the first element When used with database files or tables, index refers to a lookup table, usually in the form of a file or component of a file, that relates the value of a field in the indexed file to its record or page number and location in the page (if pages are used)
The published index of interest rates on a publicly traded debt security used to calculate the interest rate for an ARM The index is usually an average of the interest rates on a particular type of security such as the LIBOR
A table for facilitating reference to topics, names, and the like, in a book; usually alphabetical in arrangement, and printed at the end of the volume
A published rate, such as the average interest rate or yield on Treasury bills A margin is added to the index to determine the interest rate that will be charged on an adjustable-rate mortgage (ARM)
a number or ratio (a value on a scale of measurement) derived from a series of observed facts; can reveal relative changes as a function of time
Any rate published by an independent third party (the government, the federal bank, etc ) which serves as the base for calculating a variable item in a contract (A Variable or Adjustable Rate Mortgage may use the Federal Bank's monthly prime interest rate as the index for the interest charged under that mortgage)
The figure or letter which shows the power or root of a quantity; the exponent
A number used to compute the interest rate for an adjustable-rate mortgage (ARM) The index is generally a published number or percentage, such as the average interest rate or yield on Treasury bills A margin is added to the index to determine the interest rate that will be charged on the ARM This interest rate is subject to any caps that are associated with the mortgage
A published interest rate compiled from other indicators such as U S Treasury bills or the monthly average interest rate on loans closed by savings and loan organizations Mortgage lenders use the index figure to establish rates on adjustable rate mortgages (ARMs)
an alphabetical listing of names and topics along with page numbers where they are discussed
{f} create an index (for a book); place in an index; indicate; adjust prices or salaries in accordance with changes in economic indicators; label and arrange data in an index table (Computers)
Noun A set of information about network documents maintained by iPlanet Compass Server The Compass index is analagous to a library's card catalog system; for each network document there is an entry in the index giving the search title, location, keywords, and other information about that document The system administrator determines which resources iPlanet Compass Server will include in the index Verb Used to describe the process by which iPlanet Compass Server gathers and orders information about resources available on the network
A type of noun where the meaning of the form changes with respect to the context. E.g., Todays newspaper is an indexical form since its referent will differ depending on the context. See also icon and symbol
A financial instrument that provides the basis for the interest rate charged on a loan Federal Stafford loans are typically indexed to the current rate of the 91-day U S Treasury bill Alternative student loans are typically indexed to other widely accepted financial instruments, such as the current LIBOR rate, the current T-bill rate, or the current Prime rate
Noun A set of information about network documents maintained by Netscape Compass Server The Compass index is analagous to a library's card catalog system; for each network document there is an entry in the index giving the search title, location, keywords, and other information about that document The system administrator determines which resources Netscape Compass Server will include in the index Verb Used to describe the process by which Netscape Compass Server gathers and orders information about resources available on the network
>> A published interest rate against which lenders measure the difference between the current interest rate on an adjustable-rate mortgage and that earned by other investments , which is then used to adjust the interest rate on an adjustable-rate mortgage Examples include LIBOR, the Prime Rate and Treasury indices The Wall Street Journal publishes index information
In printing, a sign [&fist;] used to direct particular attention to a note or paragraph; called also fist
A published interest rate to which the interest rate on an Adjustable Rate Mortgage (ARM) is tied Some commonly used indices include the 1 Year Treasury Bill, 6 Month LIBOR, and the 11th District Cost of Funds (COFI)
A term used with ARM loans The index is the measure of interest rate changes that the lender uses to decide how much the interest rate on the ARM will change over time No one can be sure when an index rate will go up or down Some common indexes used are: 1 year Treasury rate, COFI (Cost of Index Funds) & 6 month LIBOR (London Interbank Offered Rate)
provide with an index; "index the book"
The ratio, or formula expressing the ratio, of one dimension of a thing to another dimension; as, the vertical index of the cranium
adjust through indexation; "The government indexes wages and prices"
The usual plural is indexes, but the form indices can be used for meaning 1
The index is the measure of interest rate changes that the lender uses to decide how much the interest rate on an adjustable rate mortgage will change over time
That which guides, points out, informs, or directs; a pointer or a hand that directs to anything, as the hand of a watch, a movable finger on a gauge, scale, or other graduated instrument
A guide to the material published within other works, sometimes within books but more often within periodicals Periodical indexes list every article for the periodicals and the period covered, listed alphabetically by author, title, and subject Indexes include the source information you'll need to find each article, usually the periodical title, issue number, and page numbers Indexes are available in print and in electronic form See Finding Sources in a Library / Using Periodical Indexes and Bibliographies in An Introduction to Research Processes
An index is an alphabetical list that is printed at the back of a book and tells you on which pages important topics are referred to. There's even a special subject index
the finger next to the thumb
A statistic that indicates some current economic of financial condition Indexes are used to make adjustments in variable rate loans The index plus the margin determines the interest rate on an adjustable-rate mortgage One index used on some mortgages is the six-month treasury bill For example if the going rate for these treasury bills is 5 5 percent and the margin is 2 5 percent, your interest rate would be 8 percent Other common indexes used are the certificates of deposit index, COFI index, and LIBOR index
list in an index
If a quantity or value is indexed to another, a system is arranged so that it increases or decreases whenever the other one increases or decreases. Minimum pensions and wages are to be indexed to inflation. see also card index. colour index consumer price index Index librorum prohibitorum price index
a measurement used by lenders to determine changes to the Interest rate charged on an adjustable rate mortgage
The index is the measure of interest rate changes a lender uses to decide the amount an interest rate on an ARM will change over time The index is generally a published number or percentage, such as the average interest rate or yield on Treasury bills Some index rates tend to be higher than others and some more volatile
If you index a book or a collection of information, you make an alphabetical list of the items in it. This vast archive has been indexed and made accessible to researchers She's indexed the book by author, by age, and by illustrator
an economic indicator, usually a published interest rate, that determines changes in the interest rate of an ARM ARM rates are adjusted to reflect changes in the index The margin is the amount a lender adds to the index to establish the actual interest rate on an ARM
{i} list of subjects or other information arranged in alphabetical order; indicator, sign; arrangement of data (Computers); price index, number which indicates changes in prices (Economics); statistical measure of the changes in a portfolio that represents a market
A prologue indicating what follows
A relative expression of the weighted value of a group of securities used as a performance indicator (see FTSE indices) Insider dealing The purchase or sale of securities by someone who possesses 'inside' information affecting securities which has not yet been made available to the market and which, if made available, would significantly affect the share price In the UK such deals are a criminal offence Investment trust A collective investment fund in the form of a listed company which holds a portfolio of securities on behalf of its own shareholders Because an investment trust is itself a listed company, its shares can be bought and sold in the usual way
jabber
ind
mozilla
traceroute
smtp server
guestbook
mail client
subdomain
sendmail
index card
A piece of heavy paper stock used to record information to be stored in an index
index cards
plural form of index card
index fingers
plural form of index finger
index fossil
Any ancient remains of a plant or animal that lived during a specific geological period and that can be used to date the containing rocks
index fossils
plural form of index fossil
index rerum
An index of subjects; used when a work contains multiple indexes, to differentiate from an index of personal names (index nominum), an index of places (index locorum), or an index of words (index verborum)
index rerum
A tabulated and alphabetized notebook, for systematic preservation of items, quotations, etc
index term
A term that captures the essence of the topic of a document, used as keyword to retrieve documents in an information system, for instance a catalog or a search engine
index's
“” listed in the Oxford English Dictionary plural form of index

{2} For Quintilian does not speak of such Index’s as Books have now-a-days : but after he had nam’d several of the Greek Poets, Homer, Antimachus, Euphorion, &c.;.

index of refraction
The refractive index (or index of refraction) of a medium is a measure for how much the speed of light (or other waves such as sound waves) is reduced inside the medium. For example, typical glass has a refractive index of 1.5, which means that light travels at times the speed in air or vacuum. Two common properties of glass and other transparent materials are directly related to their refractive index. First, light rays change direction when they cross the interface from air to the material, an effect that is used in lenses and glasses. Second, light reflects partially from surfaces that have a refractive index different from that of their surroundings
index bond
bond whose principle is linked to the index or the dollar rate
index card
An index card is a small card on which you can write information. Index cards are kept in a box, arranged in order. a small card for writing on, used especially in an index (2)
index case
The earliest documented case of a disease included in an epidemiologic study
index case
the earliest documented case of a disease that is included in an epidemiological study
index climb
rise in the stock market
index file
collection of systematically arranged information
index finger
the finger next to the thumb
index finger
forefinger, first finger after the thumb
index finger
Your index finger is the finger that is next to your thumb. = forefinger. the finger next to your thumb = forefinger
index fossil
The fossil remains of an organism that lived in a particular geologic age, used to identify or date the rock or rock layer in which it is found. Also called guide fossil
index fossil
a fossil known to have lived in a particular geologic age that can be used to date the rock layer in which it is found
index fund
A mutual fund that keeps a portfolio of stocks designed to match the performance of a stock market or one of its sectors as measured by an index of selected stocks. Also called market fund
index fund
a mutual fund that invests in the stocks that are the basis of a well-known stock or bond index
index in lieu
index of consumer prices for the current month (Accounting)
index linked
coupled or tied to the index
index loss
loss incurred as a result of a decrease in stock market activity
index number
number which shows the change in percentages
index number
A number indicating change in magnitude, as of price, wage, employment, or production shifts, relative to the magnitude at a specified point usually taken as 100
index of refraction
The ratio of the speed of light in a vacuum to the speed of light in a medium under consideration. Also called refractive index
index register
(computer science) a register used to determine the address of an operand
index register
A register that contains a quantity for modification of an address without permanently modifying the address
index register
a specialpurpose register used by a processor when performing indexed addressing The value in the index register is usually the reference location to which a displacement will be added
index register
Also known as X, IX or by other names The register used to hold a value that becomes a factor in an indexed addressing mode Frequently used for arithmetic operations, though without as many capabilities as an accumulator
index register
B3 5 2, p83
index register
Special register used for modifying addresses
index-linked
Index-linked pensions or payments change as inflation or the cost of living changes. index-linked wages, pensions etc, increase or decrease according to the rise or fall of prices
index-linked loan
loan whose rate is connected to the stock market
index-linked mortgage
mortgage whose rate is connected to the financial index
inverted index
An indexing algorithm which indexes the document being searched based on the keywords being searched
increase of index rate
increase of the rate of inflation
Nikkei index
The value of shares on the Tokyo Stock Exchange
Quetelet index
body mass index
Rohrer's index
The ponderal index
body mass index
a statistical measure of the weight of a person scaled according to height, used to estimate if a person is underweight or overweight. BMI units are defined as \mathrm{kg}/\mathrm{m}^2 ≈ \mathrm{703*lb}/\mathrm{in}^2
card-index
To index a group of items using index cards
consumer price index
A statistical estimate of the level of prices of goods and services bought for consumption purposes by households
indexer
A special property of a class allowing objects of the class to be accessed by index as though they were arrays or hash tables
indexer
A person or program which creates indexes
indexing
Present participle of index
indexing
A system used to assign indexes, such as zero based indexing
ponderal index
An anthropometric statistic that combines the height and weight of an individual, similar to the body mass index
price index
A statistical estimate of the level of prices of some class of goods or services
process window index
A statistical measure that quantifies the robustness of a thermal process
producer price index
A statistical estimate of the level of prices of goods and services bought by domestic producers
refractive index
the ratio of the speed of light in air or vacuum to that in another medium
ındex
{n} a pointer, hand, mark, table of contents
body mass index
(plural body mass indices) an approximate measure of whether someone is over- or underweight, calculated by dividing their weight in kilograms by the square of their height in metres
refractive index
1. the ratio of the velocity of light in a vacuum to that in a medium(synonym) index of refraction
indexation
the adjustment of an economic variable (such as a salary) according to an index (such as that of inflation)
indexation
In pension planning, the adjustment of postretirement benefits to compensate for the effects of inflation Benefits are generally indexed to increase in accordance with an increase in the level of a price index such as the Consumer Price Index (CPI) See also cost-of-living adjustment (COLA)
indexation
{i} adjustment of prices or salaries in accordance with changes in economic indicators (Economics)
indexation
You can arrange for your insurance benefit and premiums to increase annually in line with inflation or at a fixed percentage
indexation
a system of economic regulation: wages and interest are tied to the cost-of-living index in order to reduce the effects of inflation
indexation
A method by which benefits are increased at periodic intervals by a factor derived from an index of prices or earnings
indexation
A way of measuring changes in prices or earnings, and adjusting pensions in line with these changes
indexation
Comparison of price levels over time. In fiscal policy, indexation is used as a means of offsetting the effect of inflation or deflation on social security payments and taxes by measuring the real value of money from a fixed point of reference, usually a price index. Without indexing, recipients of social security benefits, for example, would suffer during times of inflation if their benefits remained at a fixed rate. Indexation is used in some countries to offset "bracket creep," which occurs in any progressive tax system when inflation pushes taxpayers into higher tax brackets. Indexation may also refer to the linking of wage rates and financial instruments to a price index
indexation
a means to increase the premiums to a plan in order to reduce the effects of inflation Premiums are normally increased in line with RPI (Retail Prices Index) or NAEI (National Average Earnings Index)
indexation
A style of fund management that aims to construct a portfolio to provide the same return as that of a chosen market index This can be achieved on a full replication or sampling basis Full replication involves buying all the stocks in the index in the same proportions in which they make up the index Sampling means using statistical methods to choose an appropriate portfolio to best match index performance Indexation is also known as passive management See also consensus indexation, tracker fund and compare with active management
indexation
Modifying contracts so that their dollar terms adjust to the inflation rate as measured in an index, such as the consumer price index [FACS] (see also fiscal policy)
indexed
{s} placed in an index, classified, categorized; containing an index
indexed
shifting - a positive gear selection system, each click of the lever selects the next gear See Also SIS
indexed
This is a palette of 256 colors This mode is useful for creating gifs
indexed
Indicates whether the system indexes data entered in the data element so that you can use the data to search for the record
indexed
Information or names placed in a book containing references
indexed
Periodical adjustment to a benefit amount Formula usually based on a recognized index of price or wage levels, like the Consumer Price Index
indexed
The field property of a table definition that determines whether or not this field indexes the table
indexed
past of index
indexed
having an index
indexed
Definition: The act of being reviewed and stored in a database by a visiting spider from a search engine
indexed
a Medline citation that has been assigned controlled vocabulary terms (MeSh headings)
indexer
An indexer analyzes the text of a book or other published materials and creates an alphabetized or otherwise organized list of key terms and their locations
indexer
A program that identifies all of the terms in a document or corpus and builds a table that indicates where the terms are used
indexer
someone who provides an index
indexer
Component that creates an index for a dictionary
indexer
One who makes an index
indexer
{i} one who creates indexes
indexer
The process that indexes articles for full-text searching purposes
indexer
means someone who records references to items, normally in alphabetical order, so that other people can find them
indexer
electronics that convert high level computer or PLC commands to step and direction pulses
indexer
—A CLR language feature that allows array-like access to the properties of an object using getter and setter methods and an index value This construct is identical to operator[] in C++ See Property
indexes
Indexes provide additional starting points within a single audio track Not all audio CD players support indexes Index markers are written into the Q subchannel and are incremented by 1 sequentially during the track
indexes
as used in software engineering/database applications
indexes
lists of articles and sometimes classifieds or obituaries from magazines, journals, and newspapers about particular subjects, covering specific time periods Indexes may be in electronic, print or microform formats
indexes
Databases or books that provide subject access to periodical articles They are located in electronic form on the LAN computers or in the Reference Index area in book form, second floor
indexes
Two types of indexes exist One type of index is located in the back of a non-fiction book that lets you look up a specific topic, name, place, or other piece of information The index directs you to the right page number in the book where the information is located Another type of index is a periodical index A periodical index lets you find journal, magazine, and newspaper articles on specific topics Periodical indexes come in paper (print) format and in electronic format, such as online periodical databases
indexes
Numbers used to measure the general behavior of stock prices by measuring the current price behavior of a representative group of stocks in relation to a base value set at an earlier point in time
indexes
list or database with information about specific articles called citations that can be retrieved by subject or key words; some include full text
indexes
Indexes provide subject, author, and/or title indexing to a particular set of periodicals and gives a full citation for each article The citation includes the title of the periodical, date, volume, pages, as well as the author and title of the article Some indexes include ABSTRACTS Boston College Libraries have a wide array of indexes and abstracts in printed and electronic formats From the Boston College Libraries Homepage, you can click on Online Databases to get a description of electronic Indexes and Abstracts in your related area of research Please ask a reference department staff for assistance
indexes
Measures of security markets that are created by taking averages of prices of selected securities Example: Dow Jones Industrial Average Narrow-based indexes are made up of stocks in one sector or industry within the economy, while broad-based indexes cover a far larger range of companies
indexes
gaining acceptance in common usage in the U.S., as opposed to the original (proper/British) indices
indexes
An alphabetical or systematic arrangement of terms used as a guide to the contents of books, periodicals, or group of documents, which indicate where information can be found
indexes
a: Detailed alphabetical list of topics, names, etc , mentioned in a book or series of books, quoting their volume and page number b: A bibliographical tool that brings together information about articles published in serials and arranges them under subject, providing sufficient bibliographic detail on each article for it to be located
indexing
Indexing, in Information Retrieval, is a method for building a data structure that will allow quick seaching of the text
indexing
Constructing a portfolio to match the performance of a specific index, such as the S&P 500 Individuals can do this by purchasing shares in an index mutual fund
indexing
Weighting one's portfolio to match a broad-based index such as S&P 500 Index, so as to match its performance Can also be accomplished by buying shares in an index fund
indexing
Increases to monthly pension amounts based on the annual increase in the cost of living Once your pension payments have begun, the lifetime portion and the bridge benefit portion will be adjusted each January by up to 100 per cent of the increase in the Canadian consumer price index if there are sufficient funds in the pension plan's inflation adjustment account These cost of living adjustments begin the first January after you retire If the cost of living decreases, the pension amount remains the same – it does not decrease
indexing
a provision in a pension plan calling for periodic adjustments to benefits (usually after retirement) according to a formula based on a recognized index of price or wage levels such as the Consumer Price Index
indexing
the act of classifying and providing an index in order to make items easier to retrieve
indexing
When the search engine takes the pages from the database that the spider has created and places them in an order based on the algorithms of that engine All search engines have a different indexing process - due to different algorithms - that is why you g
indexing
Present tense of to index
indexing
A passive portfolio management strategy that seeks to match the composition, and therefore the performance, of a selected market index
indexing
a function applied to thematic layers that adds the data file values of two or more layers together, creating a new output layer Weighting factors can be applied to one or more layers to add more importance to those layers in the final sum
indexing
{i} act of creating an index; act of labelling and arranging data in an index table for easy access (Computers)
indexing
The process of converting a collection of data into a database suitable for easy search and retrieval
indexing
In data storage and retrieval, the creation and use of a list that inventories and cross-references data In database operations, a method to find data more efficiently by indexing on primary key fields of the database tables
indexing
A passive instrument strategy consisting of the construction of a portfolio of stocks designed to track the total return performance of an index of stocks
indexing
A passive instrument strategy calling for construction of a portfolio of stocks designed to track the total return performance of an index of stocks
indexing
the practice of creating a comprehensive yet concise set of "entry points" into the different concepts contained in a piece of information This can mean the index in the back of a textbook (which should have an entry for every major concept in the book, as well as redundant references when there are different ways to describe those concepts) It can also mean the different concepts in a journal article (in which case a database like MEDLINE serves as the index, rather than there being an index in the article itself) Without indexing much of the world's intellectual output remains unusable because it is too hard to find literature relating to the concepts you are interested in, and too time consuming (nay, impossible) to read all of it yourself
indexing
Refers to the process that the Database converter will go through to correct ICQ program errors so to convert an old DB directory
indexing
description of intellectual content of the specific holdings in a library's collection
indexing
the process of building an index, such as when a collection of text documents is analyzed to automatically identify its word or word stems that are then recorded and made to point to locations in the collection where they occur
indexing
A procedure sometimes incorporated into an excess of loss reinsurance treaty to adjust the retention and limit according to the value of a specified public economic index (for example: wage, price, or cost-of-living )
indexing
A passive investment strategy that tracks the total return of a securities index, such as the S&P 500 Robotic indexing offers some unique advantages over active portfolio management Discipline and style consistency are first and foremost If you buy an S&P 500 index fund, it will never invest in anything but the S&P 500 That kind of consistency is necessary if you want the asset allocation in your portfolio to be precise An active fund manager could be guilty of style drift, investing in parts of the market that don't suit your asset-allocation scheme Other advantages of indexing are low expenses and tax-efficiency See "Index Funds " BACK TO TOP
indexing
Behind-the-scenes creation of an ever-changing database based on the contents of web documents; search engines and filtering software use indexing to find and/or block documents containing certain words or phrases
indexing
Creation of a data index to speed up search and retrieval
indexing
Indexing programs, spiders, robots, crawlers, record and analyze the occurences of keywords in the text of a page and/or the contents of the TITLE and META tags This information is stored in databases, which can be searched by users of search engines
indexing
Web documents can be indexed in a number of different ways; usually full-text searching is possible when web documents are indexed Indexing webpages would allow a user to access a search engine to facilitate finding documents
indexing
Investing for market returns by purchasing shares in an index fund
indexing
The process of evaluating information entities and creating indexing terms, normally subject or topical terms, that aid in finding and accessing the entity Index terms may be in natural language or controlled vocabulary or a classification notation
indices
Indices are statistical measures of changes in the economy or financial markets
indices
Click Dow Jones Indices and S&P Indices in the Glossary list for these definitions
indices
Indices is a plural form of index. a plural of index
indices
The traditional plural form of the word index, now in danger of being replaced by indexes
indices
More than one index See Also: index
indices
Plural of index
indices
In Outcome Management, indices provide a way to standardize and depict program and service delivery plan performance
indices
the process used to create output images by mathematically combining the DN (digital number) values of different bands
indices
A screening tool designed to quantify and simplify the disease assessment in population surveys Examples include plaque, debris, calculus, and periodontal destruction
indices
plural for index
indices
requests capability indices based on the fitted distribution Enclose the keyword INDICES in parentheses after the distribution keyword See "Indices Using Fitted Curves" for computational details and see Output 4 4 2
indices
Indices are statistical measures of change in the economy or financial markets A stock index, for instance, would measure change in selected stock prices
indices
Benchmark: Dow Jones (30 of the biggest companies) or S&P 500 (500 companies of all sizes and industries)
index
Favoriten