efendi

listen to the pronunciation of efendi
Türkisch - Englisch
master

He recoiled before his master's anger. - O, efendisinin öfkesi karşısında geri çekildi.

Every man is master in his own house. - Her insan kendi evinin efendisidir.

sir

May I see your driver's license, sir? - Sürücü belgenizi görebilir miyim, efendim?

A gentleman called in your absence, sir. - Siz yokken bir beyefendi aradı, efendim.

(hind.) baboo
polite
decorous
courteous
landlord
sahib
gallant
well-behaved
husband (when referred to by his wife): Bizim efendi hiç geç kalmaz. My husband is never late
well-bred, polite, courteous (person); polite and dignified (person)
hodja, khoja, Muslim religious leader or teacher
well mannered
guv
title used with either the names or the positions of men whose socioeconomic status is relatively humble, e.g. doormen, grocers, domestic servants, gardeners, taxi-drivers
Ottoman hist. effendi, anyone who bears the title of efendi. E
seignior
master (of a servant or slave): Efendiniz nerede? Where is your master?
(g. afr.) baas
husband
Ottoman hist. title used after the names of Ottoman princes, members of the clergy, certain government officials and army officers, students, and literate people in general
guvnor
lord

Drum is the lord of music. - Davul, müziğin efendisidir.

He lives according to the law of the Lord. - Efendinin yasasına göre yaşıyor.

blushing
master; gentleman; husband; polite, gentlemanly, courteous, dignified
seigneur
arbiter
dignified
esquire
mister
well behaved
signor
monsieur
effendi
efendi baba
father
efendi kaptan
(Denizbilim) chief
efendi-köle
master-slave
efendi baba
father (a polite way for a child to address his/her father or for a daughter-in-law to address her father-in-law)
efendi efendi
in a gentlemanly manner, in a way befitting a gentleman; in a polite and dignified manner
efendi gibi yaşamak
to live like a gentleman
efendi gibi yaşamak
live like a gentleman
efendi ve köle
masetr and servant
efendi/köle dizgesi
(Bilgisayar) master/slave system
efendi/köle sistemi
master/slave system
efendiler
Messrs
bey efendi
Mr Master
efendiler
messieurs
eski efendi
doyen
kadın efendi
a wife of the sultan
Türkisch - Türkisch
Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan
Koca
Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: "Yeni ev, Rüstem Efendiye kiraya verildi."- Y. Z. Ortaç
Koca: "Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor."- C. Uçuk
Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir."- Atatürk
Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse
Görgülü, nazik, kibar
Hizmetlilere bir seslenme sözü
Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan
Seslenme sözü olarak kullanılır
Erkeklere bir seslenme sözü olarak kullanılır: "Efendi! Allahın emriyle kızını bana ver."- S. F. Abasıyanık
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
Hizmetlilere seslenme sözü
Buyruğu yürüyen sözü geçen kimse
(Osmanlı Dönemi) SEYYİD
(Osmanlı Dönemi) IS
EFENDİ
(Osmanlı Dönemi) (Rumcadan) Sahib, mâlik, mevlâ. Ağa. Şer'î hâkim, kadı, molla. (Saygı ve nezâket mübalağası olarak kullanılır. Eskiden büyüklere ve şâyân-ı hürmet zâtlara Efendimiz denildiği gibi, her zaman için Hz. Peygamber Aleyhissalâtu Vesselâm'a da, mü'minler Efendimiz diyerek hürmet ve sevgilerini ifade ederler.)
efendi efendi
Uslu uslu
efendi efendi
Dikkat çekme veya paylama amacıyla kızgın bir biçimde seselenmek için kullanılır
AMEDCI EFENDİ
(Hukuk) Reisilküttabın özel kalem müdürü
Efendiler
(Osmanlı Dönemi) MEVALÎ
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ
(Osmanlı Dönemi) Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Süleyman devrinin meşhur Şeyh-ül İslâmı ve âlimidir. Asıl adı Alâaddin Ali Cemâl Çelebi'dir. Allah rızası ve Allah korkusundan başka birşey tanımaması sayesinde, pervasız hareketleri ile bir çok insanın hayatlarını koruyabilmiş, adaleti te'min etmiştir. Sağlam dindarların sultanlara karşı nasıl metanet ve cesaret göstereceğine nümunelik bir zat olarak yaşamış, devlet reislerine istikameti gösterebilen bir İslâm kahramanı olmuştur. Vefatı Mi: 1526 tarihine rastlar. Karaman'l
medeni nuri efendi
Son Osmanlı şeyhülislâmı
merkez efendi
Mesir macununu bulan ve bunun dağıtımıyla ilgili törenler düzenleyen 16.yy Türk mutasavvıfı ve hekimi
reis efendi
bakınız: reisülküttap
sultan efendi
Osmanlılarda padişahın kız kardeşleri ile kızlarına verilen unvan
tatyos efendi
Gamzedeyim deva bulmam, Bu akşam gün batarken gel gibi şarkılarıyla tanınmış Ermeni asıllı Türk besteci
efendi
Favoriten