fastidious and fussy when eating

listen to the pronunciation of fastidious and fussy when eating
Englisch - Englisch
dainty
fastidious and fussy when eating

  Silbentrennung

  fas·tid·i·ous and fus·sy when eat·ing

  Türkische aussprache

  fästîdiıs ınd fʌsi hwen itîng

  Aussprache

  /faˈstədēəs ənd ˈfəsē ˈhwen ˈētəɴɢ/ /fæˈstɪdiːəs ənd ˈfʌsiː ˈhwɛn ˈiːtɪŋ/

  Wort des Tages

  pandemic
Favoriten