ebu

listen to the pronunciation of ebu
Türkisch - Englisch
Abu
ebu kays
Abu kays
Englisch - Englisch
European Broadcasting Union
Founded in 1950 and based in Geneva, Switzerland, the AES now has 65 full-time groups (active members) from 49 countries (as of February, 1997) It was originally formed to settle technical and legal issues, but now promotes the exchange of news and programs Recently, it's involvement in Eurovision has become famous Please check the following web site for further details: http: //www ebu ch/
European Broadcasting Union Headquarted in Geneva CH and with its technical center in Brussels BE, the EBU is an association of European and world broadcasters which also provides programming to its members, including the Eurovision Network
European Broadcasting Union An organisation that brings together the main European broadcasters and, amongst other things, works on new standards which then require ETSI (European Telecommunications Standards Institute) approval
The largest professional society of audio engineers in Europe
European Broadcasting Union (STD)
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Peder, baba, ata, eb EBU BEKİR-İ SIDDIK (R.A.) Asıl adı Abdullah, künyesi Ebu Bekir, lâkabı Sıddık ve Atik. Erkekler içerisinde Resul-i Ekreme (A.S.M.) ilk iman eden; bütün muharebelerde ona refakat eden; seferde, hazarda, bütün tehlikeli anlarda Peygamber Efendimizle (A.S.M.) beraber çalışmış ve onun en yakın Sahâbesi. Onun sohbetinden feyz almış, nübüvvet sırlarının en samimi mahremi. Her şeyini, bütün malını İslâmiyet uğruna, Peygamberimize (A.S.M.) sadakati ile feda etmiş, sırf lillâh için çalışmış, hiç bir maaş kabul etmeden hilâfet makamında bulu
EBU ZÜBAB
(Osmanlı Dönemi) Fâre
EBU CA'DE
(Osmanlı Dönemi) Kurt, zi'b.EBU CAFER $ Bin Abdullah Bin Cafer bin Ebî Tâlib (R.A.) : Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm'dan 25 Hadis rivayet etmiştir. Kureyş'in Haşimî kolundandır. 80 senesinde 80 yaşında iken vefat etti. (R.A
EBU CA'FER
(Osmanlı Dönemi) Sinek
EBU CABİR
(Osmanlı Dönemi) Ekmek
EBU CEHL
(Osmanlı Dönemi) Cehalet babası demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanında, mu'cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı puta tapan gururlu bir müşrikin lâkabıdır. Bedir Gazasında öldürüld
EBU CEMİL
(Osmanlı Dönemi) Tere otu
EBU DAVUD
(Osmanlı Dönemi) Bak: Kütüb-ü Sitte
EBU EYYUB
(Osmanlı Dönemi) Deve, cemel
EBU HALİD
(Osmanlı Dönemi) Köpek, kelb
EBU HALİD
(Osmanlı Dönemi) Canavar
EBU HANİFE
(Osmanlı Dönemi) Bak: İmam-ı A'zam
EBU HUMEYD
(Osmanlı Dönemi) Ayı denilen canavar
EBU HÜREYRE
(Osmanlı Dönemi) (R.A.) Peygamberimize (A.S.M.) bütün gücüyle hizmette bulunmuş ve İ'lâ-yı kelimetullâh yolunda Peygamber (A.S.M.) ile bütün muharebelere iştirak etmiş, 5374 aded Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicri 75 yılında, Medine-i Münevvere'de, 78 yaşında iken dâr-ı bekaya irtihâl etmiştir. (R.A.) (Bak: Ashab-ı Suffa)
EBU KALEMUN
(Osmanlı Dönemi) Bir nevi kumaş ki, göze türlü türlü görünür. Bâzıları "gülistân-ı kemhâ" derler EBU KATADE HARİS BİN RİB' Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine'ye avdetinde vefat etmiştir. R.A
EBU KAYS
(Osmanlı Dönemi) Çakal
EBU LEHEB
(Osmanlı Dönemi) (Ebi Leheb) Asıl adı: Abduluzza'dır. Güneş gibi, âlemleri aydınlatan Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm'ın nurundan gözünü kapadı ve küfre hizmete çalıştı, iman etmedi. Peygamberimizin amcası idi. Karısı ve oğulları sırf düşmanlık için çalıştılar. Adı "Alev babası" mânasında olan "Ebu Leheb" kaldı
EBU NAFİ'
(Osmanlı Dönemi) Sirke
EBU SABİR
(Osmanlı Dönemi) Tuz, milh
EBU SÜFYAN
(Osmanlı Dönemi) (Mi: 597 - 653) Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Ümeyyenin Reisi ve Hz. Muâviyenin (R.A.) babası
EBU SÜLEYMAN
(Osmanlı Dönemi) Horoz EBU TALHA ZEYD BİN SEHL ( Ashab-ı Kiram arasında, sayılı kahramanlardan ve atıcılardandır. Resul-ü Ekreme (A.S.M.) atılan oklara göğsünü germiştir. 20 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Hicri 34 tarihinde vefat etmiştir. Bütün muharebelere katılmış bir kahraman-ı İslâmdır. (R.A
EBU TALİB
(Osmanlı Dönemi) (...-619) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) amcasıdır. (Diyorsunuz ki: Amcası Ebu Tâlib'in imanı hakkında esahh nedir?Elcevap: Ehl-i Teşeyyu, imanına kail; Ehl-i Sünnet'in ekserisi, imanına kail değiller. Fakat benim kalbime gelen budur ki: Ebu Tâlib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risaletini değil; şahsını, zâtını gayet ciddi severdi. O'nun -o gayet ciddi- o şahsî şefkati ve muhabbeti, elbette zâyie gitmeyecektir. Evet, ciddi bir surette Cenab-ı Hakk'ın Habib-i Ekremini sevmiş ve himaye etmi
EBU ZA'FEL
(Osmanlı Dönemi) Fil
EBU ZENE
(Osmanlı Dönemi) Maymun.EBU ZERR-İ GIFFARÎ $ Cündüb bin Cünâde (R.A.) : İlk İslâm olanların beşincisi olup ilimde İbn-i Mes'ud hazretlerine müsavi sayılırdı. Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâmdan 281 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hazreti Ali Kerremallahu Vechehu kendisine "İlim dağarcığı" lâkabını vermiştir. Hi: 31'de Hakkın rahmetine kavuşmuştur. (R.A.)
EBU ZÜR'A
(Osmanlı Dönemi) Domuz, hınzır
EBU ZİYAD
(Osmanlı Dönemi) Eşek, hımar
EBU İKRİME
(Osmanlı Dönemi) Güvercin kuşu EBU İYAZ SELEME BİN AMR B Biat-ı Rıdvanda hazır bulunan, gayet cesur, nişancı, hamiyetperver bir sahabedir. 77 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Hicrî 74 tarihinde, 80 yaşında iken Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. R.A
Ebu Cehil
(Osmanlı Dönemi) cehalet babası" demek olan bu ifâde, Peygamberimiz (a.s.m) zamanında, mucizeleri ve delilleri gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı, puta tapan gururlu bir müşrikin lâkabıdır. Asıl adı "Ömer bin Hişam olan bu müşrik Bedir Savaşında öldürüldü
Ebu Hanife
(Osmanlı Dönemi) Hicri 80-150 yılları arasında yaşamış, Hanefî mezhebinin imamıdır; fıkıh ilminin kurulmasında büyük hizmeti geçmiştir; kendisine İmam-ı Âzam da denir. Ebu-l-Alâ-i Maarrî (M| 97,3-1057) Arab ve Müslüman şâir. Ümitsizlik, kötümserlik ve ebedi kasideleriyle meşhur olmuştur
ebu simbel
Güney Mısır'da bulunan antik tapınak
HAKİM EBU ABDULLAH
(Osmanlı Dönemi) Muhammed bin Abdullah ibn-i Beyyi' (Hi: 321-405) Sâmâniye Devleti Nişabur Kadılığında bulunmuş büyük muhaddislerden, Şafiî fakihlerinden, asrının en büyük din âlimi diye bilinen bir zattır. Bir çok eser te'lif etmiştir. Başlıcaları: El Müstedrek Ale-s Sahihayn, Kitab-ül İlel, El-İklil, El-Emali, Teracüm-üş Şüyuh, El Medhal ilâ İlm-is Sahih, Fazâil-ül İmam-üş Şafiî, Tarih-i Ulemâ-i Nişabur, Marifet-ül Hadis ünvanlarındadır
ebu
Favoriten