giving a warrior an action on two consecutive turns

listen to the pronunciation of giving a warrior an action on two consecutive turns
Englisch - Türkisch

Definition von giving a warrior an action on two consecutive turns im Englisch Türkisch wörterbuch

pushing
{s} girişken
pushing
iten
pushing
girgin
pushing
{f} it
pushing
sıkılmaz
pushing
iterek
pushing
{s} sırnaşık
pushing
{i} itme

Beni arkadan itmeyi bırak. - Stop pushing me from behind!

Kelimeleri cümlenin başına doğru geri itme sayesinde, sonda sadece onlardan ikisi kaldı: Mary, Tom. - By dint of pushing the words back to the beginning of the sentence, there only remained the two of them at the end: Mary, Tom.

pushing
küstah
pushing
{s} yüzsüz
pushing
sataşkan
pushing
{i} itiş
pushing
{s} pişkin
pushing
push sıkıştır/it
pushing
{s} itici
pushing
{s} becerikli
Englisch - Englisch
pushing
giving a warrior an action on two consecutive turns

  Silbentrennung

  gi·ving a War·ri·or an ac·tion on two con·se·cu·tive turns

  Türkische aussprache

  gîvîng ı wôriır ın äkşın ôn tu kınsekyıtîv tırnz

  Aussprache

  /ˈgəvəɴɢ ə ˈwôrēər ən ˈaksʜən ˈôn ˈto͞o kənˈsekyətəv ˈtərnz/ /ˈɡɪvɪŋ ə ˈwɔːriːɜr ən ˈækʃən ˈɔːn ˈtuː kənˈsɛkjətɪv ˈtɜrnz/

  Wort des Tages

  recusant
Favoriten